Home Administración de Gobierno

Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
PERSONAL DE CONTROL DE ACCESO
Referència:
referencia 186202
òrgan convocant:
organo Departament D'Interior - CATALUÑA
Selecció de:
seleccion PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Via:
via ACCESO LIBRE
Titulació:
titulacion Sin determinar en la convocatoria
àmbit geogràfic:
ambitogeografico AUTONÓMICO
Comunitat autònoma:
comunidadautonoma CATALUÑA
Terminis (*):
Hasta el 25/02/2020 Veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el DOGC
Disposicions:
fuente DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Disposat el 21/01/2020 Publicat el 28/01/2020
descripcion RESOLUCIÓN INT/131/2020, de 21 de enero, de convocatoria de las pruebas de selección para obtener la habilitación como personal de control de acceso (núm. de registro de la convocatoria PCA/01/2020).
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.