Home Administración de Gobierno

Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL
Referencia:
referencia 189924
órgano convocante:
organo Ayuntamiento de Puebla de Cazalla, La - SEVILLA
Selección de:
seleccion PERSONAL FUNCIONARIO
Vía:
via INGRESO LIBRE
Titulación:
titulacion título de Bachiller, Técnico Superior de Formación profesional o equivalente
Requisitos:
requisitos Nacionalidad española. Consultar el resto de requisitos en las bases de la convocatoria
Prazas:
plazas Convocadas: 3 Libres: 3
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia SEVILLA
Prazos (*):
Hasta el 22/02/2021 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposto o 26/01/2021 Publicado o 02/02/2021
descripcion Resolución de 26 de enero de 2021, del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Disposto o 12/11/2020 Publicado o 19/11/2020
descripcion por Decreto de Alcaldía n.º 2020-1651, de fecha 12 de noviembre de 2020, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir tres plazas de Agente de Policía Local, funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, mediante sistema de oposición libre
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.