Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Butlletí setmanal

Tens a la teva disposició un document, en format PDF, en el qual pots trobar les últimes oposicions convocades, les borses d'ocupació que s'ofereixen i les proves de capacitació professional.

Aquesta publicació (PDF) conté informació relativa a les Convocatòries d'ocupació pública de l'Administració General de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de la Unió Europea, d'Organismes Internacionals i, de l'Administració Local, els anuncis que s'hagin inserit en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), corresponents als Ajuntaments de les capitals de província, els Ajuntaments de més de 100.000 habitants i de tots aquells que convoquin almenys 3 places.

També, es recullen sota l'epígraf de Convocatòries de proves de capacitació professional aquelles que es convoquen en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics vinculats o dependents, amb l'objecte de facultar l'exercici de determinades professions: vigilants de seguretat, gestors administratius, professors d'autoescola, etcètera.

Suggeriments