Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Relació de procediments de l'AGE

A
ABANDERAMENT, MATRICULACIÓ I BAIXA - Matriculació.
Departament: Ministeri de Foment
Matriculació de bucs/embarcacions/motos nàutiques, inscripció per unitats i matrícula turística.
ABANDERAMENT, MATRICULACIÓ I BAIXA - Abanderament.
Departament: Ministeri de Foment
Abanderament provisional/definitiu de bucs i embarcacions en la bandera espanyola.
ABANDERAMENT, MATRICULACIÓ I BAIXA - Baixa.
Departament: Ministeri de Foment
Baixa del registre del buc o embarcació.
ABIDOS-Assignació de quantitats de producció de Biodiesel per al còmput de l'empleno dels objectius obligatoris de biocarburants
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Fomentar la indústria de biocarburants amb finalitats de transport, seguretat de proveïment i independència energetica
Abonament de les costes derivades de condemna al Ministeri de Justícia
Departament: Ministeri de Justícia
Abonament de les costes dels procediments judicials amb sentència signa en els quals ha estat condemnat en costes el Ministeri de Justícia, de l'àmbit del que és competent la Sotssecretaria.
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de Duanes i Impostos Especials.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Accés als registres i arxius que formin part d'un expedient conclòs a la data de la sol·licitud, per un obligat tributari que hagi estat part en el procediment.
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de declaració de prescripció del dret a la devolució.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Accés als registres i arxius que formin part d'un expedient conclòs a la data de la sol·licitud, per un obligat tributari que hagi estat part en el procediment.
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de Gestió Tributària.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Accés als registres i arxius que formin part d'un expedient conclòs a la data de la sol·licitud, per un obligat tributari que hagi estat part en el procediment.
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos d'homologació de programari de digitalització certificat de factures
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Accés als registres i arxius que formin part d'un expedient conclòs a la data de la sol·licitud, per un obligat tributari que hagi estat part en el procediment.
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos d'Inspecció.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Accés als registres i arxius que formin part d'un expedient conclòs a la data de la sol·licitud, per un obligat tributari que hagi estat part en el procediment.
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de queixes i suggeriments davant el Consell per a la Defensa del Contribuent.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Accés als registres i arxius que formin part d'un expedient conclòs a la data de la sol·licitud, per un obligat tributari que hagi estat part en el procediment.
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de Recaptació.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Accés als registres i arxius que formin part d'un expedient conclòs a la data de la sol·licitud, per un obligat tributari que hagi estat part en el procediment.
Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos en procediments de contractació i de responsabilitat patrimonial.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Accés als registres i arxius que formin part d'un expedient conclòs a la data de la sol·licitud, per un obligat tributari que hagi estat part en el procediment.
Accés a dades cadastrals
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
La consulta i certificació de dades cadastrals i l'obtenció de còpies de documents.
Accés a destinació amb caràcter definitiu pels professors que imparteixen l'ensenyament de la religió, contractats amb caràcter indefinit pel Ministeri
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Accés a destinació amb caràcter definitiu pels professors que imparteixen l'ensenyament de la religió, contractats amb caràcter indefinit pel Ministeri
ACCÉS A la PROFESSIÓ D'ADVOCAT
Departament: Ministeri de Justícia
AVALUACIÓ DE L'APTITUD PROFESSIONAL PER A l'ACCÉS A l'EXERCICI DE LA PROFESION D'ADVOCAT
ACCÉS A la PROFESSIÓ DE PROCURADOR DELS TRIBUNALS
Departament: Ministeri de Justícia
AVALUACIÓ DE L'APTITUD PROFESSIONAL PER A l'ACCÉS A l'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ DE PROCURADOR
ACCÉS Als ANTECEDENTS POLICIALS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA
Departament: Ministeri de l'Interior
Accés a les dades personals i antecedents policials desfavorables en la Direcció general de la Policia
ACCÉS Als DOCUMENTS DE L'ARXIU GENERAL DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA
Departament: Ministeri de Justícia
Facilitar l'accés dels ciutadans a la informació custodiada en l'Arxiu General del Ministeri de Justícia
Accés als fons de l'Arxiu Central
Departament: Ministeri de la Presidència
L'Arxiu Central del Ministeri de la Presidència conserva fons des del s. XIX fins a l'actualitat. Qualsevol ciutadà pot sol·licitar l'accés als documents que es custodien en l'Arxiu, a través de la Seu Electrònica o presentant la corresponent documentació en qualsevol dels registres i oficines al fet que es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992
Accés a l'Arxiu de Classes Passives
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Accés als documents que, formant part d'un expedient ja acabat en la data de la sol·licitud, obrin en l'Arxiu de Classes Passives, sense perjudici de les exclusions i limitacions previstes en la Constitució i en les lleis.
ACCÉS A l'ARXIU DE LA COMISION GENERAL DE CODIFICACIÓ
Departament: Ministeri de Justícia
Els investigadors que acreditin un interès històric, científic o cultural rellevant poden ser autoritzats a consultar els documents de l'Arxiu de la Comissió General de Codificació
Accés antecedents policials en Guàrdia Civil (Fitxer INTPOL)
Departament: Ministeri de l'Interior
Accés del sol·licitant a les seves dades personals - Antecedents policials desfavorables inclosos en el fitxer INTPOL de la Guàrdia Civil
Accés i Inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Facilitar la inscripció en el registre del Sistema Nacional de Garantia Juvenil dels potencials usuaris destinataris de les actuacions i mesures que inclogui el Sistema Nacional de Garantia
Accés per sol·licitar una autorització de Punt de Venda amb Recàrrec.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Obtenció d'una autorització de Punt de Venda amb Recàrrec als titulars d'un establiment mercantil de les categories al fet que es refereix l'article 25 del Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol. Pot obtenir un imprès per emplenar a mà, o emplenar-ho electrònicament i addicionalment realitzar el pagament telemàtic de la taxa.
ACCÉS I CONSULTA DE DOCUMENTS CUSTODIATS EN L'ARXIU CENTRAL
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Sol·licitar la cerca, accés i consulta de documents custodiats en l'Arxiu Central del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Acció clau 1: mobilitat per a persones per motius d'aprenentatge
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
-projectes de mobilitat en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut -actes a gran escala del Servei de Voluntariat Europeu -els Títols conjunts de màster Erasmus Mundus -els Préstecs Erasmus+ per a màster
Acció Clau2: cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
-Associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut -Aliances per al coneixement -Aliances per a les competències sectorials -Desenvolupament de capacitats en l'àmbit de l'educació superior -Desenvolupament de capacitats en l'àmbit de la joventut
Acció de dinamització de la comunicació de resultats cientificotècnics o de la innovació en congressos internacionals d'alt nivell
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Les ajudes estaran destinades a finançar les despeses d'adquisició de material fungible i subministraments, despeses derivades de la publicitat, difusió, traducció i publicació dels resultats dels congressos, lloguer de sales i equips audiovisuals, traducció simultània, despeses de viatges i dietes generats per l'assistència, despeses de subcontractació i altres despeses relacionades amb els objectius de l'organització dels congressos.
Acció de dinamització. "Projectes Europa Excel·lència"
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
L'objectiu d'aquestes ajudes és fomentar la participació reeixida d'investigadors amb trajectòries científiques prometedores en convocatòries en l'àmbit de programes de l'Espai Europeu de Recerca i de prestigioses institucions europees, potenciant, d'una banda, la participació espanyola al programa d'excel·lència del Consell Europeu de Recerca Starting Grants, finançant parcialment les actuacions de recerca cientificotècnica relacionades amb els objectius de les propostes remeses i avaluades pel Consell Europeu de Recerca, i per un altre, incentivar la participació d'investigadors espanyols en les convocatòries de joves investigadors de l'Organització Europea de Biologia Molecular (EMBO YIP Awards). D'aquesta manera el Pla Estatal de R+D+i compleix la seva voluntat de situar la recerca espanyola en l'avantguarda de la ciència i la tecnologia com a eix fonamental de desenvolupament econòmic i social.
Accion Estratègica Economia i Societat Digital ( AEESD)
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Impulsar tecnologies amb baix nivell de maduresa i gran valor tecnològic i a incentivar l'engegada de grans projectes amb alt potencial de transformació del sector TIC mitjançant l'engegada de dos subprogrames: Impuls Tecnològic i Grans Projectes.
Accions complementàries de programació conjunta internacional
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Finançament de projectes de recerca col·laborativa en salut de dimensió internacional en el marc de consorcis transnacionals a l'Espai Europeu de Recerca en els quals l'ISCIII s'ha compromès a recolzar projectes col·laboratius rellevants, amb participació d'equips de recerca espanyols juntament amb equips d'altres països.
Accions de cooperació per al desenvolupament corresponents a l'any 2016 per a la realització de projectes d'innovació per al desenvolupament
Departament: Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperacion
Concessió de subvencions a Accions de Cooperació per al Desenvolupament per contribuir al desenvolupament i a la reducció de la pobresa mitjançant el finançament de projectes que impulsin solucions innovadores als Països d'Associació de la Cooperació Espanyola
Accions de Dinamització Europa Recerca
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Ajudes per finançar les despeses necessàries per a la preparació de propostes col·laboratives de consorcis europeus liderats per institucions espanyoles, contemplades al Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.
Accions de Dinamització Europa Xarxes i Gestors
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Actuacions per reforçar o crear estructures sostenibles de gestió i promoció internacional de projectes de R+D+I contemplades al Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.
Accions de dinamització Xarxes d'Excel·lència
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Fomentar la creació i el desenvolupament de xarxes de recerca mitjançant l'establiment de sinergies entre diferents grups de recerca.
Accions d'informació i promoció dels productes agrícoles al mercat interior i en tercers països.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Fomentar el consum de diversos productes agraris al mercat interior i promocionar la imatge dels productes comunitaris als mercats internacionals, especialment pel que fa a la qualitat i innocuïtat dels productes alimentosos. Ajuda cofinançada entre la Unió Europea (FEAGA), els Estats Membres i els sectors interessats.
Accions de programació conjunta internacional
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Es pretén finançar la part espanyola de projectes col·laboratius que hagin concorregut a convocatòries internacionals conjuntes, en àrees temàtiques específiques, i que demostrin un valor afegit de la col·laboració internacional a l'hora d'enfrontar-se als reptes de la societat.
Acreditació de centres i unitats docents per impartir formació sanitària especialitzada
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Comprovació que el centre reuneix els requisits establerts per impartir la formació sanitària especialitzada.
Acreditació de Títols espanyols en aplicació de la Directiva 2005/36/CE
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
A través d'aquest servei es pot sol·licitar l'acreditació de títols espanyols corresponents a les professions regulades per la directiva 2005/36/CE, a l'efecte del seu exercici a un altre país de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu. També permet la consulta posterior de l'estat de la tramitació del seu expedient després de l'emplenament de la sol·licitud i de la presentació de la mateixa en un registre oficial.
Acreditació del professorat per a Centres de Formació, Actualització i Ensinistrament del personal de Seguretat Privada.
Departament: Ministeri de l'Interior
Acreditar la capacitat pedagògica i el grau de coneixements de les persones que vagin a impartir classes al personal de Seguretat Privada.
Acreditació del professorat per a Centres de Formació de Guardes Rurals i les seves Especialitats
Departament: Ministeri de l'Interior
Acredita com a professor per impartir ensenyaments en Centres de Formació de Guardes Rurals i les seves especialitats.
Acreditació per realitzar assajos oficials o oficialment reconeguts amb productes fitosanitaris.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autorització a persones o entitats per realitzar assajos oficialment reconeguts destinats a comprovar el compliment dels requisits que han de complir per a la seva autorització els productes fitosanitaris
Activitat transfronterera de Fons de Pensions d'ocupació
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Comunicació de l'operació societària d'entitats autoritzades per ser dipositàries de fons de pensions amb la finalitat d'actualitzar els registres públics i assignar els fons de pensions corresponents a cada entitat
Activitat transfronterera de Fons de Pensions d'ocupació
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Donar compliment al procediment de comunicacions entre autoritats supervisores en cas d'activitat transfronterera d'un fons de pensions d'ocupació, així com procedir a la inscripció en el Registre administratiu previst en l'art. 96 del Reglament de plans i fons de pensions, dels fons de pensions d'ocupació d'altres Estats membres que actuïn a Espanya
ACTIVITATS DE COOPERACIÓ TRASNACIONAL
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Les Activitats de Cooperació Transnacional (TCA) ajuden a les institucions o centres educatius dels països que participen al Programa Erasmus+ a entrar en contacte i desenvolupar un pla de treball amb altres centres i institucions que desitgin establir una Associació Estratègica o col·laborar en projectes de mobilitat, innovació o intercanvi de bones pràctiques. A més, per facilitar la trobada entre centres de similars interessos o necessitats, les diferents Agències Nacionals defineixen el tema i el perfil de les organitzacions a les quals va dirigida cada TCA.
Actuacions d'inspecció.
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Realitzar d'ofici les actuacions d'inspecció, com a conseqüència d'ordre superior, a petició raonada d'altres òrgans, per propipa iniciativa, o en virtut de denúncia. Tot això en les matèries i amb les funcions i facultats pròpies de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i en els termes reglamentàriament previstos.
Actuacions d'obtenció d'informació relacionades amb la Llei 13/2011
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Actuacions d'obtenció d'informació relacionades amb la Llei 13/2011
Actuacions de programació conjunta "COFUND"
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Cofinançar programes estratègics, científics i de contractació de recursos humans associats al programa COFUND del Setè Programa Marco de Recerca i Desenvolupament Tecnològic (d'ara endavant, 7PM), que hagin estat aprovats i que estiguin liderats per entitats espanyoles executores de R+D+I
Actuacions en l'àmbit d'aplicació de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, d'incentius regionals per a la correcció dels desequilibris econòmics interterritorials, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 899/2007, de 6 de juliol.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Tramitació de les actuacions necessàries en matèria d'incentius regionals que no sigui possible realitzar en el marc dels procediments administratius específics en aquesta matèria que estan donats d'alta en el Sistema d'Informació Administrativa.
Actuacions inspectores individualitzades de Normes de Correcta Fabricació
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Verificació del compliment de la legislació i la normativa vigent en el funcionament de les instal·lacions de fabricació o importació d'un fabricant o importador de medicaments o de substàncies actives d'ús farmacèutic.
Actualització i manteniment d'informació tècnica de l'Arxiu Tècnic d'Hidrocarburs
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Es verifica que les empreses ha remès tota la informació amb la qualitat, formats i extensió necessària. Requeriments d'informació addicional
ACORDS DE MOBILITAT PER JOVENES AMB AUSTRÀLIA
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Emissió de la carta de suport preceptiva pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en el marc del Programa de mobilitat per a joves amb Austràlia
Acumulació de funcions reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autoritzar als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal que es trobin ocupant un lloc de treball a ells reservat, a exercir així mateix en una Entitat Local propera les funcions reservades a un altre lloc, quan l'àmbit territorial excedeixi d'una Comunitat Autònoma.
Admissió d'alumnes/as als centres públics i privats concertats de la ciutat de Ceuta
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Procediment d'admissió d'alumnes i d'alumnes als centres públics i privats concertats de la ciutat de Ceuta de manera que es garanteixi el dret a l'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies, atenent a una adequada i equilibrada distribució dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.
Admissió d'alumnes/as als centres públics i privats concertats de la ciutat de Melilla
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Procediment d'admissió d'alumnes i d'alumnes als centres públics i privats concertats de la ciutat de Melilla de manera que es garanteixi el dret a l'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies, atenent a una adequada i equilibrada distribució dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.
Adquisició de béns mobles del patrimoni històric espanyol
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Adquisició de béns mobles per l'Administració de l'Estat.
Adquisició d'Equipament Cientificotècnic
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Ajudes per finançar l'adquisició d'infraestructures i equipaments científics i tecnològics, del Subprograma estatal d'infraestructures científiques i tècniques i equipaments, en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.
ADQUISICIÓ DE LA NACIONALITAT ESPANYOLA PER CARTA DE NATURALESA
Departament: Ministeri de Justícia
Obtenir la nacionalitat espanyola. Aquesta concessió té caràcter graciable i no se subjecta a les normes generals del procediment administratiu. Serà atorgada o no discrecionalment pel Govern mitjançant Reial decret, després de valorar la concurrència de circumstàncies excepcionals.
ADQUISICIÓ DE LA NACIONALITAT ESPANYOLA PER RESIDÈNCIA. (Sol·licituds anteriors al 15 d'octubre de 2015). PROCEDIMENT A EXTINGIR
Departament: Ministeri de Justícia
Consisteix en l'adquisició de la nacionalitat espanyola quan el ciutadà estranger porta residint a Espanya durant un temps determinat. PROCEDIMENT A EXTINGIR
ADQUISICIÓ DE LA NACIONALITAT ESPANYOLA PER RESIDÈNCIA (Sol·licituds posteriors al 15 d'octubre de 2015)
Departament: Ministeri de Justícia
Consisteix en l'adquisició de la nacionaldiad espanyola per residència quan el ciutadà estranger porta residint a Espanya un temps determinat i compleix amb els altres requisits exigits pel Codi Civil.
ADQUISICIÓ DE LA NACIONALITAT ESPANYOLA PER VOLUNTARIS DE BRIGADES INTERNACIONALS
Departament: Ministeri de Justícia
Obtenir per part dels brigadistes internacionals de la guerra civil espanyola la nacionalitat espanyola sense que hagin de renunciar a la seva anterior nacionalitat.
Adquisició de participacions significatives al capital social d'una gestora de fons de pensions
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Adquisició de participacions significatives al capital social d'una gestora de fons de pensions
Adquisició per la intervenció de cereals.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
En el període que s'inicia l'1 d'agost de cada any i finalitza el 30 d'abril de l'any següent, el fega adquirirà el blat tou, blat dur, ordi , blat de moro i sorgo que se li ofereixi, per qualsevol forquilla segons les següents modalitats de compra: -en magatzem de l'organisme d'intervenció -en magatzem de l'oferent -en magatzem d'entitats de serveis Si bé és el FEGA el comprador del cereal les ofertes en qualsevol de les tres modalitats es presenten en les Unitats Gestores de les Comunitats Autònomes.
Adscripció d'alumnes/as als centres públics i privats concertats de la ciutat de Ceuta
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Procediment d'adcripción d'alumnes i d'alumnes als centres públics i privats concertats de la ciutat de Ceuta de manera que es garanteixi el dret a l'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies, atenent a una adequada i equilibrada distribució dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.
