Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Autoritzacions en matèria de facturació i llibres registro

En matèria de facturació i llibres registres es podrà autoritzar: - La no emissió de factures amb la finalitat d'evitar la pertorbació de determinades activitats empresarials. - L'expedició de tiquets en lloc de factures. - L'emissió de factures simplificades. - Modificació dels requisits de les anotacions registrals.
Suggeriments