Home Administración de Gobierno

Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
LETRADOS
Referencia:
referencia 189947
órgano convocante:
organo Ayuntamiento de Almería - ALMERÍA
Selección de:
seleccion PERSONAL FUNCIONARIO
Vía:
via INGRESO LIBRE
Titulación:
titulacion titulación oficial de Licenciado/Grado en Derecho o equivalente
Prazas:
plazas Convocadas: 2 Libres: 2
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia ALMERÍA
Dirección de Internet:
Prazos (*):
Hasta el 24/02/2021 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposto o 26/01/2021 Publicado o 04/02/2021
descripcion Resolución de 26 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Almería, referente a la convocatoria para proveer varias plazas
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Disposto o 23/11/2020 Publicado o 30/11/2020
descripcion CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER, COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA, 2 PLAZAS DE LETRADO/A, PERTENECIENTES AL GRUPO A/SUBGRUPO A1 DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, POR TURNO LIBRE
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.