Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
INGENIERO INDUSTRIAL
Referencia:
referencia 189474
órgano convocante:
organo Ayuntamiento de Muro - BALEARS (ILLES)
Selección de:
seleccion PERSONAL FUNCIONARIO
Vía:
via INTERINIDAD
Titulación:
titulacion Estar en posesión del título universitario de ingeniero industrial o título que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de ingeniero industrial, de acuerdo con las directivas comunitarias
Prazas:
plazas Bolsa de empleo
ámbito xeográfico:
ambitogeografico AUTONÓMICO
Comunidade autónoma:
comunidadautonoma BALEARS, ILLES
Dirección de Internet:
Prazos (*):
Hasta el 28/12/2020 DIEZ (10) DÍAS NATURALES, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOIB, con independencia del registro u oficina en que se presenten
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES
Disposto o 09/12/2020 Publicado o 17/12/2020
descripcion Aprobación de bases y convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de ingeniero industrial del Ayuntamiento de Muro, mediante concurso
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.