Adscripció d'alumnes/as als centres públics i privats concertats de la ciutat de Melilla
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Procés d'adscripció d'alumnes als centres públics i privats concertats que imparteixen segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la ciutat de Melilla per al curs 2011-2012
Adscripció del domini públic marítim-terrestre a les Comunitats Autònomes.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Destinar béns de domini públic marítim-terrestre a les CCAA per a la construcció de ports i vies de transport de titularitat d'aquelles, o d'ampliació o modificació de les existents
Afiliació
Departament: Ministeri de Defensa
Incorporació, altes, baixes i variacions del personal assegurat, així com beneficiaris a l'efecte de protecció a través del Règim Especial de Seguretat Social la gestió de la qual s'atribueix a l'Institut Social de les Forces Armades.
Afiliació mutualistes obligatoris
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Incorporació inicial a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat dels funcionaris inclosos en el seu àmbit d'aplicació, a l'efecte de protecció social en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionari Civils de l'Estat.
AGÈNCIES DE COLOCACION COL·LABORADORES DELS SPE: ENVIO FITXERS ACCED I ACCI
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
ENVIO MENSUAL DELS FITXERS D'ACTIVITAT I INCIDÈNCIA DE LA COLABORACION PUBLICO PRIVADA ENTRE UNA AGÈNCIA DE COLOCACION I UN SERVEI PUBLICO D'OCUPACIÓ
AGÈNCIES DE COLOCACION ENVIO D'INFORMACION A l'ETC DEL SISPE
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
ENVIO D'INFORMACION PERIODICA QUE REMETEN LES AGÈNCIES DE COLOCACION A l'ESPAI TELEMATICO COMUN DEL SISTEMA D'INFORMACION DELS SERVEIS PUBLICOS D'OCUPACIÓ.
AGÈNCIES DE COLOCACION. ESPAI TELEMATICO COMUN. SISPE.ENVIO DE LA MEMÒRIA ANUAL
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
ENVIO DE LA MEMÒRIA ANUAL D'ACTIVITATS DE LES AGÈNCIES DE COLOCACION
Agrupacions d'empreses Innovadores del sector turistico.
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Convocatòria d'ajudes per a la creació de clusters d'empreses innovadores en el sector turistico.
Magatzem de dipòsit temporal.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Procediment d'autorització dels magatzems de dipòsit temporal (ADT).
Lloguer d'espais
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Lloguer d'espais del Museu, tals com, auditoris, sales polivalents
Alta, baixa i modificació de fitxes toxicológicas al registre de productes químics del Servei d'Informació Toxicológica de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses
Departament: Ministeri de Justícia
Altes, baixes i modificacions de fitxes toxicológicas en el registre de productes químics del Servei d'Informació Toxicológica de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, per part dels importadors i usuaris intermedis que comercialitzin barreges, per comunicar la composició química de les barreges i la identitat química de les substàncies al fet que fa referència a l'article 6.3.l) de la Llei 8/2010, de 31 de març, per la qual s'estableix el règim sancionador previst en els Reglaments (CE) relatius al registre, a l'avaluació, a l'autorització i a la restricció de les substàncies i barreges químiques (REACH) i sobre la classificació, l'etiquetatge i l'envasament de substàncies i barreges (CLP), que ho modifica; així com a qualsevol notificació, ja sigui de forma voluntària o en compliment de la legislació vigent, que es realitzi al Servei d'Informació Toxicológica
Alta, baixa i variació dades Sist. Espec. Emprats Llar
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Alta, baixa o variació de dades del treballador en el Sistema Especial Empleats de Llar
Alta Conveni Especial Formi expedient Regulació Empro (ERE)
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Sol·licitud de subscripció del Conveni Especial amb la Seguretat Social per a treballadors procedents d'expedients de regulació d'ocupació, amb la finalitat d'iniciar o mantenir la situació d'alta o assimilada en el Règim que correspongui
Alta de beneficiaris
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Inclusió en el Règim del Mutualisme Adminsitrativo de familiars o assimilats a càrrec del mutualista que compleixin els requisits establerts en la normativa de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat.
Alta de treballadors en el Règim de Mineria del Carbó
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Comunicació de l'inici de la prestació de serveis de treballadors per compte d'altri dins del Règim Especial de la Mineria del Carbó
Alta de treballadors en el Règim General
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Comunicació de l'inici de prestació de serveis de treballadors per compte d'altri en el Règim General de Seguretat Social
Alta en Convenis Especials
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Sol·licitud de subscripció d'un Conveni Especial amb la Seguretat Social per a manteniment de l'alta i pagament de quotes
Alta en Règim Especial d'Autònoms (REPTA)
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Comunicació d'alta en Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (REPTA) per inici d'activitat que de lloc a la seva inclusió.
Alta mutualistes voluntaris
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Els funcionari que causin baixa en la Mutualitat com a conseqüència de la perduda d'aquesta condició, passin a excendecia voluntària, o exercitin el dret de transferència de l'art.11.2 de l'annex VIII de l'Estatut dels funcionaris de les Comunitats Europees, podran mantenir facultativament la condició de mutualista, assumint al seu càrrec l'abonament de les cotitzacions socials corresponents al funcionari i a l'Estat.
Altes / Baixes i modificacions de personal ferroviari relacionat amb la seguretat, que presta servei en empreses ferroviàries
Departament: Ministeri de Foment
Remissió a l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF), per part de les Empreses Ferroviàries, de les dades relatives a les habilitacions del personal ferroviari relacionat amb la seguretat regulats per l'Ordre FOM/2872/2010, de 5 de novembre, que presten servei en aquestes empreses. Si escau, també serà aplicable aquest procediment, per a l'administrador d'infraestructura. Es remetrà un arxiu Excel, amb caràcter mensual, el format del qual serà establert per l'AESF.
Altes i rehabilitacions de vehicles.
Departament: Ministeri de l'Interior
Altes de vehicles en situació de baixa temporal en el Registre de Vehicles de la Direcció general de trànsit. Rehabilitacions de vehicles en situació de baixa definitiva en el Registre de Vehicles de la Direcció general de trànsit.
Altes/Baixes i modificacions de Consellers de Seguretat
Departament: Ministeri de Foment
Comunicar a l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària les altes, baixes i modificacions dels Consellers de Seguretat per al transport de Mercaderies Perilloses per ferrocarril
Alteració del règim d'autorització de medicaments d'ús veterinari
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Alteració del règim d'autorització de medicaments d'ús veterinari
Alteració en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut d'un producte sanitari (efecte i accessori)..
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Alteració en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut d'un efecte o accessori.
Ampliació d'ús d'un producte fitosanitari a un cultiu menor
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
L'objecte del present procediment és establir les pautes en la gestió per les Autoritats Competents de la sol·licitud d'autorització d'usos menors de productes fitosanitaris. Aquest procediment serà aplicable a l'ampliació a nivell nacional de l'autorització d'un producte fitosanitari per als usos menors definits en l'article 3.26.a) del Reglament (CE) nº 1107/2009.
Ampliació, modificació i programa activitat d'establiments financers de crèdit
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Obener autorització per a l'ampliació, modificació i programa activitat d'establiments financers de crèdit
Anàlisi i conformitat per a mostres d'Hemoderivados
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Realització d'anàlisi de mostres de medicaments hemoderivados per a la seva posterior comercialització
Bestretes del Fons de Garantia del Pagament d'Aliments
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Garantir als fills menors d'edat el pagament d'aliments reconeguts i impagats, establerts en conveni judicialment aprovat o en resolució judicial en processos de separació, divorci, declaració de nul·litat del matrimoni, filiació o aliments, mitjançant l'abonament d'una quantitat que tindrà la condició de bestreta.
Anulacion de medicaments d'ús veterinari a peticion de part
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Anulacion de medicaments d'ús veterinari a peticion de
Aparells radioactius tipus: aprovació
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Aprovació de tipus d'aparells radioactius per a la seva exempció com a instal·lació radioactiva.
Obertura de despatxos de detectius i Inscripció de societats de detectius. Altes i baixes de detectius depenents
Departament: Ministeri de l'Interior
Obertura de despatxos i Inscripció de societats de detectius per detectius habilitats així com les variacions laborals de detectius depenents
Obertura de termini presentació de sol·licituds Eix 6 i 7 POICES
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Obertura del termini per a presentació sol·licituds ajudes en el marc del FSE. Resolució de 15 de juliol de 2015, de la Direcció general del Treball Autònom, de l'Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses, per la qual s'aprova la convocatòria per a la selecció d'operacions que es finançaran amb el Fondo Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social.
Ajornament del pagament de deutes a la Seguretat Social
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Ajornament de quotes o deutes amb Seguretat Social per a subjectes responsables amb dificultats transitòries de tresoreria.
Ajornament i fraccionament de deutes
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Sol·licitud, tramitació, resolució i notificació dels expeientes d'ajornament i fraccionament concedits a l'obligat al pagament quan la seva situació economicofinancera li impedeixi de forma transitòria efectuar el pagament en els terminis establerts. Els deutes, estiguin en període voluntari o executiu, podran ajornar-se o fraccionar-se en els termes que es fixin reglamentàriament, prèvia sol·licitud de l'obligat tributari, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi, de forma transitòria, efectuar el pagament en els terminis establerts. No podran ser objecte d'ajornament o fraccionament els deutes tributaris l'exacció dels quals es realitzi per mitjà d'efectes timbrats. Tampoc podran ajornar-se o fraccionar-se els deutes corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenedor o l'obligat a realitzar ingressos a compte, excepte en els casos i condicions prevists en la normativa tributària.
Aplicació conjunta d'una única tarifa d'accés: autorització
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Autorització perquè un consumidor que disposi de dos punts de presa en una instal·lació pugui aplicar una única tarifa d'accés.
Aportació a la Corporació de Radi i Televisió Espanyola
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Gestió i recaptació en període voluntari de les aportacions a la Corporació de Radi i Televisió Espanyola a realitzar pels operadors de telecomunicaciónes d'ambito geografico estatal o superior al d'una comunitat autonoma i per les societats concessionàries i prestadores del servei de telecomunicació d'ambito geografico estatal o superior al d'una comunitat autonoma.
Suport a xarxes de "Bussines Angels"
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Suport a les xarxes de Business Angels que actuan com a punt de trobada i d'ajust entre l'oferta i al demanda de capital entre inversors i emprenedors
Suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de Reindustrialització i Foment de la Competitivitat Industrial
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Préstecs a empreses industrials per a la realització d'inversions
Aprovació de coproduccions hispà-estrangeres
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Comprovar que el projecte de pel·lícula en coproducció proposada pel productor espanyol reuneix els requisits per obtenir la nacionalitat espanyola.
Aprovació del cofinançament per ENRESA de projectes de desenvolupament local amb càrrec al Fons per al finançament d'activitats del Pla General de Residus
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Els municipis que perceben assignacions poden presentar propostes d'activitats de desenvolupament local el cofinançament del qual s'aprovarà mitjançant resolució de la Direcció general de Política Energètica i Mines .El pagament de les quantitats que es determini es duu a terme per ENRESA.
Aprovació de les mesures de seguretat dels tallers i dipòsits de productes acabats de pirotècnia i cartuchería
Departament: Ministeri de l'Interior
Aprova les mesures de seguretat dels tallers i dipòsits de productes acabats de pirotècnia i cartuchería.
Aprovació dels plans d'emergència en transports d'explosius
Departament: Ministeri de l'Interior
Aprova els plans d'emergència en transports d'explosius.
Aprovació dels plans de seguretat d'instal·lacions d'elaboració i emmagatzematge d'explosius.
Departament: Ministeri de l'Interior
Aprova els plans de seguretat d'instal·lacions d'elaboració i emmagatzematge d'explosius.
Aprovació dels plans de seguretat de transports d'explosius i de cartuchería metàl·lica.
Departament: Ministeri de l'Interior
Aprova els plans de seguretat de transports d'explosius i de cartuchería metàl·lica.
Aprovació de mesures de seguretat de tallers per a la reparació d'armes
Departament: Ministeri de l'Interior
Aprova les mesures de seguretat de tallers en els quals té lloc la reparació d'armes.
Aprovació de mesures de seguretat en federacions, clubs i societats esportives.
Departament: Ministeri de l'Interior
Aprova les mesures de seguretat en federacions, clubs i societats esportives.
Aprovació de plans de labors en concessions d'explotació
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Analitzar els plans de labors que contenen els treballs previstos i les inversions a escometre. S'inclouen dades d'inversions trimestrals i produccions mensuals
Aprovació de plans de labors en permisos de recerca d'hidrocarburs
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Analitzar els plans de labors que contenen els treballs previstos i les inversions a escometre. S'inclouen dades d'inversions trimestrals
Aprovació de sprays de defensa personal de venda permesa en armeries.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Control de la posada al mercat d'aquests productes.
Aprovació o modificació d'Estatuts i Reglaments d'Associacions Esportives Espanyoles
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Aprovació o modificació dels estatuts i reglaments de les següents associacions esportives: agrupacions de clubs d'àmbit estatal, lligues professionals, Federacions esportives espanyoles, Federacions i associacions esportives internacionals, clubs esportius que participen en competició professional, Societats Anònimes Esportives i Associacions o entitats amb personalitat jurídica pròpia, l'objecte social de la qual sigui esportiu que organitzin o participin en l'organització de competicions esportives d'àmbit estatal.
Aprovació vendes per a les empreses que inicien l'activitat.
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Aprovació de vendes per a les empreses que inicien l'activitat a l'efecte del manteniment d'existències mínimes de seguretat .
Arxivo Ministeri de l'Interior - Accés i consulta de documents
Departament: Ministeri de l'Interior
Sol·licituds d'accés, consulta i cerca de documentació custodiada per l'Arxiu General i altres Arxius del Ministeri de l'Interior
ARCS-Autorització de configuracions singulars de mesura de cogeneradores
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Autoritzar les configuracions singulars de mesura de cogeneradores.
ARRENDAMENT D'IMMOBLES
Departament: Ministeri de Justícia
Arrendament d'immobles per allotjar òrgans judicials i serveis del Ministeri de Justícia
ASCENSOS HONORIFICOS
Departament: Ministeri de Defensa
CONCESION D'ASCENSOS HONORIFICOS
Assegurament de Cooperants
Departament: Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperacion
L'AECID gestiona un segur col·lectiu de vida i un altre de salut per als cooperants al que es poden adherir les entitats promotores de la cooperació en les quals treballen, i assumeix el cost del 50% de la pòlissa.
Assignació d'ajudes per a Associacions o Federacions d'Exportadors
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Concessió d'ajudes per a despeses de funcionament de les Associacions/Federacions espanyoles d'Exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de l'Administració
Assignació de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Assignar a les instal·lacions subjectes a règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle els drets que els corresponen.
Assignació de Nombre d'Identitat d'Estranger (NIE) a instàncies de l'interessat
Departament: Ministeri de l'Interior
Assignació de NIE per als estrangers que es relacionin amb Espanya per raó dels seus interessos econòmics, professionals o socials (s'admet Registre Electrònic del Cos Nacional de Policia ÚNICAMENT per a ciutadans d'Estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa i Principat d'Andorra)
Assignació de Nombre de la Seguretat Social
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Assignació de Nombre de Seguretat Social per identificar al ciutadà en les seves relacions amb la Seguretat Social
Assignació de l'ISMN, Nombre Normalitzat per a Música Escrita
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Identificació de les publicacions amb notació musical i dades bibliogràfiques associats. Facilita de forma unívoca el seu reconeixement des de la seva producció a la venda, el copyright i la gestió de drets de reproducció, el seu intercanvi bibliotecari i redacció de Bibliografies Nacionals, així com l'explotació estadística de les dades d'edició.
Assignació del prefix editorial ISMN, Nombre Normalitzat per a Música Escrita
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
A petició de l'editor l'Agència de l'ISMN (International Standard Music Number) li assignarà un prefix editorial que ho identifiqui.
Assignació drets de tràfic
Departament: Ministeri de Foment
Assignació de drets de tràfic aeris procedents dels acords bilaterals o multilaterals, que se subscriguin amb tercers països, en els quals Espanya sigui part, i en els quals existeixin limitacions en el nombre de designacions o en el nombre de freqüències
Assistència sanitària en desplaçaments a la UE, EEE i Suïssa.
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Possibilitar l'assistència sanitària en els desplaçaments d'un assegurat a Espanya en Unió Europea, Espai Econòmic Europeu i Suïssa.
Assistència sanitària en desplaçaments temporals a l'estranger
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Reintegrament de les despeses produïdes durant el període de cobertura determinat i ocasionats per l'assistència sanitària que s'hagi precisat en ocasió d'un desplaçament temporal a l'estranger, quan aquesta hagi tinguda la seva causa en un accident, malaltia, embaràs o part sorgits o agreujats imprevisiblement durant l'estada en l'exterior, i sempre que l'assistència rebuda o les despeses reclamades no estiguin inclosos en algun tipus de cobertura sanitària en l'exterior, a càrrec d'un ens públic o privat, nacional o estranger
Assistència Sanitària. Reconeixement del dret. Inclusion de beneficiaris
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Reconèixer el dret a l'assistència sanitària a titulars i beneficiaris.
Assistència sanitària i prestació farmacèutica per a persones amb discapacitat
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Reconeixement de la prestació d'assistència sanitària i farmacèutica a les persones amb discapacitat que, per no desenvolupar activitat laboral, no estan compreses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social. Aquest procediment se circumscriu a l'àmbit d'actuació de l'Imserso, les Ciutats Autònomes de Ceuta i de Melilla.
Assistència tècnica de manteniment per avaria
Departament: Ministeri de Defensa
Conservació i reparacions d'immobles patrimoni de l'Institut d'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa
Associacions - Incorporació i Separació d'associacions a federacions, confederacions i unions, o de qualsevol d'aquestes a entitats internacionals
Departament: Ministeri de l'Interior
Inscripció registral de la incorporació o separació d'associacions a una federació, confederació o unió d'associacions inscrita en el Registre Nacional d'Associacions, o de qualsevol d'aquestes a entitats internacionals.
Associacions - Inscripció d'obertura i tancament de Delegacions i Establiments
Departament: Ministeri de l'Interior
Inscripció registral de l'obertura, canvi o tancament de delegacions o establiments de les associacions inscrites en el Registre Nacional d'Associacions.
