Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Política de privadesa

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques és l'entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris del portal www.administracion.gob.es

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, amplicación i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per a les finalitats indicades.

Les dades es recolliran a través dels formularis corresponents que només contindran els camps imprescindibles per a la prestació del servei requerit per l'usuari. Correspon a l'usuari l'actualització de les seves pròpies dades; el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques no serà responsable de la seva inexactitud si l'Usuari no comunica els canvis que hagin pogut produir-se, per exemple, canvi d'adreça de correu electrònic i/o número de telèfon mòbil.

L'usuari podrà exercir a tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Podrà exercir dites dretes dirigint-se a la Direcció general d'Organització Administrativa i Procediments C/María de Molina 50, 28006 Madrid (Espanya).

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques es reserva la facultat de modificar la present Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Bústia de contacte del portal

La bústia de contacte del portal www.administracion.gob.es està concebut com una bústia d'informació general i atenció al ciutadà, conforme a l'establert en Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà(Obre en nova finestra) .

Les dades aportades pels usuaris en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de la Secretària d'Estat de la Funció Pública, el tractament de la qual està subjecte a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal(Obre en nova finestra) , i la seva normativa de desenvolupament.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat contestar a les consultes presentades pels usuaris i obtenció de dades estadístiques de les mateixes. Aquestes dades seran transmeses als Departaments Ministerials responsables de la matèria objecto de la consulta. Els Departaments Ministerials destinataris de les consultes presentades davant la bústia de contacte del portal www.administracion.gob.es seran responsables de la custòdia i maneig dels corresponents fitxers.

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre(Obre en nova finestra) , relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteracion, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, sense prerjuicio que les mesures de seguretat en Internet no siguin inexpugnables.

Suggeriments