Home Administración de Gobierno

Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
COORDINADOR
Referència:
referencia 186167
Descripció:
descripcion Coordinador/a de Actividades Culturales
òrgan convocant:
organo Diputación Provincial de Sevilla - SEVILLA
Selecció de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Via:
via CONTRATACIÓN FIJA
Titulació:
titulacion Diplomatura Universitaria o Titulación de Grado
Places:
plazas Convocadas: 1 Libres: 1
àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
provincia SEVILLA
Adreça d'Internet:
Terminis (*):
Hasta el 17/02/2020 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Disposicions:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposat el 20/01/2020 Publicat el 28/01/2020
descripcion Resolución de 20 de enero de 2020, de la Diputación Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para proveer varias plazas
Basis de la convocatòria:
boletinfecha BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA - 21/08/2019
BASES ESPECIFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE UNA PLAZA DE COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES CULTURALES, VACANTE EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (O.E.P.2017) Ampliar informació (https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=f8f8e8e5-c32c-11e9-9755-0050569fe27b) (Abre en nueva ventana)
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.