Associacions - Inscripció de constitució d'associacions
Departament: Ministeri de l'Interior
Inscripció de constitució d'Associacions de la competència registral de l'Estat (les d'àmbit d'actuació estatal o superior al territori d'una Comunitat Autònoma).
Associacions - Inscripció de delegacions a Espanya d'associacions estrangeres
Departament: Ministeri de l'Interior
Inscripció en el Registre Nacional d'Associacions d'associacions estrangeres que estableixen delegació a Espanya.
Associacions - Inscripció de dissolució d'associacions
Departament: Ministeri de l'Interior
Inscripció registral de la dissolució, liquidació i baixa de les associacions inscrites en el Registre Nacional d'Associacions.
Associacions - Inscripció de la identitat dels titulars de la Junta Directiva o òrgan de representació.
Departament: Ministeri de l'Interior
La inscripció en el Registre Nacional d'Associacions dels membres de l'òrgan de representació de les associacions.
Associacions - Inscripció de Modificació d'estatuts
Departament: Ministeri de l'Interior
Inscripció registral de les modificacions estatutàries de les associacions inscrites en el Registre Nacional d'Associacions del Ministeri de l'Interior
Associacions - Suspensió
Departament: Ministeri de l'Interior
Inscripció registral de la suspensió d'activitats de les associacions inscrites en el Registre Nacional d'Associacions.
Associacions d'Utilitat Pública - Rendició de comptes.
Departament: Ministeri de l'Interior
Dipòsit dels comptes anuals de les associacions declarades d'utilitat pública
Associacions d'Utilitat Pública - Revocació de la declaració de la utilitat pública.
Departament: Ministeri de l'Interior
Revocació de la declaració d'utilitat pública d'una associació.
Associacions d'Utilitat Pública. Declaració d'Utilitat Pública
Departament: Ministeri de l'Interior
Declaració o denegació de la sol·licitud d'utilitat pública d'una associació.
Associacions- Inscripció de transformació d'associacions.
Departament: Ministeri de l'Interior
Inscripcions de modificacions d'àmbit territorial d'actuació o de règim jurídic.
Assumptes Generals
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Permetre als ciutadans dirigir-se a la Direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions per presentar sol·licituds o comunicacions relacionades amb el seu àmbit de competències que no tinguin establert una llera procedimental específica per a la seva tramitació electrònica
ATREO-Autoritzacions a Excepcions a la Catalogació d'Explosius i Pirotècnia
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Autoritzacions a les excepcions a la catalogació previstes per a explosius i per a articles pirotècnics i cartuchería.
Autoliquidació de la taxa per anàlisi i estudi d'operacions de concentració.
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Pagament de la taxa per anàlisi i estudi d'operacions de concentració.
Autorització de transport secundari i distribució de gas natural
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Autoritzar instal·lacions de transport secundari i distribució
Autorització a bucs de pavelló espanyol i que realitzen trajectes de lineas regulars
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autoritzar als bucs amb pavelló espanyol i que realitzen lineas regulars en les aigües territorials espanyoles, com a requisit previ a l'autorització de la instal·lació de la màquines recreatives tipus B
Autorització a gravamen o alienació de béns immobles en determinats suposats
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Autorització a les Federacions Esportives Espanyoles per a gravamen o alienació dels seus béns immobles, quan hagin estat finançats, en tot o en part, amb fons públics de l'Estat.
Autorització a la participació d'esportistes espanyols en competicions de caràcter internacional.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Autorització a la participació d'esportistes espanyols en competicions de caràcter internacional.
Autorització a les Entitats Col·laboradores per efectuar devolucions de l'IVA en règim de viatgers
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Sol·licitud d'autorització per actuar com a entitat col·laboradora en el reemborsament de l'Impost sobre el Valor Afegit als viatgers residents anés de la Unió Europea, que hagin adquirit béns al territori d'aplicació de l'impost per import superior a 90,15€ i els transportin fos de la Unió Europea.
Autorització a les entitats cooperatives per prendre participacions en entitats no cooperatives en percentatge superior al 40%
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
L'article 13 de la Llei 20/1990 regula les causes de pèrdua de la condició de cooperativa fiscalment protegida i recull entre elles, al seu apartat 9, el cas de l'adquisició de participacions en entitats no cooperatives en quantia superior al 10% de la seva capital. De forma excepcional, és possible adquirir participacions superiors que, quan excedissin del 40%, han de ser autoritzades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, sempre que es justifiqui que tal participació "coadjuva al millor compliment de les finalitats socials cooperatives i no suposa una vulneració dels principis fonamentals d'actuació d'aquestes Entitats".
Autorització administrativa singular per a la prestació de serveis postals
Departament: Ministeri de Foment
Sol·licitud d'autorització administrativa per prestar serveis postals inclosos en l'àmbit del servei postal universal i per inscriure's en el Registre General d'empreses prestadores de serveis postals.
Autorització complementària de circulació.
Departament: Ministeri de l'Interior
Obtenir autorització complementària de circulació, per un nombre limitat de circulacions o per un termini determinat, previ informe vinculant del titular de la via, per a vehicles que, per les seves característiques tècniques o per la càrrega indivisible que transporten, superin les masses màximes establertes. Modificació de l'autorització complementària de circulació.
Autorització compra d'accions d'una SAD superior al 25% de la seva Capital Social
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Per a la compra d'accions d'una SAD que suposin que en total el sol·licitant tindrà una participació superior al 25% ha de demanar autorització prèvia al Consell Superior d'Esports
Autorització d'accessos
Departament: Ministeri de Foment
sol·licitud d'inici de la tramitació d'autorització d'accessos després d'eventual consulta de viabilitat de la mateixa
Autorització d'emmagatzematge d'existències mínimes de seguretat al territori estranger
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Autoritzar l'emmagatzematge fos de l'àmbit territorial espanyol de les existències mínimes de seguretat de cru, productes intermedis del petroli i productes petrolífers.
Autorització d'emmagatzematge, regasificación i tranporte primari de gas natural
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Atorgar autorització prèvia per a la construcció de plantes de recepció, emmagatzematge i regasificación de gas natural liquat, i d'instal·lacions de transport primari de gas natural.
Autorització de magatzems d'immobilització de mercaderies
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autorització de magatzems per a la immobilització sanitària de mercaderies procedents de països tercers a l'espera de dictamen sanitari per part dels serveis de Sanitat Exterior.
Autorització de Magatzems Fiscals
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització per gestionar un Magatzem Fiscal de productes objecto dels Impostos Especials
Autorització d'obertura d'escoles particulars de conductors.
Departament: Ministeri de l'Interior
Autorització d'obertura d'escoles particulars de conductors i de seccions.
Autorització d'obertura de laboratori fabricador i importador de medicaments
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Obtenció de l'autorització sanitària de funcionament del laboratori farmacèutic.
Autorització d'obertura i funcionament de Centres Privats.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
A través d'aquest servei, els centres educatius privats poden sol·licitar autorització per a la seva obertura i funcionament.
Autorització d'Armeros per a Empreses de Seguretat
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
En els llocs on prestin servei els vigilants de seguretat amb armes o de protecció de persones han d'existir armeros. Estan exempts de la instal·lació d'armeros els llocs de treball en els quals la durada del servei no excedeixi d'un mes.
Autorització de bussejo d'esbarjo en reserves marines.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autoritzar la pràctica de bussejo en les reserves marines i confirmar la regulació i control
Autorització de canvi de port basi.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autoritzar, als bucs pesquers, canvis de base entre ports de diferents Comunitats Autònomes.
Autorització de canvi temporal de modalitat de bucs pesquers.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Es podran autoritzar canvis temporals que permetin al buc pesquer exercitar la pesca amb arts diferents als quals figuren en la seva llicència de pesca, dins del mateix calador en el qual està censat el buc, per períodes de temps no superiors a sis mesos, prèvia consulta, si escau, a les Comunitats Autònomes afectades.
Autorització de central d'alarmes d'ús propi. (nivell suprprovincial)
Departament: Ministeri de l'Interior
Sol·licitud per a l'obertura d'una central d'alarmes d'ús propi (nivell supraprovincial)
Autorització de centres de formació específics i exclusius para guardes rurals i les seves especialitats
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritzar als centres de formació per impartir formació als guardes rurals i les seves especialitats
Autorització de centres per impartir ensenyaments de recarrega de cartuchería.
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritza als centres per impartir ensenyaments de recarrega de cartuchería.
Autorització de cessió de drets de replantación de vinyer entre parcel·les d'un mateix titular.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autorització de cessió de drets de replantación de vinyers entre parcel·les d'un mateix titular, quan aquestes es trobin en diferents Comunitats Autònomes o quan la cesion és entre parcel·les situades en una Denominacion d'Origen que s'estén en mes d'una Comunitat Autonoma.
Autorització de tancament d'instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de Gas Liquat de Petroleo
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Autoritzar el tancament d'instal·lacions de gasos liquats de petroleo
Autorizacion de tancament de refinerias
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Autoritzar el tancament d'instalacones de refinament de productes petroliferos
Autorització de tancament temporal d'expendedurias
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització per realitzar el tancament temporal d'una expendeduría de tabac i timbri
Autorització de coeficients d'equivalència de cru i matèria primera per a la presentació de declaracions a la corporació de reserves energeticas.
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Calculo de coeficients dels coeficients d'equivalència de cru i matèria primera
Autorització de comercialització de medicaments o altres medicaments d'ús humà fabricats industrialment.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Obtenir l'autorització de comercialització de medicaments.
Autorització de comercialització de medicaments o altres medicaments veterinaris fabricats industrialment
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Obtenir l'autorització de comercialització de medicaments d'ús veterinari.
Autorització de comercialització de medicaments veterinaris entre Estats membres de la Unió Europea.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Obtenir l'autorització de comercialització de medicaments d'ús veterinari per procediment de reconeixement mutu i/o procediment descentralitzat.
Autorització de Comercialització Excepcional de Medicaments d'Ús humà
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autorització de Comercialització Excepcional de Medicaments d'Ús humà
Autorització de concursos de tir en camps de tir eventuals
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Obtenció de l'autorització per a la realització de concursos de tir i activitats amb armes de foc o aire comprimit en camps de tir eventuals.
Autorització de construcció de bucs pesquers amb port basi a Ceuta i Melilla.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autoritzar la construcció de bucs pesquers amb port basi a Ceuta i Melilla.
Autorització de Consultes populars sobre assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Conformitat prèvia del Govern per a la realització de Consultes en l'àmbit de cada Municipi, a iniciativa de l'Ajuntament corresponent.
Autorització de Consumidors d'Explosius Eventuals i Habituals en l'àmbit Provincial i Autonòmic.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
S'entén per consumidor d'explosius aquella entitat que realitza activitats d'utilització d'explosius en voladures, i també s'entenen per consumidors d'explosius les empreses de realització d'efectes especials amb ús d'explosius així com les empreses dedicades a l'ensinistrament de gossos utilitzats per a la detecció d'explosius.
Autorització de contracció única.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Procediment duaner d'autorització de contracció única
Autorització de contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de l'aigua.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar a l'Organisme de conca competent l'autorització d'un contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de les aigües.
Autorització de contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de l'aigua.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar a l'Organisme de conca competent l'autorització d'un contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de les aigües.
Autorització de contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de l'aigua.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar a l'Organisme de conca competent l'autorització d'un contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de les aigües.
Autorització de contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de l'aigua.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar a l'Organisme de conca competent l'autorització d'un contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de les aigües.
Autorització de contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de l'aigua.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar a l'Organisme de conca competent l'autorització d'un contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de les aigües.
Autorització de contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de l'aigua.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar a l'Organisme de conca competent l'autorització d'un contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de les aigües.
Autorització de contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de l'aigua.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar a l'Organisme de conca competent l'autorització d'un contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de les aigües.
Autorització de contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de l'aigua.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar a l'Organisme de conca competent l'autorització d'un contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de les aigües.
Autorització de contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de l'aigua.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar a l'Organisme de conca competent l'autorització d'un contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de les aigües.
Autorització de contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de l'aigua.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar a l'Organisme de conca competent l'autorització d'un contracte de cessió temporal de drets a l'ús privatiu de les aigües.
Autorització de contractes tipus per a serveis de tarificació addicional
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Autoritzar els contractes tipus que els operadors de telecomunicacions oferiran els prestadors de serveis de tarificació addicional
Autorització de contractes tipus relatius a obligacions de servei públic
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Autoritzar els contractes-tipus que els operadors de telecomunicacions oferiran als seus clients per regular la prestació de serveis de telecomunicació subjectes a obligacions de servei públic.
Autorització de declaració simplificada habitual.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Procediment tributari de concessió d'autorització a operadors per declarar mitjançant declaració simplificada.
Autorització de dipòsit diferent del duaner
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització de la instal·lació com a dipòsit diferent del duaner a l'efecte de l'annex cinquè de la Llei de l'IVA.
Autorització de Dipòsit Fiscal
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització per gestionar un Dipòsit Fiscal de productes objecto dels Impostos Especials
Autorització de Dipòsits Duaners, Dipòsits Francs, Establiments en Zones Franques i Magatzems d'Aprovisionament Marítim.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autorització d'emmagatzematge de productes d'origen animal, destinats a ús i consum humà, procedents de països tercers NO conformes amb la legislació comunitària i destinats a països tercers o bucs per al seu consum fora de zona costanera comunitària.
Autorització de despatx duaner.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització per presentar declaracions duaneres en favor d'un representant duaner.
Autorització de despatx centralitzat.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Procediment duaner d'autorització per a despatx centralitzat d'àmbit nacional o regional.
Autorització de Destinatari Registrat d'Impostos Especials
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització de Destinatari Registrat d'Impostos Especials
Autorització de destinació final.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Procediment de concessió de l'autorització del règim especial de destinació final.
Autorització d'exercici per a personal directiu i docent de les Escoles Particulars de Conductors.
Departament: Ministeri de l'Interior
Autorització d'exercici per a personal directiu i docent de les Escoles Particulars de Conductors.
Autorització d'assajos clínics.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autoritzar determinats assajos clínics.
Autorització d'assajos clínics i productes en fase de recerca clínica amb medicaments veterinaris.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Obtenir l'autorització per realitzar assajos clínics i per obtenir la qualificació d'un producte en fase de recerca clínica.
Autorització d'entrada en els registres del declarant.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització per poder declarar mitjançant inscripció comptable (inclosos els supòsits d'avituallamiento).
Autorització d'estades formatives especialitzades per a professionals sanitaris estrangers
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autoritzar l'estada en Centres Sanitaris acreditats per a la docència per a especialistes o professionals sanitaris en vias d'especialització estrangers.
Autorització d'Expedidor Registrat d'Impostos Especials
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització d'Expedidor Registrat d'Impostos Especials
Autorització d'exportació de béns del Patrimoni Històric Español
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Permetre o denegar la sortida d'Espanya de béns mobles integrants del Patrimoni Històric Español. (Article 5, 1 i 2 de la Llei 16/1985 i article 45 i següents del Reial decret 111/1986).
Autorització d'exportació de medicaments i substancies estupefaents o psicotrópicas subjectes a fiscalització.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autoritzar l'exportació de substàncies estupefaents i/o psicotrópicas subjectes a fiscalització
Autorització d'exportador autoritzat d'origen
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Procediment de concessió d'autorització de l'exportador autoritzat a emetre proves d'origen.
Autorització d'Extensions transitòries d'expendedurías.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització d'extensions transitòries d'expendedurías en fires, exposicions, congressos i altres llocs de concurrència massiva freturoses de punt de venda permanent.
Autorització de fabricació de medicaments aprovats en altres països i no registrats a Espanya.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autorització de fabricació de medicaments aprovats en altres països i no registrats a Espanya
Autorització de fàbriques de sucre i isoglucosa.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Procediment d'autorització d'empreses fabricants de sucre i isoglucosa i d'empreses transformadores de sucre industrial.
Autorització de Fàbriques d'Impostos Especials
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització per gestionar una Fàbrica de productes objecto dels Impostos Especials
Autorització de garantia global (incloent reduccions i dispensa).
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Procediment d'autorització de la constitució d'una garantia global, inclosa la seva possible reducció o dispensa.
Autorització d'importació de matèries reglamentades
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritza la importació de matèries reglamentades.
Autorització d'importació de medicaments per utilitzar en assajos clinicos autoritzats a Espanya
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Obtenir l'autorització per a la importació de medicaments per utilitzar en assajos clinicos autoritzats a Espanya.
Autorització d'importació de medicaments i substancies estupefaents o psicotrópicas subjectes a fiscalització.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autoritzar la importació de substàncies estupefaents i/o psicotrópicas subjectes a fiscalització
Autorització d'importació, exportació i trasllat de residus(Trasllats transfronterers).
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autorització dels trasllats de residus des d'o cap a tercers països no pertanyents a la Unió Europea així com els trànsits internacionals de residus per Espanya.
Autorització d'inscripció d'associacions esportiva en el Registre d'Associacions Esportives
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Autorització d'inscripció en el Registre d'Associacions Esportives següents associacions esportives: agrupacions de clubs d'àmbit estatal, lligues professionals, Federacions esportives espanyoles, Federacions i associacions esportives internacionals, clubs esportius que participin en competició professional, societats anònimes esportives i les associacions o entitats amb personalitat jurídica pròpia, l'objecte social de la qual sigui esportiu, que organitzin o participin en l'organització de competicions esportives d'àmbit estatal.
Autorització d'instal·lació per al dipòsit duaner de mercaderies
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització de l'explotació d'una instal·lació com a dipòsit del duaner de mercaderies
Autorització de recerca d'aigües subterrànies
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme el conjunt d'operacions destinades a determinar l'existència d'aigües subterrànies, incloent les labors d'aprofundiment en el terreny, d'enllumenament i d'aforament dels cabals obtinguts.
Autorització de recerca d'aigües subterrànies
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme el conjunt d'operacions destinades a determinar l'existència d'aigües subterrànies, incloent les labors d'aprofundiment en el terreny, d'enllumenament i d'aforament dels cabals obtinguts.
Autorització de recerca d'aigües subterrànies
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme el conjunt d'operacions destinades a determinar l'existència d'aigües subterrànies, incloent les labors d'aprofundiment en el terreny, d'enllumenament i d'aforament dels cabals obtinguts.
