Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Participació Pública en Projectes Normatius

La llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, estableix en el seu article 26 dues vies per possibilitar la participació de ciutadans, organitzacions i associacions en el processos d'elaboració dels avantprojectes de llei, projectes de reial decret legislatiu i projectes de normes reglamentàries impulsats per l'Administració General de l'Estat.

En primer lloc, i amb caràcter previ a l'elaboració del text normatiu, es durà a terme una consulta pública amb la finalitat de recaptar l'opinió dels destinataris potencials de la norma, a través del portal web del departament competent.

Una vegada elaborat el projecte o avantprojecte, i en el cas que afecti als drets i interessos legítims dels ciutadans, es publicarà el text al mateix portal web, a fi de substanciar el tràmit d'informació pública o concedir audiència a les persones afectades, directament o a través de l'organitzacions o associacions que les representin, així com per obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats. 

Accedeix a la secció de participació pública en projectes normatius dels portals web dels departaments ministerials disponibles actualment.

    Suggeriments