Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Glossari

 • A

  Abstenció

  És l'obligació que té un funcionari de l'Administració de no intervenir en un procediment quan existeixi alguna circumstància que posi en perill la seva imparcialitat.

  Actitud

   Disposició d'ànim d'alguna manera manifestada.

  Activitat de servei

  Qualsevol activitat econòmica per compte propi, prestada normalment a canvi d'una remuneració. 

  Acte administratiu

  Decisió emanada d'autoritats administratives en l'exercici de les seves funcions, i sotmès al dret administratiu.

  Actes de gravamen

   Són els que la restringeixen, imposant al ciutadà una obligació, o una càrrega nova, o privant-li d'un dret o facultat. Exemples: expropiacions, confiscacions, sancions.

  Acte de tràmit

   Acte administratiu que no decideix sobre el fons de la qüestió ni dóna lloc a la terminació del procediment, sinó que es limita a preparar la decisió final.

  Acte exprés

  Manifestació de voluntat expressada per l'Administració i notificada a l'interessat.

  Acte favorable

  És el que amplia l'esfera jurídica dels ciutadans, puix que li afavoreix atorgant-li un dret, una facultat, o li allibera d'una càrrega. Exemples: admissions, concessions, autoritzacions, etc.

  Acte ferm

  Qualitat dels actes administratius que per la seva naturalesa, per disposició de la llei o per transcurs dels terminis no són susceptibles de recurs.

  Acte nul

  També anomenat nul de ple dret. És l'acte que mai pot complir-se o tenir eficàcia. L'art. 47 de la Llei 39/2015 estableix les causes de nul·litat.

  Acte presumpte

  És la situació que es produeix quan l'Administració no resol. Es remitent en aquest punt al tema del silenci administratiu, que com es veurà pot ser positiu (entenent-se concedit el que se sol·licitava) o negatiu (pel que s'entén denegada la pretensió).

  Actuació administrativa automatitzada

  Actuació administrativa produïda per un sistema d'informació adequadament programat sense necessitat d'intervenció d'una persona física en cada cas singular. Inclou la producció d'actes de tràmit o resolutoris de procediments, així com de mers actes de comunicació.

  Administració pública

  Organització ordenada a la gestió dels serveis i a l'execució de les lleis en una esfera política determinada, amb independència del poder legislatiu i el poder judicial. L'Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret (article 103 de la Constitució).

  Al·legació

  Escrit pel qual l'interessat exposa de forma voluntària les raons que serveixen de fonament a la seva petició o la seva defensa. És un dels drets del ciutadà en les seves relacions amb les Administracions Públiques.

  Ampliació de terminis

  És la facultat que té l'Administració per modificar els terminis, d'ofici o a petició de l'interessat, ampliant els dies previstos en el cas que no es puguin complir els tràmits exigits. La seva regulació està en l'art.32 de la Llei 39/2015.

  Anul·labilitat

  És la possibilitat d'anul·lar els actes que han incorregut en una infracció de l'ordenament jurídic, fins i tot la desviació de poder. Cal sol·licitar-ho, doncs en cas contrari segueixen sent vàlids

  Aplicació

  Programa o conjunt de programes l'objecte dels quals és la resolució d'un problema mitjançant l'ús d'informàtica.

  Aplicació de fonts obertes

  Aquella que es distribueix amb una llicència que permet la llibertat d'executar-la, de conèixer el codi font, de modificar-la o millorar-la i de redistribuir còpies a altres usuaris.

  Aptitud

  Capacitat i disposició per al bon acompliment o exercici de les funcions encomanades. Suficiència i idoneïtat per obtenir i exercir una ocupació o càrrec.

  Asserció negativa

  Tècnica assertiva que consisteix a enfrontar-se a crítiques que són certes, sense culpa i defensant els drets asertividos inherents a cada persona.

  Assertivitat

  Capacitat d'expressar exactament el que es vol, sense despertar sentiments de por o hostilitat cap a una altra persona.

  Audiència

  Tràmit que s'ofereix a un interessat en un procediment per adduir raons o proves.

  Autenticació

  Acreditació per mitjans electrònics de la identitat d'una persona o ens, del contingut de la voluntat expressada en les seves operacions, transaccions i documents, i de la integritat i autoria d'aquests últims.

  Autenticitat

  És la falta de discrepància entre el que se sent i el que s'expressa.

  Autorrevelación

  En el procés de comunicació és l'oferir informació o algun detall sobre el propi interessat que es comunica.

 • B

  Banc de boira

  Tècnica assertiva utilitzada per eludir les crítiques. Consisteix a donar la raó en el que es consideri que pot haver de cert en la crítica, però sense entrar en majors discussions. 

  Barrera de la comunicació

  És l'obstacle que es troba en la comunicació i la dificulten. Per exemple: en l'atenció presencial, l'existència d'un mostrador massa alt.

Suggeriments