Autorització de recerca d'aigües subterrànies
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme el conjunt d'operacions destinades a determinar l'existència d'aigües subterrànies, incloent les labors d'aprofundiment en el terreny, d'enllumenament i d'aforament dels cabals obtinguts.
Autorització de recerca d'aigües subterrànies
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme el conjunt d'operacions destinades a determinar l'existència d'aigües subterrànies, incloent les labors d'aprofundiment en el terreny, d'enllumenament i d'aforament dels cabals obtinguts.
Autorització de recerca d'aigües subterrànies
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme el conjunt d'operacions destinades a determinar l'existència d'aigües subterrànies, incloent les labors d'aprofundiment en el terreny, d'enllumenament i d'aforament dels cabals obtinguts.
Autorització de recerca d'aigües subterrànies
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme el conjunt d'operacions destinades a determinar l'existència d'aigües subterrànies, incloent les labors d'aprofundiment en el terreny, d'enllumenament i d'aforament dels cabals obtinguts.
Autorització de recerca d'aigües subterrànies
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme el conjunt d'operacions destinades a determinar l'existència d'aigües subterrànies, incloent les labors d'aprofundiment en el terreny, d'enllumenament i d'aforament dels cabals obtinguts.
Autorització de recerca d'aigües subterrànies
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme el conjunt d'operacions destinades a determinar l'existència d'aigües subterrànies, incloent les labors d'aprofundiment en el terreny, d'enllumenament i d'aforament dels cabals obtinguts.
Autorització de recerca d'aigües subterrànies
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme el conjunt d'operacions destinades a determinar l'existència d'aigües subterrànies, incloent les labors d'aprofundiment en el terreny, d'enllumenament i d'aforament dels cabals obtinguts.
Autorització de la utilització de la importació temporal, la destinació final, el perfeccionament actiu o el perfeccionament passiu en situacions en les quals s'apliqui l'art. 163 del Reglament Delegat
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Sol·licitud d'autorització per acollir-se a determinats règims especials duaners en cas d'aplicació de l'article 163 del Reglament Delegat (UE) 2016/341 de la Comissió, de 17 de desembre de 2015.
Autorització de l'adquisició i renovació de vehicles del Sector Públic Estatal
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autoritzar l'adquisició de vehicles per a ens del Sector Públic Estatal
Autorització de l'ampliació de l'activitat asseguradora
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Autorització per a ampliació de rams de segur Autorització a entitats asseguradores espanyoles per estendre la seva activitat fora del territori en règim de dret d'establiment o lliure prestació de serveis. Autorització d'entitats estrangeres per operar a Espanya en règim de dret d'establiment o lliure prestació de serveis.
Autorització dels tractaments d'eliminació/inertización, reciclatge/reutilització d'articles pirotècnics o cartuchería.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització dels procediments utilitzats per les empreses de pirotècnia o cartuchería per a l'eliminació o inertización així com el reciclatge o reutilització dels articles pirotéccnicos, cartuchería o matèria reglamentada segons normativa.
Autorització de mètodes estadístics de càlcul de la provisió de prestacions
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Sol·licitud d'autorització, per les entitats asseguradores o reaseguradoras, de la utilització de mètodes estadístics per al càlcul de la provisió de prestacions que incloguin tant els sinistres pendents de liquidació o pagament com els sinistres pendents de declaració. Així mateix, la sol·licitud pot comprendre l'autorització per a la utilització de mètodes estadístics únicament per al càlcul de la provisió de sinestros pendents de declaració
Autorització de modificació d'estatuts proposada per les entitats de gestió dels drets de propietat intel·lectual
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Aprovar les modificacions estatutàries presentades per les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual una vegada que ho hagin estat per les seves respectives Assemblees generals.
Autorització de modificació d'importància major de l'autorització de comercialització d'un medicament d'ús veterinari
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Obtenir l'autorització de modificació d'importància major de l'autorització de comercialització d'un medicament d'ús veterinari
Autorització de noves entitats asseguradores
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Autorització administrativa o denegació de noves entitats asseguradores.
Autorització d'obres de reconversió, modernització i canvis de motor de bucs pesquers amb port basi a Ceuta i Melilla.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autoritzar obres de reconversió, modernització i canvis de motor de bucs pesquers amb port basi a Ceuta i melilla.
autorització d'ofertes públiques d'adquisició d'accions (OPA)
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
autorització d'ofertes publiques d'adquisició d'accions (OPA)
Autorització d'operacions de cessió de cartera d'entitats asseguradores
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Operacions societàries realitzades per entitats asseguradores.
Autorització d'operacions d'escissió d'entitats asseguradores
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Operacions societàries realitzades per entitats asseguradores
Autorització d'operacions de fusió d'entitats asseguradores
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Operacions societàries realitzades per entitats asseguradores
Autorització d'operacions de transformació d'entitats asseguradores
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Operacions societàries realitzades per entitats asseguradores
Autorització de pesador autoritzat de plàtans.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Procediment duaner d'autorització de pesador de plàtans
Autorització de pesca d'esbarjo en reserves marines.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Exercici d'algunes modalitats de pesca d'esbarjo en algunes reserves marines, per fora de les reserves integrals
Autorització de pesca per pescar en aigües comunitàries no espanyoles.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Obtenció d'autorització o permís per pescar en aigües comunitàries no espanyoles segons pesqueres: - Espècies demersales per palangreros menors de 100 TRB en aigües de la NEAFC. - Espècies demersales per arrastreros i palangreros majors de 100 TRB en aigües de la NEAFC (ELS 300) - Espècies profundes NO sotmeses a TAC i quotes en zones CIEM VII i VIIIabd - Espècies demersales NO sotmeses a TAC i quotes en zones CIEM VIIIabd - Lluç per cañeros en zona CIEM VIIIabd. - Arrossegament en zona VIIIc (Aigües franceses). - Espècies pelágicas al cèrcol en zona CIEM VII i VIII abd. - Tunidos (Tonyina blanca) a Atlántico Nord 36ºN (ZONES CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX i X). - Arrossegament en aigües de Portugal, Zona CIEM IX. - Acords fronterers amb Portugal (GUADIANA I MIÑO)
Autorització de pesca recreativa en aigües exteriors.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autoritzar la captura i tinença a bord d'espècies de protecció diferenciada en aigües exteriors de les embarcacions de la llista sisena i setena d'esbarjo. Serà obligatori realitzar la declaració de captures de les embarcacions autoritzades. La informació i models de declaració, estadillos es podran descarregar des de la pàgina web http://recreativos.marm.es
Autorització de productes fitosanitaris autoritzats en un altre estat membre de la Unió Europea (reconeixement mutu).
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autorització de productes fitosanitaris ja autoritzats en altres estats membres de la Unió Europea, suposa la simplificació de tràmits respecte a la resta de les autoritzacions
Autorització de recarrega de cartuchería metàl·lica a particulars
Departament: Ministeri de l'Interior
Concedeix o denega l'autorització de recarrega de cartuchería metàl·lica a particulars per al seu propi consum.
Autorització de règims duaners econòmics: Perfeccionament actiu i passiu
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Autorització dels règims de perfeccionament actiu i passiu. Expedició de determinats tipus d'autoritzacions administratives d'importació temporal
Autorització de retorn
Departament: Ministeri de l'Interior
Document que s'expedeix a l'estranger l'autorització del qual de residència o d'estada es trobi en període de renovació o pròrroga que li permeti una sortida d'Espanya i la posterior tornada al territori nacional, sempre que el sol·licitant acrediti que ha iniciat els tràmits de renovació o pròrroga del títol que li habilita per romandre a Espanya dins del termini legal fixat a aquest efecte
Autorització de sortides programades
Departament: Ministeri de l'Interior
Autorització sortides programes a l'exterior d'interns centres penitenciaris
Autorització de serveis de protecció personal
Departament: Ministeri de l'Interior
Serveis de protecció personal, per part d'escortes privats
Autorització de serveis de temporada en platges.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Tramitar i resoldre les sol·licituds per a funcionament dels serveis de temporada a les platges espanyoles.
Autorització de simplificació en la determinació del valor en duana
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització de simplificació en la determinació del valor en duana de l'article 73 del Codi Duaner de la
Autorització de treballs i instal·lacions per a la recerca i explotació d'hidrocarburs (campanyes geofísicas i sondejos)
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Autoritzar la llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis d'exploració i producció de petroli
Autorització de trasllat internacional de cadàvers.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Assegurar el compliment dels requisits sanitaris en el trasllat internacional, exigibles tant per a l'entrada com per a la sortida d'Espanya
Autorització d'una entitat elaboradora/importadora de reactius de diagnòstic de malalties dels animals
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
L'empresa presenta la documentació requerida (solictud dirigida a a DGSPA, acompanyada del dossier tècnic i del model 790 degudament emplenat i amb la certificació mecànica acreditativa d'haver realitzat el corresponent pagament) en el Registre General del MAGRAMA.Una vegada examinada la documentació i si aquesta és completa, si escau es gira visita d'inspecció i si és conforme, el SG signa l'Informe favorable a la seva autorització, que s'eleva al Director perquè ferm la corresponent Resolució d'Autorització de l'empresa sol·licitant.
Autorització d'ús de la bandera espanyola en marques
Departament: Ministeri de la Presidència
Autorització per a la utilització de la bandera espanyola en els signes distintius d'una marca, per al seu registre en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques
Autorització d'ús de logos, imatges i documentació
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autorització d'ús de logotips, imatges i documentació institucional
Autorització d'ús o renovació de la marca i dissenys industrials de la Guàrdia Civil
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritza al fet que els ciutadans o empreses puguin utilitzar tant la marca denominativa Guàrdia Civil com les seves marques emblemàtiques (fes de líctores i espasa conclòs per corona real i les lletres GC dins d'un oval), així com els dissenys industrials corresponents a la seva uniformitat. Aquesta autorització és independent de la regulada en l'Ordre INT/77/2014, de 22 de gener, per la qual es regula l'ús general de l'uniforme del Cos de la Guàrdia Civil.
Autorització d'utilització d'un mateix vehicle per servir tràfics de dues concessions sense solució de continuïtat
Departament: Ministeri de Foment
Prestació de serveis de dues concessions diferents de serveis públics regulars permanents d'ús general de transport de viatgers per carretera amb un mateix vehicle sense solució de continuïtat.
Autorització de variacions d'importància major en els medicaments.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Modificar especificacions d'importància major d'un medicament ja autoritzat
Autorització d'abocaments a les aigües continentals o a qualsevol altre element del domini públic hidràulic, d'aigües i productes residuals susceptibles de contaminar.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'abocament d'aigües residuals a Domini Públic Hidràulic
Autorització d'abocaments a les aigües continentals o a qualsevol altre element del domini públic hidràulic, d'aigües i productes residuals susceptibles de contaminar.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'abocament d'aigües residuals a Domini Públic Hidràulic
Autorització d'abocaments a les aigües continentals o a qualsevol altre element del domini públic hidràulic, d'aigües i productes residuals susceptibles de contaminar.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'abocament d'aigües residuals a Domini Públic Hidràulic
Autorització d'abocaments a les aigües continentals o a qualsevol altre element del domini públic hidràulic, d'aigües i productes residuals susceptibles de contaminar.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'abocament d'aigües residuals a Domini Públic Hidràulic
Autorització d'abocaments a les aigües continentals o a qualsevol altre element del domini públic hidràulic, d'aigües i productes residuals susceptibles de contaminar.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'abocament d'aigües residuals a Domini Públic Hidràulic
Autorització d'abocaments a les aigües continentals o a qualsevol altre element del domini públic hidràulic, d'aigües i productes residuals susceptibles de contaminar.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'abocament d'aigües residuals a Domini Públic Hidràulic
Autorització d'abocaments a les aigües continentals o a qualsevol altre element del domini públic hidràulic, d'aigües i productes residuals susceptibles de contaminar.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'abocament d'aigües residuals a Domini Públic Hidràulic
Autorització d'abocaments a les aigües continentals o a qualsevol altre element del domini públic hidràulic, d'aigües i productes residuals susceptibles de contaminar.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'abocament d'aigües residuals a Domini Públic Hidràulic
Autorització d'abocaments a les aigües continentals o a qualsevol altre element del domini públic hidràulic, d'aigües i productes residuals susceptibles de contaminar.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'abocament d'aigües residuals a Domini Públic Hidràulic
Autorització d'abocaments a les aigües continentals o a qualsevol altre element del domini públic hidràulic, d'aigües i productes residuals susceptibles de contaminar.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'abocament d'aigües residuals a Domini Públic Hidràulic
Autorització del reemborsament o rescat de passius subordinats desemborsats
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Autoritzar el reemborsament o rescat de fons propis bàsics de l'articulo 69 b) del Reglament Delegat 2015/35 de la Comissió, de 10 d'octubre de 2014, pel qual es completa la Directiva 2009/138/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, sobre l'accés a l'activitat de segur i reassegurança i el seu exercici (Solvència II), conforme al previst en l'article 71.1 h) del
Autorització del reemborsament o rescat de passius subordinats desemborsats
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Autoritzar el reemborsament o rescat de fons propis bàsics de l'articulo 69 b) del Reglament Delegat 2015/35 de la Comissió, de 10 d'octubre de 2014, pel qual es completa la Directiva 2009/138/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, sobre l'accés a l'activitat de segur i reassegurança i el seu exercici (Solvència II), conforme al previst en l'article 71.1 h) del
Autorització del règim d'importació temporal
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Sol·licitud d'autorització per acollir-se al règim d'importació temporal.
Autorització del règim de perfeccionament actiu
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Sol·licitud d'autorització per accedir al règim de perfeccionament actiu.
Autorització del règim de perfeccionament passiu
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Sol·licitud per accedir al règim de perfeccionament passiu.
Autorització de l'ús d'armes de foc antigues o rèpliques en festejos tradicionals
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització de l'ús d'armes de foc del tipus avancarga, històriques o rèpliques durant els festejos tradicionals..
Autorització i inscripció en el Registre de productes fertilitzants.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autorització i inscripció en registre, de certs tipus de fertilitzants (abonaments orgànics, abonaments òrgan-minerals i esmenes orgàniques), requerida per a la seva comercialització
Autorització especial per a l'establiment, modificació, trasllat i canvi de titularitat de fàbriques d'armes i tallers que fabriquin peces fonamentals de les armes de 1ª, 2ª i 3ª categoria.
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritza l'establiment, modificació, trasllat i canvi de titularitat de fàbriques d'armes i tallers que fabriquin peces fonamentals de les armes de 1ª, 2ª i 3ª categoria.
Autorització especial per a ús d'armes per menors d'edat.
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritza l'ús d'armes per menors d'edat.
Autorització excepcional d'entrada
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritzar l'entrada a Espanya als estrangers que no reuneixin els requisits establerts legalment, quan existeixin raons excepcionals d'índole humanitària, interès públic o compliment de compromisios adquirits per Espanya.
Autorització excepcional d'estada de curta durada
Departament: Ministeri de l'Interior
Excepcionalment, i sempre que existeixin motius humanitaris, d'interès públic o obligacions internacionals, el titular del Ministeri de l'Interior o el titular del Ministeri de Treball i Immigració podran autoritzar l'estada en territori espanyol, per un màxim de tres mesos en un període de sis, als estrangers que haguessin entrat en ell amb documentació defectuosa o fins i tot sense ella o per llocs no habilitats a aquest efecte
Autorització excepcional d'exportació de medicaments per a donacions humanitàries
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autorització excepcional d'exportació de medicaments per a donacions humanitàries
Autorització excepcional per a la fabricació de medicaments per tercers
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autoritzar activitats de fabricació excepcional de medicaments per tercers
Autorització expedició de carta d'invitació
Departament: Ministeri de l'Interior
Expedició de la carta d'invitació de particulars a favor d'estrangers que pretenguin accedir al territori nacional per motius de caràcter turístic o privat
Autorització genèrica per realitzar assajos amb finalitats de recerca i desenvolupament amb productes fitosanitaris.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autorització genèrica per realitzar assajos amb finalitats de recerca i desenvolupament a persones i entitats que reuneixin els requisits continguts en l'article 7 de l'Ordre d'11 de desembre de 1995.
Autorització inscripció indocumentats
Departament: Ministeri de l'Interior
Documentació excepcional d'estrangers que acreditin que no poden ser documentats per les autoritats de cap país i que desitja ser documentat per Espanya.
Autorització, modificació i cancel·lació de Centres de Formació de seguretat Privada
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritzar a centres per impartir formació de seguretat privada Modificació de centres autoritzats. Cancel·lació de Centres a petició pròpia.
Autorització, modificació i cancel·lació d'empreses de Seguretat Privada i les seves delegacions
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritzar per prestar serveis i activitats d'empreses de seguretat i/o delegacions d'aquestes Modificacions Registrals Cancel·lacions d'empreses i Delegacions a petició pròpia
Autorització per a concurs de pesca esportiva.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autoritzar la superació del volum de captura i tinença a bord d'espècies de protecció diferenciada contemplades en l'Annex V del Reial decret 347/2011,d'11 de març, pel qual es regula la pesca maritima d'esbarjo en aigües exteriors, en la celebració de concursos per embarcacions d'esbarjo.
Autorització per construir, explotar, transmetre, modificar substancialment refineries
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Autoritzar la construcció, explotacion, transmissió i modificació d'instal·lacions de refinament de productes petrolífers
Autorització per construir, explotar, transmetre o tancar instal·lacions de transport o emmagatzematge de productes petrolífers
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Autoritzar la construcció, engegada, transmissió o tancament de les instal·lacions de transport o emmagatzematge de productes petrolífers
Autorització per construir, explotar, transmetre o modificar substancialment instal·lacions de Gasos Liquats del Petroleo (GLP)
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Autoritzar instal·lacions de Gasos Liquats del Petroli.
Autorització per al còmput consolidat de vendes i existències a l'efecte del compliment de l'obligació d'ems per a grups empresarials.
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Compliment obligació ems.
Autorització per a l'exercici de la funció de Metge de Medicina Familiar i Comunitària
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Certificat acreditació d'estar habilitat per a l'acompliment de funcions de Metge de Medicina Familiar i Comunitària en el Sistema Nacional de Salut espanyol i sistemes públics de Seguretat Social en els altres Estats membres de la Unió Europea
Autorització per a l'establiment de banys, zones recreatives i zones esportives.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'establiment de banys o zones recreatives i esportives en les lleres públiques o les seves zones de policia.
