Home Administración de Gobierno

Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
OPERADORES DE INFORMÁTICA
Referència:
referencia 189131
òrgan convocant:
organo Universidad de Burgos - CASTILLA Y LEÓN
Selecció de:
seleccion PERSONAL FUNCIONARIO
Via:
via INTERINIDAD
Titulació:
titulacion Bachiller o Técnico o equivalente
Places:
plazas Bolsa de empleo
àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
provincia BURGOS
Adreça d'Internet:
Terminis (*):
Hasta el 09/12/2020 el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L.)
Disposicions:
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Disposat el 16/11/2020 Publicat el 23/11/2020
descripcion RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2020, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se convoca una bolsa de empleo para cubrir vacantes que se produzcan en la Escala de Operadores Informáticos de la Universidad de Burgos, mediante nombramiento de funcionario interino
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.