Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Glosario

 • A

  Abstención

  É a obrigación que ten un funcionario da Administración de non intervir nun procedemento cando exista algunha circunstancia que poña en perigo a súa imparcialidade.

  Actitude

   Disposición de ánimo dalgún modo manifestada.

  Actividade de servizo

  Calquera actividade económica por conta propia, prestada normalmente a cambio dunha remuneración. 

  Acto administrativo

  Decisión emanada de autoridades administrativas no exercicio das súas funcións, e sometido ao dereito administrativo.

  Actos de gravame

   Son os que a restrinxen, impondo ao cidadán unha obrigación, ou unha carga nova, ou privándolle dun dereito ou facultade. Exemplos: expropiacións, confiscaciones, sancións.

  Acto de trámite

   Acto administrativo que non decide sobre o fondo da cuestión nin dá lugar á terminación do procedemento, senón que se limita a preparar a decisión final.

  Acto expreso

  Manifestación de vontade expresada pola Administración e notificada ao interesado.

  Acto favorable

  É o que amplía a esfera xurídica dos cidadáns, por canto favorécelle outorgándolle un dereito, unha facultade, ou lle libera dunha carga. Exemplos: admisións, concesións, autorizacións, etc.

  Acto firme

  Cualidade dos actos administrativos que pola súa natureza, por disposición da lei ou por transcurso dos prazos non son susceptibles de recurso.

  Acto nulo

  Tamén chamado nulo de pleno dereito. É o acto que nunca pode cumprirse ou ter eficacia. O art. 47 da Lei 39/2015 establece as causas de nulidade.

  Acto presunto

  É a situación que se produce cando a Administración non resolve. Remítese neste punto ao tema do silencio administrativo, que como se verá pode ser positivo (entendéndose concedido o que se solicitaba) ou negativo (polo que se entende denegada a pretensión).

  Actuación administrativa automatizada

  Actuación administrativa producida por un sistema de información adecuadamente programado sen necesidade de intervención dunha persoa física en cada caso singular. Inclúe a produción de actos de trámite ou resolutorios de procedementos, así como de meros actos de comunicación.

  Administración pública

  Organización ordenada á xestión dos servizos e á execución das leis nunha esfera política determinada, con independencia do poder lexislativo e o poder xudicial. A Administración Pública serve con obxectividade os intereses xerais e actúa de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación, con sometemento pleno á lei e ao dereito (artigo 103 da Constitución).

  Alegación

  Escrito polo cal o interesado expón de forma voluntaria as razóns que serven de fundamento á súa petición ou o seu defensa. É un dos dereitos do cidadán nas súas relacións coas Administracións Públicas.

  Ampliación de prazos

  É a facultade que ten a Administración para modificar os prazos, de oficio ou a petición do interesado, ampliando os días previstos no caso de que non se poidan cumprir os trámites esixidos. A súa regulación está no art.32 da Lei 39/2015.

  Anulabilidad

  É a posibilidade de anular os actos que incorreron nunha infracción do ordenamento xurídico, incluso a desviación de poder. Hai que solicitalo, pois pola contra seguen sendo válidos

  Aplicación

  Programa ou conxunto de programas cuxo obxecto é a resolución dun problema mediante o uso de informática.

  Aplicación de fontes abertas

  Aquela que se distribúe cunha licenza que permite a liberdade de executala, de coñecer o código fonte, de modificala ou mellorala e de redistribuír copias a outros usuarios.

  Aptitude

  Capacidade e disposición para o bo desempeño ou exercicio das funcións encomendadas. Suficiencia e idoneidade para obter e exercer un emprego ou cargo.

  Aserción negativa

  Técnica asertiva que consiste en enfrontarse a críticas que son certas, sen culpa e defendendo os dereitos asertividos inherentes a cada persoa.

  Asertividad

  Capacidade de expresar exactamente o que se quere, sen espertar sentimentos de medo ou hostilidade cara a outra persoa.

  Audiencia

  Trámite que se ofrece a un interesado nun procedemento para aducir razóns ou probas.

  Autenticación

  Acreditación por medios electrónicos da identidade dunha persoa ou ente, do contido da vontade expresada nas súas operacións, transaccións e documentos, e da integridade e autoría destes últimos.

  Autenticidade

  É a falta de discrepancia entre o que sente e o que se expresa.

  Autorrevelación

  No proceso de comunicación é o ofrecer información ou algún detalle sobre o propio interesado que se comunica.

 • B

  Banco de néboa

  Técnica asertiva utilizada para eludir as críticas. Consiste en dar a razón no que se considere que pode haber de certo na crítica, pero sen entrar en maiores discusións. 

  Barreira da comunicación

  É o obstáculo que se atopa na comunicación e dificúltana. Por exemplo: na atención presencial, a existencia dun mostrador demasiado alto.

Suxestións