Autorització per a l'establiment de banys, zones recreatives i zones esportives.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'establiment de banys o zones recreatives i esportives en les lleres públiques o les seves zones de policia.
Autorització per a l'establiment de banys, zones recreatives i zones esportives.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'establiment de banys o zones recreatives i esportives en les lleres públiques o les seves zones de policia.
Autorització per a l'establiment de banys, zones recreatives i zones esportives.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'establiment de banys o zones recreatives i esportives en les lleres públiques o les seves zones de policia.
Autorització per a l'establiment de banys, zones recreatives i zones esportives.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'establiment de banys o zones recreatives i esportives en les lleres públiques o les seves zones de policia.
Autorització per a l'establiment de banys, zones recreatives i zones esportives.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'establiment de banys o zones recreatives i esportives en les lleres públiques o les seves zones de policia.
Autorització per a l'establiment de banys, zones recreatives i zones esportives.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'establiment de banys o zones recreatives i esportives en les lleres públiques o les seves zones de policia.
Autorització per a l'establiment de banys, zones recreatives i zones esportives.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'establiment de banys o zones recreatives i esportives en les lleres públiques o les seves zones de policia.
Autorització per a l'establiment de banys, zones recreatives i zones esportives.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'establiment de banys o zones recreatives i esportives en les lleres públiques o les seves zones de policia.
Autorització per a l'establiment de banys, zones recreatives i zones esportives.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'establiment de banys o zones recreatives i esportives en les lleres públiques o les seves zones de policia.
Autorització per a l'establiment o modificació de tallers o dipòsits de cartuchería o pirotècnia
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització tant per a la instal·lació de tallers i dipòsits no integrats de pirotècnia i o catuchería com de les seves possibles modificacions posteriors.
Autorització per al transport de mercaderies perilloses
Departament: Ministeri de l'Interior
Obtenció, pròrroga i ampliació de l'autorització per al transport per carretera de mercaderies.
Autorització per al transport urgent de mercaderies en itineraris i períodes restringits.
Departament: Ministeri de l'Interior
Autorització per al transport urgent de mercaderies en itineraris i períodes restringits.
Autorització per a l'ús d'articles pirotècnics en manifestacions festives
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització dels Delegats o Subdelegats del Govern a petició dels ajuntaments de l'ús de pirotècnia durant la celebració de manifestacions festives reconegudes com de caràcter religiós, cultural o tradicional.
Autorització per a establiments de venda o comercialització al públic d'articles pirotècnics
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització per a la instal·lació de l'establiment de venda d'articles pirotècnics o per al funcionament d'un establiment ja instal·lat.
Autorització per expedir prova d'estatut de la UE a operadors.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Procediment duaner de concessió d'autorització a operadors per emetre prova de l'estatut de les mercaderies com a pertanyents a la Unió Europea.
Autorització per a instal·lació de camps de tir eventuals.
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritza per a instal·lació de camps de tir eventuals (Article 152 Reglament d'Armes).
Autorització per a l'activitat d'armero o corredor.
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritza per l'ejerciciio de l'activitat d'armero o corredor en el tràfic comercial.
Autorització per a la celebració de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual de radi i televisió
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Concessió d'autoritzacions per a la celebració de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual de radi i televisió
Autorització per a la comercialització d'un Reactiu de diagnòstic de malalties dels animals.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autorització dels Reactius de diagnòstic de malalties dels animals (productes zoosanitarios)
Autorització per a la comercialització i la realització d'assajos amb Organismes de Control Biològic Exòtics (OCBs)
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
La comercialització i la realització d'assajos d'Organismes de Control Biològic exòtics requereixen l'autorització de la Direcció general de Sanitat de la Producció Agrària, previ informe favorable de la Sotsdirecció General de Mitjà Natural del MAGRAMA
Autorització per a la derivació temporal d'aigües.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a la derivació temporal d'aigües sense caràcter privatiu.
Autorització per a la derivació temporal d'aigües.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a la derivació temporal d'aigües sense caràcter privatiu.
Autorització per a la derivació temporal d'aigües.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a la derivació temporal d'aigües sense caràcter privatiu.
Autorització per a la derivació temporal d'aigües.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a la derivació temporal d'aigües sense caràcter privatiu.
Autorització per a la derivació temporal d'aigües.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a la derivació temporal d'aigües sense caràcter privatiu.
Autorització per a la derivació temporal d'aigües.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a la derivació temporal d'aigües sense caràcter privatiu.
Autorització per a la derivació temporal d'aigües.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a la derivació temporal d'aigües sense caràcter privatiu.
Autorització per a la derivació temporal d'aigües.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a la derivació temporal d'aigües sense caràcter privatiu.
Autorització per a la derivació temporal d'aigües.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a la derivació temporal d'aigües sense caràcter privatiu.
Autorització per a la derivació temporal d'aigües.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a la derivació temporal d'aigües sense caràcter privatiu.
Autorització per a la determinació de la base imposable de l'IVA mitjançant el marge de benefici global en el Règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Els subjectes passius que tributin pel Règim especial de béns usats podran sol·licitar l'aplicació del marge de benefici global per a la determinació de la base imposable, per a això presentaran la sol·licitud acreditant que tenen especials dificultats per aplicar la modalitat de determinació de la Base Imposable pel marge de benefici de cada operació a causa de l'elevat nombre d'operacions realitzades i el reduït preu dels béns.
Autorització per a l'extracció d'àrids.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'extracció d'àrids en terrenys de domini públic que no pretenguin l'ús exclusiu d'un tram, o en zones de policia de lleres.
Autorització per a l'extracció d'àrids.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'extracció d'àrids en terrenys de domini públic que no pretenguin l'ús exclusiu d'un tram, o en zones de policia de lleres.
Autorització per a l'extracció d'àrids.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'extracció d'àrids en terrenys de domini públic que no pretenguin l'ús exclusiu d'un tram, o en zones de policia de lleres.
Autorització per a l'extracció d'àrids.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'extracció d'àrids en terrenys de domini públic que no pretenguin l'ús exclusiu d'un tram, o en zones de policia de lleres.
Autorització per a l'extracció d'àrids.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'extracció d'àrids en terrenys de domini públic que no pretenguin l'ús exclusiu d'un tram, o en zones de policia de lleres.
Autorització per a l'extracció d'àrids.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'extracció d'àrids en terrenys de domini públic que no pretenguin l'ús exclusiu d'un tram, o en zones de policia de lleres.
Autorització per a l'extracció d'àrids.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'extracció d'àrids en terrenys de domini públic que no pretenguin l'ús exclusiu d'un tram, o en zones de policia de lleres.
Autorització per a l'extracció d'àrids.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'extracció d'àrids en terrenys de domini públic que no pretenguin l'ús exclusiu d'un tram, o en zones de policia de lleres.
Autorització per a l'extracció d'àrids.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'extracció d'àrids en terrenys de domini públic que no pretenguin l'ús exclusiu d'un tram, o en zones de policia de lleres.
Autorització per a l'extracció d'àrids.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per a l'extracció d'àrids en terrenys de domini públic que no pretenguin l'ús exclusiu d'un tram, o en zones de policia de lleres.
Autorització per a la fusió i escissió de gestores de fons de pensions
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Autorització per a la fusió i escissió de gestores de fons de pensions
Autorització per a la importació de peces anatòmiques, amb finalitats científiques, docents i/o recerca
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autorització sanitària per a la importació de peces anatòmiques amb finalitats cientificos, docents i/o recerca
Autorització per a la instal·lació de camps, polígons i galeries de tir
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritza la instal·lació de camps, polígons i galeries de tir.
Autorització per a la instal·lació de maquines recreatives tipus B en bucs autoritzats
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autoritzar la instal·lació de la màquines recreatives tipus B en els salons i cafeterias dels bucs autoritzats així com expedir les guias de circulació d'aquestes màquines
Autorització per a la presentació conjunta de l'IVA corresponent a diversos subjectes passius
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
L'entitat interessada sol·licita autorització per complir les obligacions formals referents a l'Impost sobre el Valor Afegit , en concret la presentació de declaracions, en relació amb determinats subjectes passius d'escassa entitat, que realitzen una mateixa activitat a favor de la sol·licitant.
Autorització per a la posada en servei de xarxes d'estacions (servei fix, mòbil i satèl·lit)
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Autoritzar la posada en servei de les estacions de xarxes fix, mòbil i satèl·lit
Autorització per a la realització d'activitats de promoció i publicitat de la donació de cèl·lules i teixits humans
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autoritzar les activitats de promoció i publicitat en suport de la donació de cèl·lules i teixits humans quan aquestes activitats superin l'àmbit d'una comunitat autònoma.
Autorització per a la realització de serveis discrecionals de transport internacional de viatgers per carretera
Departament: Ministeri de Foment
Expedició d'autoritzacions o documents de control per a la realització de serveis discrecionals de transport internacional de viatgers per carretera
Autorització per a la realització de serveis regulars internacionals de transport de viatgers per carretera.
Departament: Ministeri de Foment
Expedició, renovació, substitució i modificació d'autoritzacions de serveis regulars internacionals de transport de viatgers per carretera.
Autorització per a la transmissió d'accions o participacions significatives de societats de corredoria d'assegurances.
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Autorització per a la transmissió d'accions o participacions que donin lloc a l'aplicació del règim de participacions significatives de societats de corredoria d'assegurances.
Autorització per a la transmissió d'armes de foc entre particulars
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritza la transmissió d'armes de foc entre particulars.
Autorització per a mesures de seguretat en les armeries.
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritza les mesures de seguretat adoptades en les armeries.
Autorització per a obres i instal·lacions.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder realitzar obres i instal·lacions a la zona de domini públic hidràulic i a la zona de policia de lleres.
Autorització per a obres i instal·lacions.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder realitzar obres i instal·lacions a la zona de domini públic hidràulic i a la zona de policia de lleres.
Autorització per a obres i instal·lacions.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder realitzar obres i instal·lacions a la zona de domini públic hidràulic i a la zona de policia de lleres.
Autorització per a obres i instal·lacions.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder realitzar obres i instal·lacions a la zona de domini públic hidràulic i a la zona de policia de lleres.
Autorització per a obres i instal·lacions.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder realitzar obres i instal·lacions a la zona de domini públic hidràulic i a la zona de policia de lleres.
Autorització per a obres i instal·lacions.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder realitzar obres i instal·lacions a la zona de domini públic hidràulic i a la zona de policia de lleres.
Autorització per a obres i instal·lacions.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder realitzar obres i instal·lacions a la zona de domini públic hidràulic i a la zona de policia de lleres.
Autorització per a obres i instal·lacions.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder realitzar obres i instal·lacions a la zona de domini públic hidràulic i a la zona de policia de lleres.
Autorització per a obres i instal·lacions.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder realitzar obres i instal·lacions a la zona de domini públic hidràulic i a la zona de policia de lleres.
Autorització per a obres i instal·lacions.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder realitzar obres i instal·lacions a la zona de domini públic hidràulic i a la zona de policia de lleres.
Autorització per a ocupació del domini públic hidràulic per a usos comuns especials. Aprofitament de pastures.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar la preceptiva autorització de l'Organisme de conca corresponent per a l'aprofitament de pastures en zona de domini públic hidràulic.
Autorització per a ocupació del domini públic hidràulic per a usos comuns especials. Aprofitament de pastures.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar la preceptiva autorització de l'Organisme de conca corresponent per a l'aprofitament de pastures en zona de domini públic hidràulic.
Autorització per a ocupació del domini públic hidràulic per a usos comuns especials. Aprofitament de pastures.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar la preceptiva autorització de l'Organisme de conca corresponent per a l'aprofitament de pastures en zona de domini públic hidràulic.
Autorització per a ocupació del domini públic hidràulic per a usos comuns especials. Aprofitament de pastures.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar la preceptiva autorització de l'Organisme de conca corresponent per a l'aprofitament de pastures en zona de domini públic hidràulic.
Autorització per a ocupació del domini públic hidràulic per a usos comuns especials. Aprofitament de pastures.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar la preceptiva autorització de l'Organisme de conca corresponent per a l'aprofitament de pastures en zona de domini públic hidràulic.
Autorització per a ocupació del domini públic hidràulic per a usos comuns especials. Aprofitament de pastures.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar la preceptiva autorització de l'Organisme de conca corresponent per a l'aprofitament de pastures en zona de domini públic hidràulic.
Autorització per a ocupació del domini públic hidràulic per a usos comuns especials. Aprofitament de pastures.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar la preceptiva autorització de l'Organisme de conca corresponent per a l'aprofitament de pastures en zona de domini públic hidràulic.
Autorització per a ocupació del domini públic hidràulic per a usos comuns especials. Aprofitament de pastures.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar la preceptiva autorització de l'Organisme de conca corresponent per a l'aprofitament de pastures en zona de domini públic hidràulic.
Autorització per a ocupació del domini públic hidràulic per a usos comuns especials. Aprofitament de pastures.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar la preceptiva autorització de l'Organisme de conca corresponent per a l'aprofitament de pastures en zona de domini públic hidràulic.
Autorització per a ocupació del domini públic hidràulic per a usos comuns especials. Aprofitament de pastures.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitar la preceptiva autorització de l'Organisme de conca corresponent per a l'aprofitament de pastures en zona de domini públic hidràulic.
Autorització per a ocupació del domini públic marítim-terrestre, per a la realització de determinades activitats.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autoritzar l'ús del dpmt per a activitats que concorrin circumstàncies especials i tota ocupació del dpmt amb instal·lacions desmuntables o amb béns mobles per termini no superior a 4 anys
Autorització per a altres activitats en domini públic hidràulic o en zona de policia de lleres.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme qualsevol actuació no especificada en altres instàncies a la zona de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a altres activitats en domini públic hidràulic o en zona de policia de lleres.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme qualsevol actuació no especificada en altres instàncies a la zona de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a altres activitats en domini públic hidràulic o en zona de policia de lleres.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme qualsevol actuació no especificada en altres instàncies a la zona de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a altres activitats en domini públic hidràulic o en zona de policia de lleres.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme qualsevol actuació no especificada en altres instàncies a la zona de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a altres activitats en domini públic hidràulic o en zona de policia de lleres.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme qualsevol actuació no especificada en altres instàncies a la zona de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a altres activitats en domini públic hidràulic o en zona de policia de lleres.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme qualsevol actuació no especificada en altres instàncies a la zona de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a altres activitats en domini públic hidràulic o en zona de policia de lleres.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme qualsevol actuació no especificada en altres instàncies a la zona de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a altres activitats en domini públic hidràulic o en zona de policia de lleres.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme qualsevol actuació no especificada en altres instàncies a la zona de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a altres activitats en domini públic hidràulic o en zona de policia de lleres.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme qualsevol actuació no especificada en altres instàncies a la zona de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a altres activitats en domini públic hidràulic o en zona de policia de lleres.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa per poder dur a terme qualsevol actuació no especificada en altres instàncies a la zona de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per realitzar assajos baix bones pràctiques de laboratori amb productes fitosanitaris.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autorització per realitzar assajos conforme al que es disposa en el Reial decret 822/1993, de 28 de maig, pel qual s'estableixen els principis de les bones pràctiques de laboratori, destinats a obtenir dades sobre la perillositat per a persones, animals i medi ambient, que hagin de ser utilitzats com a proves en l'autorització de productes fitosanitaris.
Autorització per transformar sucre o isoglucosa industrial.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització per transformar sucre o isoglucosa industrial.
Autorització per a transmissió de concessions de serveis públics regulars permanents d'ús general de transport de viatgers per carretera.
Departament: Ministeri de Foment
Autoritzar la cessió del contracte.
Autorització per a transport de cartutxos a l'excés del permès en vehicle particular
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritza per a transport de cartutxos a l'excés del permès en vehicle particular.
Autorització per a transports especials, proves esportives i altres usos excepcionals de la carretera
Departament: Ministeri de Foment
Autorització per a transports especials, proves esportives i altres usos excepcionals de la carretera
Autorització per a ús públic d'imatges de la Biblioteca Nacional d'Espanya amb finalitats comercials
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Autorització per a ús públic d'imatges de la Biblioteca Nacional d'Espanya amb finalitats comercials (ús editorial, comunicació pública, ús publicitari) (només per a obres en domini públic).
Autorització per a usos agrícoles i forestals.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa para la sembra en terrenys de domini públic hidràulic, la plantació i curta, o aprofitament de vegetació arbòria o arbustiva, en terrenys de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a usos agrícoles i forestals.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa para la sembra en terrenys de domini públic hidràulic, la plantació i curta, o aprofitament de vegetació arbòria o arbustiva, en terrenys de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a usos agrícoles i forestals.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa para la sembra en terrenys de domini públic hidràulic, la plantació i curta, o aprofitament de vegetació arbòria o arbustiva, en terrenys de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a usos agrícoles i forestals.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa para la sembra en terrenys de domini públic hidràulic, la plantació i curta, o aprofitament de vegetació arbòria o arbustiva, en terrenys de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a usos agrícoles i forestals.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa para la sembra en terrenys de domini públic hidràulic, la plantació i curta, o aprofitament de vegetació arbòria o arbustiva, en terrenys de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a usos agrícoles i forestals.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa para la sembra en terrenys de domini públic hidràulic, la plantació i curta, o aprofitament de vegetació arbòria o arbustiva, en terrenys de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a usos agrícoles i forestals.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa para la sembra en terrenys de domini públic hidràulic, la plantació i curta, o aprofitament de vegetació arbòria o arbustiva, en terrenys de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a usos agrícoles i forestals.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa para la sembra en terrenys de domini públic hidràulic, la plantació i curta, o aprofitament de vegetació arbòria o arbustiva, en terrenys de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a usos agrícoles i forestals.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa para la sembra en terrenys de domini públic hidràulic, la plantació i curta, o aprofitament de vegetació arbòria o arbustiva, en terrenys de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització per a usos agrícoles i forestals.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa para la sembra en terrenys de domini públic hidràulic, la plantació i curta, o aprofitament de vegetació arbòria o arbustiva, en terrenys de domini públic hidràulic o a la zona de policia de lleres.
