Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Contractació pública

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Direcció general del Patrimoni de l'Estat disposa de l'assetjo web de la Plataforma de Contratacion de l'Estat ( http://contrataciondelestado.es(Obre en nova finestra) )

La Plataforma de Contractació de l'Estat és el mitjà pel qual els òrgans de contractació del sector públic donen publicitat a les convocatòries de licitacions i els seus resultats i a quanta informació considerin rellevant relativa als contractes que celebrin,

Dins d'ella, existeix l'opció Perfil del Contractant en la qual es pot obtenir informació dels òrgans de contractació donats d'alta en l a  Plataformade Contractació de l'Estat.

Aquests perfils de contractant compleixen amb els requisits establerts per  Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic(Obre en nova finestra)

Suggeriments