Home Administración de Gobierno

Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
MÉDICO
Referència:
referencia 189094
Descripció:
descripcion Médico/a de empresa
òrgan convocant:
organo Diputación Provincial de Sevilla - SEVILLA
Selecció de:
seleccion PERSONAL FUNCIONARIO
Via:
via INGRESO LIBRE
Titulació:
titulacion Título de Grado o Licenciatura en Medicina
Requisits:
requisitos : Título de Médico/a especialista en la Especialidad de Medicina del Trabajo.
Places:
plazas Convocadas: 1 Libres: 1
àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
provincia SEVILLA
Adreça d'Internet:
Terminis (*):
Hasta el 21/12/2020 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposicions:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposat el 11/11/2020 Publicat el 20/11/2020
descripcion Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Diputación Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para proveer varias plazas
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Disposat el 06/08/2020 Publicat el 18/08/2020
descripcion Bases especificas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, en turno libre, de una plaza de Médico/a de empresa, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP 2018).
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.