Home Administración de Gobierno

Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
MÉDICO
Referencia:
referencia 189094
Descrición:
descripcion Médico/a de empresa
órgano convocante:
organo Diputación Provincial de Sevilla - SEVILLA
Selección de:
seleccion PERSONAL FUNCIONARIO
Vía:
via INGRESO LIBRE
Titulación:
titulacion Título de Grado o Licenciatura en Medicina
Requisitos:
requisitos : Título de Médico/a especialista en la Especialidad de Medicina del Trabajo.
Prazas:
plazas Convocadas: 1 Libres: 1
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia SEVILLA
Dirección de Internet:
Prazos (*):
Hasta el 21/12/2020 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposto o 11/11/2020 Publicado o 20/11/2020
descripcion Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Diputación Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para proveer varias plazas
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Disposto o 06/08/2020 Publicado o 18/08/2020
descripcion Bases especificas por las que se regirá la convocatoria para la provisión, en turno libre, de una plaza de Médico/a de empresa, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (OEP 2018).
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.