Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA)

La Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) es va crear per Acord del Consell de Ministres del 26 d'octubre de 2012 per millorar l'eficiència i eficàcia de l'activitat pública, minorando el seu cost sense que això comporti la disminució de la qualitat dels serveis prestats.

CORA es va organitzar en 4 subcomissions:

  • Duplicitats administratives. Té per objecte identificar i eliminar duplicitats i reforçar els mecanismes de cooperació, de manera que s'abarateixi el cost de l'activitat administrativa.
  • Simplificació administrativa. Revisarà les traves burocràtiques que dificulten la tramitació dels procediments administratius amb la finalitat d'aconseguir una major simplificació que redundi en benefici dels ciutadans. 
  • Gestió de serveis i mitjans comuns. Té per objecte centralitzar activitats de gestió que, per ser similars o de la mateixa naturalesa, puguin exercir-se de forma unificada o coordinada, aprofitant així en major mesurada els mitjans públics. 
  • Administració institucional. S'analitzarà la diferent tipologia d'ens que la componen, es revisarà el marc normatiu i els models que en ell s'identifiquen com a òptims. 

Com a resultat dels treballs, CORA va elaborar un informe(Obre en nova finestra) presentat al Consell de Ministres del 21 de juny de 2013 per la Vicepresidenta i Ministra de la Presidència i el Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques amb un conjunt de mesures dirigides a la millora i simplificació del funcionament de les administracions públiques.

L'informe recull un total de 218 mesures:

  • 138 d'aquestes mesures afecten a l'Administraciónn General de l'Estat i a les Comunitats Autònomes
  • 80 exclouen a l'Administració General de l'Estat

Per a l'execució, impuls i seguiment d'aquestes mesures es va crear en 2013 l'Oficina Per a l'Execució de la Reforma de l'Administració (OPERA). La seva estructura i funcionament estan regulats pel Reial decret 671/2014, d'1 d'agost.(Obre en nova finestra)

Consulta tots els informes (Obre en nova finestra) sobre la implantació de les mesures CORA.

 

Suggeriments