Autorització pesca de polp amb arts menors en el Golf de Cadis.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Concessió d'autoritzacions, complementàries a la llicència de pesca, als bucs interessats en la pesca de polp amb arts menors en el Golf de Cadis
Autorització prèvia a la introducció des de tercers països de vegetals o determinats organismes nocius amb finalitats de recerca quan es tracti de material procedent d'un país tercer.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Permetre la importació de determinats organismes nocius i de vegetals amb finalitats de recerca, experimentació i assajos científics i per a l'activitat de selecció de varietats en la península i en Balears
Autorització provisional de comercialització de llavors - Sol·licituds i renovacions d'autorització.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
APC de llavors pertanyents a varietats per les quals s'hagi presentat una sol·licitud d'inscripció al catàleg nacional de varietats d'espècies de plantes agrícoles i hortícoles.
Autorització sanitària de la importació de mercaderies destinades a ús i consum humà, procedents de països tercers.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Control de les garanties sanitàries dels productes destinats a ús o consum humà, procedents de països tercers, pel seu possible risc per a la Salut Pública.
Autorització sanitària per a l'exportació de mostra biològiques
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autorització sanitària per a l'exportació de mostra biològiques per a diagnòstic o recerca en humans
Autorització sanitària per a la importació de mostres biològiques
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autorització sanitària d'importació de mostres biològiques per al diagnòstic o recerca en humans
Autorització sanitària i registre de desinfectants i repel·lents d'insectes d'ús en higiene humana i a l'àrea sanitària
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Avaluació de l'eficàcia i seguretat dels productes, per atorgar la seva autorització de fabricació i comercialització.
Autorització sanitària i registre de productes de cura personal
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autoritzar la fabricació i comercialització dels productes d'higiene personal (dentríficos, d'higiene, d'estètica i pediculicides) i les seves modificacions.
Autorització singularitzada per realitzar assajos amb finalitats de recerca i desenvolupament amb productes fitosanitaris.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autorització per a cadascun dels assajos que pretenguin realitzar-se amb finalitats de recerca i desenvolupament i impliquin l'abocament en el medi ambient de productes fitosanitaris la comercialització dels quals no ha estat encara autoritzada.
Autorització subministro d'explosiu.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Quan un consumidor d'explosius vagi a iniciar la utilització dels mateixos, haurà de sol·licitar la corresponent autorització
Autorització Targetes pago gasoil professional
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autorització a determinades entitats, perquè expedeixin la targeta de pagament per a subministrament de gasoil professional
Autorització i registre d'empreses importadores del sector de l'alimentació animal
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Autorització i registre obligatori dels empreses importadores (que pretenguin introduir pinsos procedents de tercers països) del sector de l'alimentació animal
Autorització i renovació residència temporal per circumstàncies excepcionals
Departament: Ministeri de l'Interior
Autorització de residència i les seves renovacions per col·laboració amb autoritats policials, fiscals o judicials, o raons de seguretat nacional, així com per col·laboració en la lluita contra xarxes organitzades o contra la tracta d'éssers humans
Autorització i supervisió d'empreses de serveis d'inversió.
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
autorització i supervisió mitjançant recepció d'informació financera periòdica de les empreses de serveis d'inversió
Autorització i supervisió de societats i fons d'inversió col·lectiva.
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
autoritzar la creació i supervisar mitjançant recepció d'informació financera periòdica les societats i fons d'inversió col·lectiva
Autoritzacions a col·leccionistes
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritzacions a col·leccionistes
Autoritzacions. Acords de valoració prèvia de despeses corresponents a projectes de recerca científica i innovació tecnològica.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Valoració per la Inspecció de les despeses corresponents a activitats de recerca científica i innovació tecnològica que es vagin a considerar susceptibles de gaudir de la deducció al fet que es refereix l'article 35 de la Llei de l'Impost. L'Administració tributària haurà d'aplicar la valoració de les despeses que resulti de la resolució durant el seu termini de vigència, sempre que no es modifiqui la legislació o variïn significativament les circumstàncies econòmiques que van fundar dita valoración.el acord haurà d'indicar el termini de vigència de la valoració que no podrà ser superior a 3 anys.
Autoritzacions. Acords de valoració prèvia entre persones o entitats vinculades
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Valoració per l'Administració tributària de les operacions que vagin a realitzar-se entre persones o entitats vinculades amb caràcter previ a la seva realització, partint de la proposta formulada pel propi obligat tributari. L'acord de valoració assortirà efectes respecte de les operacions realitzades amb posterioritat a la data en què s'aprovi i tindrà validesa durant els períodes impositius que es concretin en el propi acord, sense que pugui excedir dels quatre períodes impositius següents a la data en què s'aprovi. Així mateix, podrà determinar-se que els seus efectes aconsegueixin a les operacions del període impositiu en curs, així com a les operacions realitzades durant el període impositiu anterior, sempre que no hagués finalitzat el termini voluntari de declaració.
Autoritzacions. Acords previs de valoració de les retribucions en espècie del treball personal a l'efecte de la determinació del corresponent ingrés a compte de l'IRPF.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Valoració per l'Administració tributària dels rendiments del treball que se satisfacin en espècie, als exclusius efectes de determinar l'ingrés a compte corresponent. L'acord vincularà a l'Administració tributària i als sol·licitants durant el seu termini de vigència, sempre que no es modifiqui la legislació o variïn significativament les circumstàncies econòmiques que van fonamentar la valoració.
Autoritzacions. Acords previs de valoració o de qualificació i valoració de rendes procedents de determinats actius intangibles.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Valoració per l'Administració Tributària dels ingressos procedents de la cessió d'actius intangibles i de les despeses associades, així com de les rendes generades en la transmissió, o bé, la qualificació dels actius i valoració dels ingressos i despeses associades als mateixos, així com de les rendes generades, partint de la proposta formulada per l'obligat tributari. La sol·licitud haurà de presentar-se per escrit amb caràcter previ a la realització de les operacions. L'acord tindrà validesa durant els períodes impositius que es concretin en el propi acord.
Autoritzacions administratives para determinades exempcions en importació de béns
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autoritzacions administratives per a la importació exempta de determinats béns.
Autoritzacions bilaterals de transport internacional de mercaderies per carretera per a tercers països no pertanyents a la Unió Europea.
Departament: Ministeri de Foment
Expedició, renovació, substitució i modificació d'autoritzacions de transport internacional de mercaderies per carretera amb origen i/o destinació en tercers països no pertanyents a la Unió Europea.
Autoritzacions de cartuchería a col·leccionistes.
Departament: Ministeri de l'Interior
Autoritza la tinença de cartuchería a col·leccionistes.
Autoritzacions d'estacions de servei
Departament: Ministeri de Foment
Procediment per a la sol·licitud d'autorizaciónes d'estacions de servei després de la consulta favorable de vialibilidad
Autoritzacions de franquícies aranzelàries i exempcions d'IVA
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Procediment tributari d'autorització de franquícies aranzelàries o exempcions d'IVA.
Autoritzacions d'obres en servituds aeronaúticas.
Departament: Ministeri de Defensa
Autoritzacions d'obres en servituds aeronaúticas.
Autoritzacions de variacions d'importància menor en els Medicaments. Tipus I A i Tipus I B
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autoritzar les modificacions d'importància menor d'un medicament
Autoritzacions del contingent multilateral C.I.M.T. (Conferència Europea de Ministres de Transport) ara ITF (Fòrum Internacional del Transport)
Departament: Ministeri de Foment
Obtenció d'autoritzacions de transport Internacional de mercaderies per carretera de la Conferència Europea de Ministres de Transports, vàlides per realitzar operacions de transport entre els països parteix d'aquest Organisme Internacional.
Autoritzacions en matèria de facturació i llibres registro
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
En matèria de facturació i llibres registres es podrà autoritzar: - La no emissió de factures amb la finalitat d'evitar la pertorbació de determinades activitats empresarials. - L'expedició de tiquets en lloc de factures. - L'emissió de factures simplificades. - Modificació dels requisits de les anotacions registrals.
Autoritzacions: Obres i instal·lacions, Rètols i anuncis
Departament: Ministeri de Foment
Autoritzacions: Obres i instal·lacions, Rètols i anuncis
Autoritzacions per a l'ús terapèutic
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Autoritzar als esportistes a l'ús de substàncies o mètodes que es trobin incluídos entre els publicats en la Llista de substàncies i mètodes prohibits en l'esport. Cada autorització serà específica per a cada esportista en funció de les seves circumstàncies individuals.
Autoritzacions precursors impor-expor.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autoritzacions d'Importació i Exportació de Substàncies Químiques Catalogades
Autoritzacions relatives a importació de medicaments registrats d'ús humà
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autorització prèvia necessària per a la importació de medicaments registrats a Espanya així com els seus productes intermedis i graneles
Autoritzacions relatives a importacion de medicaments registrats d'ús veterinari i principis actius per a la seva fabricació
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autoritzar les sol·licituds d'importacions de medicaments registrats d'ús veterinari i principis actius per a la seva fabricació
Autoritzacions. Sol·licitud de plans de despeses corresponents a actuacions mediambientals.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Valoració per la Inspecció de la deducibilidad de les despeses corresponents a actuacions mediambientals. Els plans de despeses corresponents a actuacions mediambientals aprovats podran ser modificats a sol·licitud del subjecte passiu aplicant-se normes similars a les vigents per a la seva aprovació. Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se dins dels tres últims mesos del període impositiu en el qual hagi de fer efecte aquesta modificació.
Autoritzacions. Sol·licitud de plans especials d'amortització.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Valoració per Inspecció de plans per a l'amortització dels elements patrimonials de l'immobilitzat material, intangible o inversions immobiliàries.
Autoritzacions. Sol·licitud de plans especials d'inversions i despeses de les Comunitats Titulars de Montes Veïnals en Mà Comuna.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Valoració per Inspecció que les inversions i despeses de les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna han d'efectuar-se necessàriament en un termini superior al previst en a l'apartat 1 de l'article 123 de la Llei de l'Impost, per poder beneficiar-se de la reducció a la base imposable prevista en aquest article. Aquest termini general és el propi període impositiu en què s'obté el benefici i els quatre següents.
Autoritzacions. Sol·licitud de Planes especials de reinversió.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Valoració per la Inspecció de plans especials de reinversió que posin de manifest que per les seves característiques tècniques, la inversió o la seva entrada en funcionament hagi d'efectuar-se necessàriament en un termini superior al previst a l'apartat 6 de l'article 42 de la Llei de l'Impost, a fi de poder aplicar la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris. Aquest termini està comprès entre l'any anterior a la posada a la disposició de l'element patrimonial transmès i els tres anys posteriors.
Autoritzacions. Sol·licituds de criteris d'imputació temporal diferents a la meritació.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Valoració per la Inspecció de criteris d'imputació temporal diferents a la meritació, perquè aquests criteris tinguin eficàcia fiscal.
Autoritzacions. Sol·licituds de Planes de valoració de les Despeses d'adreça i generals d'administració imputables a un Establiment Permanent.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Valoració per l'Administració tributària de les despeses d'adreça i generals d'administració imputables a l'establiment permanent, partint de la proposta formulada pel propi obligat tributari. L'acord de valoració assortirà efectes respecte de les operacions realitzades amb posterioritat a la data en què s'aprovi i tindrà validesa durant els períodes impositius que es concretin en el propi acord, sense que pugui excedir dels quatre períodes impositius següents a la data en què s'aprovi. Així mateix, podrà determinar-se que els seus efectes aconsegueixin a les operacions del període impositiu en curs, així com a les operacions realitzades durant el període impositiu anterior, sempre que no hagués finalitzat el termini voluntari de declaració.
Autorització/Informació d'explotació Mancomunitat Canales del Taibilla
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
AUTORITZACIÓ PER A EXECUCIÓ D'ENCREUAMENT DE CONDUCCIONS, LÍNIES ELÈCTRIQUES, PASSOS I CLOSOS AMB AFECCIÓ DE CONDUCCIONS I/O TERRENS
Autoritzar la creació de societats i fons de capital de risc (règim comú).
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
autoritzar la creació de societats i fons de capital de risc
Auxiliars de conversa espanyols a l'estranger.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes per a auxiliars de conversa de llengua espanyola en centres docents d'Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Estats Units, Federació de Rússia, França, Irlanda, Itàlia, Malta, Noruega, Nova Zelanda, Regne Unit i Suècia.
Auxiliars de conversa estrangers a Espanya
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes a graduats o estudiants d'últim curs de països amb els quals existeix acord bilateral per ser auxiliar de conversa estranger en centres educatius públics espanyols.
Auxili per defunció
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
És una ajuda econòmica que es reconeix a els qui hagin suportat les despeses del sepeli del causant mort.
Auxili per defunció (REM)
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Reconeixement el dret a l'Auxili per Defunció per fer front a les despeses del sepeli a qui els hagi suportat.
AVANÇA-Ciutadania Digital
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Convocatòria d'ajudes per incorporar a la Societat de la Informació als ciutadans, especialment als discapacitats, majors i dones, inclosa en l'Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Pla Nacional R+D+i.
AVANÇA-Competitivitat R+D
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Convocatòria d'ajudes per a projectes de R+D+i en l'àmbit de les Telecomunicciones i la Societat de la Informació, inclosa en l'Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Pla Nacional R+D+i.
AVANÇA-Continguts d'Interes Social
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Convocatòria d'ajudes per potenciar la creació de nous continguts digitals d'interès social, inclosa en l'Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informacion del Pla Nacional de R+D+i.
AVANÇA-Continguts Digitals
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Atorgar ajudes per potenciar el sector dels continguts digitals, inclòs en l'Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Pla Nacional R+D+i.
AVANÇA-Formació
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Convocatòria d'ajudes per a projectes de formació de professionals i usuaris en Telecomunicacions i Tecnologias de la Societat de la Informació, inclosa en l'Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Pla Nacional de R+D+i.
AVANÇA-Noves Infraestructures de Telecomunicacions
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Atorgar ajudes per impulsar el desenvolupament d'infraestructures de banda ampla i TV Digital.
AVANÇA-Serveis Públics Digitals
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Convocatòria d'ajudes per a projectes que impulsin el desenvolupament de la Societat de la Informació en les Entitats Locals, inclosa en l'Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Pla Nacional de R+D+i.
AVANÇA-TIC VERDES
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Atorgar ajudes per fomentar el desenvolupament de projectes basats en tecnologies de la informació i les comunicaxciones que millorin el medi ambient i l'estalvi energètic, inclosa en l'Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Pla Nacional R+D+i
Ajuda complementària per a l'amortització de llargmetratges
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Amortitzar els costos de producció de les pel·lícules de llargmetratge.
Ajuda de sepeli
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Prestació econòmica de pagament únic destinada a sufragar les despeses de sepeli per la defunció d'un beneficiari o d'un titular amb document assimilat al d'afiliació.
Ajuda general per a l'amortització de llargmetratges
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Amortitzar els costos de producció de pel·lícules de llargmetratge.
Ajudes a CC.AA. per a despeses en Centres de Tecnificació Esportiva i Centres Especialitzats de Tecnificació Esportiva
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Subvencions per als Centres Especialitzats de Tecnificació Esportiva (CETD) i Centres de Tecnificació Esportiva (CTD) que hagin estat classificats pel CSD, per al desenvolupament de Programes Esportius de Tecnificació Estatal (I) i/o d'Alt Rendiment (AR) en coordinació amb les FF.EE.
Ajudes a Comunitats de Propietaris per a l'adaptació d'instal·lacions de recepció de televisió.
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Concedir ajudes a les Comunitats de Propietaris per a l'adaptació de les seves instal·lacions de recepció de televisió per adaptar-se als canvis de canal derivats del procés d'alliberament del Dividend Digital.
Ajudes a Directius Espanyols en federacions en l'Àmbit Internacional
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes a Federacions Esportives Espanyoles per a Directius Espanyols i/o seus a fi d'incrementar la influència en Federacions Esportives en l'Àmbit Internacional
Ajudes a entitats locals territorials, entitats públiques depenents de les entitats locals territorials per a manteniment d'Aules Mentor
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Aula Mentor és una iniciativa del Ministeri d'Educació per a la formació de persones adultes a través d'un model de formació obert, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació. Les entitats col·laboradores estableixen convenis de col·laboració per a l'engegada d'un aula Mentor en el seu àmbit d'actuació territorial. L'objectiu d'aquesta convocatòria és finançar ajudes en règim de concurrència competitiva a entitats locals territorials, entitats públiques depenents de les entitats locals territorials per al manteniment d'un aula Mentor.
Ajudes a entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes arxivístics
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Dur a terme projectes arxivístics que redundin en la millor conservació ý difusió dels nostres arxius, mitjançant el finançament de treballs de descripció, reproducció, conservació, restauració...
Ajudes a entitats privades sense ànim de lucre per a la millora de les instal·lacions i l'equipament dels seus arxius
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Dur a terme projectes de millora de les infraestructures dels arxius privats i que redundin en la millor conservació i difusió del Patrimoni Documental Español.
Ajudes a Federacions Esportives Espanyoles.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Subvencions a les Federacions Esportives Espanyoles.
Ajudes a Fundacions i Associacions vinculades amb partits polítics amb representació en les Corts Generalesl
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Foment d'activitats d'estudi i desenvolupament del pensament polític, social i cultural així com finançament de despeses de funcionament de les Fundacions i Associacions beneficiàries.
Ajudes a la digitalització del patrimoni bibliogràfic i a la seva difusió i preservació mitjançant repositoris.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes per a projectes de digitalització, accessibilitat en línia i preservació digital de béns que formin part del Patrimoni Bibliogràfic.
Ajudes a la Formació del Sector Transporti per Carretera
Departament: Ministeri de Foment
Formació del sector.
Ajudes a la formació del sector Transporti per Carretera
Departament: Ministeri de Foment
Formació del sector
Ajudes a la indústria minera del carbon
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Cobrir, total o parcialment, les pèrdues de la producció corrent d'empreses mineres amb unitats de producció inscrites en el Pla de Tancament, d'acord amb el previst per la Unió Europea i sense que puguin superar la diferència entre el cost de producció previsible i l'ingrés previsible per a un exercici carboner.
Ajudes a la innovació i desenvolupament tecnològic del sector de la pesca i de l'aqüicultura.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Ordre AAA/1904/2014, de 8 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la innovació i desenvolupament tecnològic del sector de la pesca i de l'aqüicultura.
