Home Administración de Gobierno

Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
CONSERJE
Referència:
referencia 189383
òrgan convocant:
organo Ayuntamiento de Pinto - MADRID
Selecció de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Via:
via CONTRATACIÓN FIJA
Titulació:
titulacion Certificado de Escolaridad o equivalente
Places:
plazas Convocadas: 4 Libres: 4
àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
provincia MADRID
Adreça d'Internet:
Terminis (*):
Hasta el 31/12/2020 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Disposicions:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposat el 03/12/2020 Publicat el 11/12/2020
descripcion Resolución de 3 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Disposat el 26/11/2020 Publicat el 03/12/2020
descripcion Por Decreto de la Concejala-Delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pinto según Decreto 2020/4482 de fecha 24 de junio de 2020 de delegación de funciones, con fecha 26 de noviembre de 2020, se ha decretado la aprobación de las BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE CONSERJE/A, PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE PINTO
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.