Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Comisión para a Reforma das Administracións Públicas (CORA)

A Comisión para a Reforma das Administracións Públicas (CORA) creouse por Acordo do Consello de Ministros do 26 de outubro de 2012 para mellorar a eficiencia e eficacia da actividade pública, minorando o seu custo sen que iso leve a diminución da calidade dos servizos prestados.

CORA organizouse en 4 subcomisiones:

  • Duplicidades administrativas. Ten por obxecto identificar e eliminar duplicidades e reforzar os mecanismos de cooperación, de modo que se abarate o custo da actividade administrativa.
  • Simplificación administrativa. Revisará as trabas burocráticas que dificultan a tramitación dos procedementos administrativos co fin de conseguir unha maior simplificación que redunde en beneficio dos cidadáns. 
  • Xestión de servizos e medios comúns. Ten por obxecto centralizar actividades de xestión que, por ser similares ou da mesma natureza, poidan desempeñarse de forma unificada ou coordinada, aproveitando así en maior medida os medios públicos. 
  • Administración institucional. Analizarase a distinta tipoloxía de entes que a compoñen, revisarase o marco normativo e os modelos que nel se identifican como óptimos. 

Como resultado dos traballos, CORA elaborou un informe(Abre en nova xanela) presentado ao Consello de Ministros do 21 de xuño de 2013 pola Vicepresidenta e Ministra da Presidencia e o Ministro de Facenda e Administracións Públicas cun conxunto de medidas dirixidas á mellora e simplificación do funcionamento das administracións públicas.

O informe recolle un total de 218 medidas:

  • 138 destas medidas afectan á Administraciónn Xeral do Estado e ás Comunidades Autónomas
  • 80 exclúen á Administración Xeral do Estado

Para a execución, impulso e seguimento destas medidas creouse en 2013 a Oficina Para a Execución da Reforma da Administración (OPERA). A súa estrutura e funcionamento están regulados polo Real Decreto 671/2014, de 1 de agosto.(Abre en nova xanela)

Consulta todos os informes (Abre en nova xanela) sobre a implantación das medidas CORA.

 

Suxestións