Ajudes a la modernització de bucs pesquers amb base a Ceuta i Melilla.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Concedir una ajuda a fons perdut cofinançat amb la Unió Europea per a la modernització d'un buc pesquer amb port basi a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
Ajudes a la mobilitat predoctoral per a la realització d'estades breus en centres de R+D espanyols i estrangers
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Estades, per part del personal investigador en formació, en Centres de R+D, incloses en el Subprograma Estatal de Mobilitat del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat en R+D+i en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.
Ajudes a la música, la lírica i la dansa
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes en règim de concurrència pública, destinades a fomentar la promoció, protecció i difusió en tot el territori espanyol del patrimoni cultural de la lírica, la música i la dansa, facilitant la comunicació cultural del patrimoni entre CC.AA.
Ajudes a la producció de curtmetratges realitzats
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Amortitzar les despeses de realització de les pel·lícules de curtmetratge.
Ajudes a la producció de curtmetratges sobre projecte
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Fomentar la producció de pel·lícules de curtmetratge.
Ajudes a les activitats per part de confederacions, federacions i associacions d'alumnes
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes a les activitats per part de confederacions, federacions i associacions d'alumnes
Ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per a actuacions diverses
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes a les federacions esportives espanyoles per a inversions i equipaments esportius, per al Programa Nacional de Tecnificació Esportiva i per a activitats addicionals d'Alta Competició.
Ajudes a les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Concessió de subvencions per fomentar la constitució i facilitar el compliment de les finalitats pròpies de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
Ajudes a dones esportistes.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes a dones esportistes dins de l'àmbit del programa Dona i Esport.
Ajudes a Projectes de R+D+i en energia i canvi climàtic en el marc del Pla Nacional de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, 2008-2011
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Fomentar la recerca científica, el desenvolupament i la innovacion tecnològica en les matèria de transport i infraestructures i mobilitat sostenible i canvi modal en el transport
AJUDES A SINDICATS DE TREBALLADORS DELS SECTORS AGROALIMENTARI I MEDIAMBIENTAL
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
pel desar d'activ de col i repr davant A G I, la UE i Institucions Internacionals.
Ajudes a víctimes de delictes violents
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Reconeixement d'ajudes públiques en benefici de les víctimes directes i indirectes dels delictes dolosos i violents, comesos a Espanya, amb el resultat de mort, o de lesions corporals greus, o de danys greus en la salut física o mental, així com en benefici de les víctimes dels delictes contra la llibertat sexual tot i que aquests es perpetressin sense violència.
Ajudes a l'Abandó del Sector Transporti per Carretera
Departament: Ministeri de Foment
Atorgar ajudes per l'abandó de l'activitat a transportistes autònoms de transport pesat i amb autobús majors de 60 anys.
Ajudes al desenvolupament de guions per a pel·lícules de llargmetratge
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Fomentar el desenvolupament de guions de qualitat i incentivar als autors.
Ajudes a l'estudi a víctimes terrorisme
Departament: Ministeri de l'Interior
Beques i procediments per a la concessió d'ajudes a l'estudi de víctimes de terrorisme i familiars.
Ajudes al Programa Nacional de Tecnificació Esportiva
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Subvencions a Federacions Esportives Espanyoles amb càrrec al Programa Nacional de Tecnificació Esportiva.
Ajudes al teatre i al circ
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes en règim de concurrència pública, destinades a fomentar la promoció, protecció i difusió en tot el territori espanyol del patrimoni cultural de teatre i circ, facilitant la comunicació cultural del patrimoni entre CC.AA.
Ajudes al transport en les Illes Balears
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Compensació al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o destinació en Illes Balears. Consisteix a abaratir el cost efectiu del transport marítim i aeri de mercaderies entre les Illes Balears, o entre aquestes i la península, així com de l'efectuat entre aquestes illes i altres territoris d'Estats membres de la Unió Europea i altres estats signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu.
Ajudes al transport en les Illes Canàries
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Compensació al transport marítim i aeri de mercaderies, amb origen o destinació a Illes Canàries. Consisteix a abaratir el cost efectiu del transport marítim i aeri de mercaderies entre les Illes Canàries, o entre aquestes i la península, així com de l'efectuat entre aquestes illes i altres territoris d'Estats membres de la Unió Europea i altres estats signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu.
Ajudes assistències extraordinàries per a ciutadans espanyols residents en l'exterior.
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Pal·liar la manca de recursos als emigrants espanyols i familiars al seu càrrec, així com sufragar despeses extraordinàries derivades del fet de l'emigració
Ajudes manca especial préstecs RR.DD. 613/2001 i 204/1996
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Concessió ajudes per a la manca especial regulada en el Capítol I de l'Ordre AAA/1446/2014, de 30 de juliol
Ajudes Tancament d'Unitats de Producció de Carbó
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Finançar parcialment el pressupost de restauració autoritzat a l'empresa minera respecte de la unitat o unitats de producció de carbó el cessament del qual sigui definitiu (clausuara de les instal·lacions i restauració de l'espai natural).
Ajudes compensatòries a determinada flota pesquera que pesca en aigües adjacents al Penyal de Gibraltar
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajudes compensatòries a determinada flota pesquera que pesca en aigües adjacents al Penyal de Gibraltar.
Ajudes compensatòries per costos d'emissions indirectes de CO2
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Compensar els costos indirectes imputables a les emissions de gasos d'efecte hivernacle repercutides en els preus de l'electricitat.
Ajudes complementàries per a beneficiaris d'ajudes (FPU): Estades Breus i Trasllats Temporals.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Les ajudes per a estades breus i trasllats temporals tenen per objecte reforçar la internacionalització de la formació científica i capacitat tècnica, mitjançant la seva incorporació a un centre o grup de recerca rellevant en l'àmbit internacional i vinculat al camp científic, tècnic o artístic corresponent al contingut de la tesi doctoral per la qual es va concedir l'ajuda.
Ajudes de formació en gestió de la recerca en salut (FGIN).
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Concessió de beques per al desenvolupament d'un pla d'activitats de formació en gestió de la recerca en ciències i tecnologies de la salut, a realitzar en l'ISCIII, dins del Subprograma Estatal de Formació
Ajudes de protecció sociosanitàries
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Atendre necessitats derivades de diferents situacions de discapacitat o dependència i de col·lectius que requereixen especial protecció
Ajudes destinades a fomentar la negociació col·lectiva en l'àmbit de l'ensenyament privat sostingut total o parcialment amb fons públics.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva a les organitzacions sindicals amb capacitat per negociar en l'àmbit estatal i funcional de l'ensenyament sostingut total o parcialment amb fons públics.
Ajudes econòmiques paralització sura.
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Proporcionar prestacions substitutives del salari i abonar les quotes de Seguretat Social dels tripulants, en cas de paralització de la flota.
Ajudes en matèria de propietat industrial - Foment de patents en l'exterior
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Concedir subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols i en l'exterior.
Ajudes en règim de concurrència competitiva per a cursos de llengua anglesa, alemanya o francesa a l'estranger durant l'estiu destinat a alumnat d'Ens. Artístiques Sup., Grau Superior de FP, d'Arts Plàstiques i Disseny i d'Ensenyaments Esportius
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Els beneficiaris rebran una dotació econòmica per realitzar un curs en les condicions requerides en la convocatòria, que posteriorment justificaran.
Ajudes Erasmus.es, finançades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el marc del Programa Erasmus+.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Mobilitat d'estudiants d'institucions d'educació superior en el marc del Programa Erasmus+.
Ajudes extraordinàries a treballadors per reestructuració i/o reconversió d'empreses.
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Consisteix en la concessió d'ajudes extraordinàries a treballadors destinades a atendre situacions d'urgències i necessitat soci-laboral.
Ajudes generals per a la producció de llargmetratges sobre projecte
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes generals per a la producció de llargmetratges sobre projecte. Convocatòria oberta.
Ajudes Injuve per a la creació jove
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Fomentar l'activitat creadora, facilitar la seva promoció i la difusió de la seva obra, alhora que propiciar la seva incorporació a l'àmbit professional. Modalitats: producció d'obra, mobilitat d'obra produïda i/o creadors, emprendimiento en espais emergents de creació jove i Sala Amadís de l'Institut de la Joventut.
Ajudes minimis a petits projectes empresarials generadors d'ocupació
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Promoure la localització de petits projectes d'inversion empresarial a les zones afectades per la reestructuració de la mineria del carbon i el seu entorn, amb la finalitat de generar activitats economicas alternatives, amb la consegüent generació de nous llocs de treball i/o manteniment dels ja existents.
Ajudes per a contractes de Personal Tècnic de Suport (PTA)
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Concessió d'ajudes a Centres de R+D per a la contractació de personal tècnic de suport dins del del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016
Ajudes per a contractes del Programa Nacional de Formació de Professorat Universitari (FPU).
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Concessió d'Ajudes per a contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals, en Universitats Espanyoles
Ajudes per a contractes Juan de la Cierva-formació
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Les ajudes Juan de la Cierva-formació tenen com a objectiu fomentar la contractació laboral, per part d'organismes de recerca o centres de R+D espanyols, de joves doctors per un període de dos anys a fi de que els mateixos completin la seva formació investigadora posdoctoral en centres de R+D espanyols diferents a aquells en els quals van realitzar la seva formació predoctoral. Les sol·licituds de participació les presenten els centres de R+D incloent en elles als investigadors candidats per a la seva incorporació als equips de recerca. La selecció es fonamenta en un procés de concurrència competitiva dels candidats sobre la base dels seus mèrits curriculars i en l'historial cientificotècnic de l'equip de recerca en el qual es vol integrar, donant especial rellevància als mèrits relatius a l'investigador tutor.
Ajudes per a contractes Juan de la Cierva-incorporació
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Les ajudes Juan de la Cierva-incorporació tenen com a objectiu fomentar la contractació laboral, per part d'organismes de recerca o centres de R+D espanyols, de joves doctors per un període de dos anys a fi de que els mateixos afermin les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació posdoctoral. Les sol·licituds de participació les presenten els centres de R+D incloent en elles als investigadors candidats per a la seva incorporació als equips de recerca. La selecció es fonamenta en un procés de concurrència competitiva dels candidats sobre la base dels seus mèrits curriculars i en l'historial cientificotècnic de l'equip de recerca en el qual es vol integrar, donant especial rellevància als mèrits relatius a l'investigador tutor.
Ajudes per a contractes per a la formació d'investigadors en empreses (Doctorats Industrials)
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Formació de doctors en empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental, a fi d'afavorir la inserció laboral d'investigadors, contribuir a l'ocupabilitat dels mateixos i promoure la incorporació de talent en el teixit productiu.
Ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de doctors
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
contractació laboral de personal investigador en formació en Universitats, OPIS, i altres centres de R+D públics o privats sense ànim de lucre del Subprograma Estatal de Formació del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.
Ajudes per a contractes Ramón y Cajal (RYC)
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Aquestes ajudes van dirigides a promoure la incorporació d'investigadors nacionals i estrangers amb una trajectòria destacada en centres de R+D mitjançant, d'una banda, la concessió d'ajudes per a la seva contractació laboral i, d'altra banda, la concessió d'ajudes per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent per a la seva posterior incorporació en els agents del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació beneficiaris d'aquestes ajudes. La selecció es fonamenta en un rigorós procés de concurrència competitiva dels candidats sobre la base dels seus mèrits curriculars i sobre la base de la seva capacitat per liderar una línia de recerca, en funció de l'experiència científica i professional així com de la independència de la seva trajectòria.
Ajudes per a contractes Torres Quevedo (PTQ)
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Ajudes d'una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics d'àmbit estatal, centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupin projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs, a fi d'afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per escometre plans i projectes de R+D, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació
Ajudes per a cursos de llengua anglesa, alemanya o francesa per a estudis universitaris.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Els beneficiaris rebran una dotació econòmica per realitzar un curs en les condicions requerides en la convocatòria, que posteriorment justificaran.
Ajudes per a cursos d'immersió en llengua anglesa per a titulats en màster en professorat i mestres
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes per realitzar un curs intensiu en llengua anglesa en règim d'internat d'una setmana de durada
Ajudes per a cursos de llengua francesa a França durant el mes de juliol en règim de concurrència competitiva.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Els beneficiaris assistiran a un curs organitzat per una empresa contractada pel Ministeri d'Educació, havent d'abonar una part del cost.
Ajudes per a cursos de llengua anglesa a l'estranger destinades a Mestres i estudiants de Magisteri
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes per a cursos de llengua anglesa a l'estranger destinades a Mestres i estudiants de Magisteri
Ajudes per a desplaçaments a la Península d'equips i/o esportistes de Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Concessió d'ajudes a les CCAA de Balears i Canàries i a les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla, per a compensació de les despeses incorregudes per desplaçament a la Península, dels equips i/o esportistes participants en competicions oficials de caràcter estatal
Ajudes per al desenvolupament d'infraestructures i de restauració de zones degradades a causa de l'activitat minera
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Finançar actuacions que afavoreixin el desenvolupament alternatiu de les comarques mineres del carbó, mitjançant l'execució de projectes d'infraestructures i restauració de zones degradades a causa del tancament de les explotacions mineres.
Ajudes per al desenvolupament de projectes de pel·lícules cinematogràfiques de llargmetratge
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Facilitar el finançament de desenvolupament de projectes de pel·lícules cinematogràfiques de llarg metratge.
Ajudes per al desenvolupament de projectes empresarials generadors d'ocupació
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Promoure la localització de projectes d'inversió empresarial a les zones afectades per la reestructuració de la mineria del carbó i el seu entorn amb la fi última de generar activitats econòmiques alternatives a la mineria del carbó, amb la consegüent generació de nous llocs de treball i manteniment dels ja existents.
Ajudes per al desenvolupament i la realització de projectes culturals i de formació no reglada
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes per al desenvolupament i la realització de projectes culturals i de formació no reglada
ajudes per al desballestament de bucs pesquers destinades a la paralització definitiva de la seva activitat pesquera, així com per a les mesures socioeconòmiques d'acompanyament
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
La present ordre té per objecte convocar, per a l'any 2015, en règim de concurrència competitiva, ajudes destinades a la paralització definitiva per a propietaris de bucs pesquers i a la compensació socioeconòmica no renovable per a pescadors de bucs pesquers sotmesos a paralització definitiva, amb independència d'on radiqui el seu port basi, afectats pels plans de recuperació del lluç nord, del lluç sud i escamarlà i de la tonyina vermella
Ajudes per al desballestament de bucs pesquers destinats a la paralització definitiva de la seva activitat pesquera, així com per a les mesures socioeconòmiques d'acompanyament, de les flotes afectades
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
a) Paralització definitiva per a propietaris de bucs pesquers, amb independència d'on radiqui el seu port basi, afectats pel pla de recuperació del lluç Nord, d'acord amb el Reglament (CE) N.º 811/2004, i el seu corresponent pla d'ajust de l'esforç pesquer. b) Compensació socioeconòmica no renovable per a pescadors de bucs pesquers sotmesos a paralització definitiva, amb independència d'on radiqui el seu port basi, afectats pel pla de recuperació del lluç Nord, d'acord amb el Reglament (CE) N.º 811/2004, i el seu corresponent pla d'ajust de l'esforç pesquer.
Ajudes per a despeses funeràries d'interns i alliberats condicionals
Departament: Ministeri de l'Interior
Concessió d'ajudes per a despeses funeràries de reclusos i alliberats condicionals morts.
Ajudes per incentivar la incorporació estable de doctors (IED)
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Les ajudes per incentivar la incorporació estable de doctors pretenen impulsar l'oferta de llocs de treball de caràcter permanent en Universitats i Centres de R+D sense ànim de lucre a fi d'estimular la seva ocupació per investigadors que posseeixin una trajectòria científic-tecnològica destacada. Aquestes ajudes neixen amb el propòsit de donar continuïtat als objectius del Programa d'Incentivament de la Incorporació i Intensificació de l'Activitat Investigadora (Programa I3) i confluir, en el futur, amb les ajudes per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent, contemplades dins de les ajudes per a contractes Ramón y Cajal a partir de la seva convocatòria 2012
Ajudes per a l'acció i la promoció cultural
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Aquestes ajudes tenen per objecte el foment d'activitats que contribueixin a generar continguts culturals i a la modernització i professionalització del sector cultural espanyol.
Ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic i informàtic, per sufragar el servei de menjador escolar i per a transport escolar, per a alumnes matriculats en centres docents a la Ciutat de Ceuta.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic i informàtic, servei de menjador i transport escolar per a alumnat de centres públics a Ceuta i, en el cas de llibres de text i material didàctic i informàtic, també alumnat de centres sostinguts amb fons públics, de diferents nivells educatius.
Ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic, sufragar el servei de menjador escolar i per a transport escolar per a alumnat matriculat a la Ciutat de Melilla
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic i informàtic, servei de menjador i transport escolar per a alumnat de centres públics de Melilla i, en el cas de llibres de text, i material didàctic i informàtic, també alumnat de centres sostinguts amb fons públics, de diferents nivells educatius.
Ajudes per a la conservació del patrimoni cinematogràfic
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Promoure la conservació a Espanya de negatius i suports originals de les pel·lícules de llargmetratge.
Ajudes per a la consolidació delos projectes d'excel·lència de les Universitats
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Desenvolupament i reactivació de projectes de Campus d'Excel·lència
Ajudes per a la distribució de pel·lícules de llargmetratge i conjunts de curtmetratges, espanyols, comunitaris i iberoamericans
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Fomentar la difusió de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes en sales d'exhibició.
Ajudes per a la implantació voluntària de Planes d'Igualtat en les PIMES i altres entitats.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Concessió d'ajudes destinades a les petites i mitges empreses i altres entitats d'entre 30 i 250 treballadors i treballadores que elaborin i implantin projectes per fomentar la igualtat efectiva de dones i homes en la seva organització a través de l'adopció de plans d'igualtat.
Ajudes per a la minoració d'interessos dels préstecs per a l'establiment d'una línia de finançament per a la producció cinematogràfica
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Facilitar els recursos financers necessaris per a la producció cinematogràfica.
Ajudes per a la minoració d'interessos de préstecs per finançar l'exhibició cinematogràfica, adquisició i millora d'equips de producció cinematogràfica
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Facilitar els recursos financers necessaris per a la creació, reconversió i remodelació de sales d'exhibició i per a l'adquisició i millora d'equipaments de producció cinematogràfica.
