Home Administración de Gobierno

Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
TÉCNICO SUPERIOR
Referencia:
referencia 189427
Descrición:
descripcion marketing
órgano convocante:
organo Universitat Politècnica de València - COMUNITAT VALENCIANA
Selección de:
seleccion PERSONAL FUNCIONARIO
Vía:
via INTERINIDAD
Titulación:
titulacion Licenciado o graduado en marketing, licenciado o graduado en relaciones públicas y publicidad, licenciado o graduado en ciencias de la información (especialidad relaciones públicas y publicidad) o titulación equivalente
Prazas:
plazas Bolsa de empleo
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia VALENCIA
Prazos (*):
Hasta el 29/12/2020 El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Disposicións:
fuente DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Disposto o 16/11/2020 Publicado o 14/12/2020
descripcion RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca la constitución de una bolsa de trabajo de técnico o técnica superiores (marketing), para la prestación de servicios en el Área de Comunicación, con carácter de personal funcionario interino o nombramiento provisional por mejora de empleo. Código 2020/P/FI/ACON/10
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.