Ajudes per a la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives mitjançant projectes digitals i tecnològics.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes per subvencionar la inversió en capital, afavorint la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives i per promoure i incrementar l'oferta legal de continguts digitals culturals en internet.
Ajudes per a la mobilitat de personal investigador contractat en el marc de l'AES (M-AES)
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Subvencions per finançar estades de personal investigador contractat amb càrrec a diverses ajudes del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat de l'Acció Estratègica en Salut. Les estades es realitzaran en centres estrangers de R+D amb la finalitat de millorar la seva formació i competència en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.
Ajudes per a la mobilitat de professionals sanitaris i investigadors del SNS (M-BAE)
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Subvencions per finançar estades de professionals sanitaris i investigadors del Sistema Nacional de Salut (SNS) per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
Ajudes per a l'organització de festivals i certàmens cinematogràfics a Espanya
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes per a l'organització de festivals i certàmens cinematogràfics
Ajudes per a la participació de pel·lícules espanyoles en festivals
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes per a la participació de pel·lícules espanyoles en festivals
Ajudes per a la producció de pel·lícules i documentals per a televisió sobre projecte
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Fomentar la producció de pel·lícules i documentals per a televisió.
Ajudes per a la producció de sèries d'animació sobre projecte
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Fomentar la producció de sèries d'animació.
Ajudes per a la promoció d'ocupació jove i implantació de la Garantia Juvenil en R+D+i
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Concessió d'ajudes d'una durada de tres anys per a la contractació laboral de personal tècnic i de gestió de la R+D en universitats, organismes i entitats de recerca del sector públic. Les ajudes, es destinen a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels contractats durant cadascuna de les anualitats.
Ajudes per a la promoció de l'art contemporani espanyol
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Promoció i difusió de l'art espanyol, de la creació artística a Espanya i suport a les noves tendències de les arts plàstiques.
Ajudes per a la realització d'estudis de Màster en Arts, Humanitats, i Ciències Socials en Universitats d'Estats Units d'Amèrica
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Aquesta convocatòria té per finalitat la concessió d'ajudes per a la realització de programes de Màster, enquadrats en àrees d'Arts, Humanitats i Ciències Socials, en universitats d'EUA Queden exclosos tots els estudis i programes oferts dins de les àrees de Dret, Periodisme i Empresarials. Aquesta convocatòria compta amb la participació de la Comissió Fulbright, amb el que es garanteix als interessats el suport d'aquesta institució durant la tramitació de la sol·licitud així com durant la realització dels seus estudis.
Ajudes per a la realització d'obres audiovisuals amb ocupació de noves tecnologies
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Fomentar la producció d'obres audiovisuals amb ocupació de noves tecnologies
Ajudes per a les matrícules en els ensenyaments de doctorat del personal investigador en formació
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Ajudes per al pagament de les matrícules en els ensenyaments de doctorat que realitzi el personal investigador en formació, en el marc del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.
Ajudes per a llibres de text i material didàctic, per a alumnes matriculats en centres docents espanyols en l'exterior i CIDEAD
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic, en els nivells obligatoris de l'ensenyament, per a alumnes matriculats en centres docents espanyols en l'exterior i al Centre per a la Innovació i el desenvolupament de l'Educació a Distància (CIDEAD).
Ajudes per participar en cursos d'immersió en llengua anglesa organitzats per la UIMP
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Procediment de concessió d'ajudes per participar en cursos d'immersió en llengua anglesa organitzats per la UIMP
Ajudes per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats Patrimoni Mundial
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
a.Afavorir la conservació dels béns declarats Patrimoni Mundial a Espanya. b.Contribuir a una millor protecció del Patrimoni Mundial a Espanya. c.Impulsar la difusió i coneixement de la Convenció de Patrimoni Mundial i els béns declarats Patrimoni Mundial a Espanya d)Recolzar de manera especial els projectes que es refereixin als apartats anteriors i que comprenguin dos o més Comunitats Autònomes i)Recolzar aquells projectes que serveixin de marc d'actuació a un conjunt ampli de llocs o béns, o que plantegin solucions i formules que contribueixin a millorar la sostenibilitat i les capacitats de gestió del Patrimoni mundial a nivell general f) Recolzar aquells projectes que ajudin a fomentar la funció social del patrimoni cultural
Ajudes per a un curs intensiu d'immersió lingüística en anglès.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Els beneficiaris assistiran a un curs organitzat per empreses contractades per aquest Ministeri, havent d'abonar una part del cost.
Ajudes per desplaçament i dietes d'estada als beneficiaris de l'assistència sanitària de l'INGESA en l'àmbit territorial de Ceuta i Melilla
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Autorització d'ajudes per desplaçament i dietes d'estada als beneficiaris de l'assistència sanitària de l'INGESA
Ajudes per la paralització temporal a armadors o propietaris de bucs afectats, per la reducció de possibilitats de pesca, de l'acord de la Unió Europea amb Mauritània.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva a armadors o propietaris de bucs afectats, per la reducció de possibilitats de pesca, de l'acord de la Unió Europea amb Mauritània.
ajudes per la paralització temporal armadors o propietaris de bucs afectats per la suspensió de l'acord de pesca entre la Unió Europea i Mauritània.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
ajudes per la paralització temporal armadors o propietaris de bucs afectats per la suspensió de l'acord de pesca entre la Unió Europea i Mauritània.
Ajudes per la paralització temporal d'armadors o propietaris de bucs afectats per la suspensió de l'acord de pesca entre la Unió Europea i Mauritània.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Mitjançant aquesta ordre es convoca per a l'any 2015, en règim de concurrència competitiva, la concessió d'ajudes als armadors o propietaris de bucs pesquers espanyols de les modalitats de pesca indicades en la mateixa, afectats per la suspensió de l'Acord entre la Unió Europea i Mauritània.
Ajudes pels danys causats en produccions agrícoles i ramaderes pels temporals de pluja en la Comunitat Autònoma de Canàries i en el sud i aquest peninsular en els mesos de setembre i octubre de 2015
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Concessió de les ajudes previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 12/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels temporals de pluja en la Comunitat Autònoma de Canàries i en el sud i aquest peninsular en els mesos de setembre i octubre de 2015
Ajudes per paralització definitiva i ajudes socioeconòmiques per a propietaris i pescadors de bucs pesquers afectats per la reducció de les possibilitats de pesca en l'acord internacional
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Es concedeixen ajudes per: a) Paralització definitiva per a propietaris de bucs pesquers espanyols, amb independència d'on radiqui el seu port basi afectats per una reducció important de les possibilitats de pesca en virtut de l'acord de pesca entre la Comunitat i Mauritània i la suspensió de l'acord internacional de pesca entre la Comunitat i Guinea Bissau. b) Compensació socioeconòmica no renovable per a pescadors de bucs pesquers espanyols sotmesos a paralització definitiva, amb independència d'on radiqui el seu port basi, afectats per una reducció important de les possibilitats de pesca en virtut de l'acord de pesca entre la Comunitat i Mauritània i la suspensió de l'acord internacional de pesca entre la Comunitat i Guinea Bissau
Ajudes per sinistre o catàstrofe.
Departament: Ministeri de l'Interior
Concessió o denegació d'ajudes per sinistre o catàstrofe.
Ajudes predoctorals programa "Salvador de Madariaga"
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Concessió d'Ajudes per a la realització de tesias doctorals, en el IUE (Institut Universitari Europeu de Florència)
Ajudes prèvies a la jubilació ordinària en el Sistema de la Seguretat Social.
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Concessió ajudes prèvies a la jubilació ordinària en el sistema de la Seguretat Social, a treballadors afectats per processos de reestructuració d'empreses.
Ajudes programa dona i esport
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Subvenció a Federacions Esportives Espanyoles per a activitats dins de l'àmbit del programa Dona i Esport.
Ajudes selectives per a la producció de llargmetratges sobre projecte
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Fomentar la producció cinematogràfica.
Ajudes socials per costos laborals mitjançant baixes indemnitzades de caràcter voluntari
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Concessió d'ajudes a les empreses que portin o hagin dut a terme una activitat relacionada amb la producció de carbó, a fi de cobrir els costos de l'extinció dels contracte de treball de la seva plantilla com a conseqüència del tancament d'unitats de producció de carbó.
Ajudes socials per costos laborals per a treballadors d'edat avançada ( mineria)
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Concessió d'ajudes a les empreses que portin o hagin dut a terme una activitat relacionada amb la producció de carbó, a fi de cobrir els costos de l'extinció dels contracte de treball de la seva plantilla com a conseqüència del tancament d'unitats de producció de carbó
AJUDES (SUBVENCIONS) PER A FORMACIÓ I RECERCA EN MATÈRIES D'INTERES PER Al CIS
Departament: Ministeri de la Presidència
PROMOCIONAR I ESTIMULAR LA INVESTIGACION SOCIAL APLICADA EN MATÈRIES D'INTERES PER A l'ORGANISME.
Ajudes i subvencions per finançar excavacions arqueològiques en l'exterior, dins del pla establert per l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Realització de projectes de recerca i intervenció arqueològica espanyola en l'exterior.
Ajudes i Subvencions per a la realització d'activitats dirigides a la divulgació, promoció i defensa dels drets humans
Departament: Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperacion
Ajudar i cooperar amb la societat civil en la promoció i la difusió dels drets humans, mitjançant el finançament de projectes tant a Espanya com en l'exterior.
B
Baixa Conveni Especial Formi expedient Regulació Empro (ERE)
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Sol·licitud de finalització de Conveni Especial subscrit per a treballadors procedents d'expedient de regulació d'ocupació
Baixa de beneficiaris
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Tramitació de la baixa de beneficiaris en el Mutualisme Administratiu.
Baixa de la prestació
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Comunicació de la baixa en la prestació per desocupació d'un treballador a causa de la seva col·locació, jubilació, incapacitat, maternitat, paternitat.
Baixa de mutualistes obligatoris
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Els mutualistes obligatoris causessin baixa en la Mutualitat de Funcionaris Civils: per pèrdua de condició de funcionari; passada a la situació d'excedència voluntària, els qui exercitin el dret de transferència de dret passius conforme a l'Estatut dels Funcionaris de la Unió Europea, els funcionari en situació de serveis especials que per prestar serveis com a personal de l'administració de la Unió Europea optin per suspendre l'alta en la Mutualitat, els funcionaris en pràctiques que arribin a aconseguir la condició de funcionari de carrera i per defunció.
Baixa de mutualistes voluntaris
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Els mutualistes voluntaris causaran baixa en la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat pel reingrés al servei actiu o jubilació; renúncia; defunció o el transcurs de 6 mesos sense abonar quotes.
Baixa de treballadors en el Règim de Mineria del Carbó
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Comunicació del cessament de la prestació de serveis de treballadors per compte d'altri dins del Règim Especial de la Mineria del Carbó
Baixa de treballadors en el Règim General
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Comunicació del cessament de la prestació de serveis de treballadors per compte d'altri del Règim General
Baixa d'un Auditor de Comptes en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Baixa d'un Auditor de Comptes en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes
Baixa d'una Societat d'Auditoria de Comptes del Registre Oficial d'Auditors de Comptes
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Baixa d'una Societat d'Auditoria de Comptes del Registre Oficial d'Auditors de Comptes
Baixa de l'empresari
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Comunicació de la finalització de l'activitat de l'empresari (Codi de Compte de Cotització).
Baixa del vehicle.
Departament: Ministeri de l'Interior
Pèrdua de vigència del permís de circulació del vehiculo, causant baixa en el Registre de Vehicles de la Direcció general de trànsit. La baixa pot ser definitiva o temporal.
Baixa en Convenis Especials
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Sol·licitud de baixa d'un Conveni Especial subscrit amb la Tresoreria General de la Seguretat Social
Baixa en Règim Especial d'Autònoms (REPTA)
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Comunicació de la baixa en Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (REPTA) per finalització de l'activitat que va donar lloc a la seva inclusió.
Bancs: repartiment en efectiu dels fons de reserves
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Bancs: repartiment en efectiu dels fons de reserves
Beca de formació pràctica i perfeccionament tècnic-professional en matèria d'assegurances agràries per a graduats universitaris o titulacions equivalents
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Convocatòria en règim de concurrència competitiva d'una beca de formació pràctica i perfeccionament tècnic- professional en matèria d'assegurances agràries per a graduats universitaris o titulacions equivalents. La condicions, finalitat i característiques d'aquesta beca són les establertes en l'article 2 de l'Ordre APM/88/2017, de 30 de gener, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat nombre 33, de 8 de febrer de 2017. La beca començarà des de la incorporació del becari, després de la notificació de la resolució finalitzant el 31 de desembre de 2017, d'acord amb l'establert per l'article 10 de l'Ordre APM/88/2017, de 30 de gener, podent ser prorrogada anualment fins a un màxim de dos anys seguint el procediment establert en el seu article 12.
Beca per a la formació en documentació i gestió museográfica a l'Àrea de Col·leccions del Museu Nacional Centre d'Art Regna Sofia
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beca per a la formació en els processos de documentació i gestió dels fons museográficos de la col·lecció del Museu Nacional Centre d'Art Regna Sofia, concretament mitjançant l'ocupació de la base de dades de l'organisme com a eina integral de gestió museográfica a l'Àrea de Col·leccions.
Beques BANC D'ESPANYA-MUSEU NACIONAL DEL PRAT per a la formació de futurs especialistes i fomentar la recerca
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques BANC D'ESPANYA-MUSEU NACIONAL DEL PRAT per a la formació de futurs especialistes i fomentar la recerca en diverses àrees del Museu Nacional del Prado
Beques concedides pel Consell d'Administració de Patrimoni Nacional
Departament: Ministeri de la Presidència
Sol·licitud de beques (Consell d'Administració de Patrimoni Nacional). La Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora del Patrimoni Nacional estableix en el seu article 3.1 que, quan sigui compatible amb l'afectació a les seves finalitats dels béns del Patrimoni Nacional, el Consell d'Administració adoptarà les mesures conduents a l'ús dels mateixos amb finalitats culturals, científics i docents. Per complir adequadament aquesta funció es va considerar oportú fomentar la formació de nous investigadors i professionals mitjançant la concessió d'un determinat nombre de beques anuals que contribuïssin a complementar la formació de titulats universitaris, facilitant la seva ulterior inserció al mercat laboral, per a això es va dictar l'Ordre PRE/515/2005, de 28 de febrer per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques pel Consell d'Administració de Patrimoni Nacional. La convocatòria d'aquestes Beques s'efectua mitjançant Acord de convocatòria de beques del Consell d'Administració de Patrimoni Nacional.
Beques CONGRÉS DELS DIPUTATS-MUSEU NACIONAL DEL PRAT per a la formació d'especialistes i fomentar la recerca
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques CONGRÉS DELS DIPUTATS-MUSEU NACIONAL DEL PRAT per a la formació d'especialistes i fomentar la recerca en diverses àrees del Muso Nacional del Prado
Beques "CULTUREX" de formació pràctica en gestió cultural per a joves espanyols en l'exterior.
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Programa de beques per a especialització de joves professionals espanyols en gestió de programes culturals en l'exterior. Amb el propòsit de fomentar la internacionalització de la gestió cultural i l'intercanvi cultural amb institucions de reconegut prestigi.
Beques d'alta formació de gestors i directius d'empreses de la cadena alimentària
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
La concessió, en règim de concurrència competitiva, de beques d'alta formació a gestors i directius d'empreses de la cadena alimentària.
Beques de col·laboració
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques de col·laboració
BEQUES DE FORMACIÓ
Departament: Ministeri de Foment
BEQUES DE FORMACIÓ PER A TITULATS SUPERIORS EN L'INSTITUT GEOGRAFICO NACIONAL
Beques de formació de postgrau en el Consell Superior d'Esports
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques per a formació teòrica i pràctica de postgrau en diferents departaments del Consell Superior d'Esports.
Beques de formació de postgrau en l'Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Assignació de beques per a formació teòrica i pràctica de postgrau en l'Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport
Beques de formació en diferents camps educatius desenvolupats per unitats depenents del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
L'objecte de la beques és la formació en els diferents àmbits aplicats a l'educació, tant en la seva dimensió teòrica com a través de la seva participació i col·laboració en les tasques que li siguin encomanades en les unitats administratives on es realitzi el seu procés de formació.
Beques de formació per al programa de treball del Consell de Consumidors i Usuaris.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Concesion de Beques de formació per participar al programa de treball del Consell de Consumidors i Usuaris.
Beques de Formació per a Postgraduats
Departament: Ministeri de la Presidència
El programa de Beques de Formació per a Postgraduats en Matèries d'Interès per a l'Organisme pretén contribuir a la formació de professionals en la producció i anàlisi de dades estadístiques.
BEQUES DE FORMACION PER A POSTGRADUATS EN MATÈRIES D'INTERES PER Al CIS
Departament: Ministeri de la Presidència
CONTRIBUIR A la FORMACIÓ DE PROFESSIONALS EN LA PRODUCCIÓ I ANÀLISI DE DADES ESTADÍSTIQUES.
Beques de formació pràctica a l'àrea de desenvolupament rural i política forestal.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Beques de formació pràctica a l'àrea de desenvolupament rural i política forestal. Convocatòria 2017.
Beques de formació pràctica en matèria d'anàlisi i prospectiva agroalimentària, rural, forestal, pesquera i mediambiental per a titulats universitaris.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Bases i Convocatòria de 6 beques de formació practica en la Sotsdirecció General d'Anàlisi, Prospectiva i Coordinació.
Beques de formació pràctica en matèria d'ordenació pesquera per a titulats universitaris.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ PESQUERA PER A TITULATS UNIVERSITARIS
Beques de formació pràctica per a titulats universitaris, en l'àmbit de les produccions i mercats agraris
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Beques de formació pràctica per a titulats universitaris, en l'àmbit de les produccions i mercats agraris
Beques de formació pràctica per a titulats universitaris en matèria d'economia i comercialització pesquera
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Ordre AAA/54/2015, de 16 de gener, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques de formació pràctica per a titulats universitaris en matèria d'economia i comercialització pesquera.
Beques de recerca, coordinació-formació i formació en matèries i activitats competència del Museu Nacional Centre d'Art Regna Sofia
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Recerca dels fons de la col·lecció i de l'art contemporani per a l'organització d'exposicions Formació en la coordinació de programes públics i d'exposicions Formació en les tasques de suport a la coordinació d'exposicions; en les tècniques de documentació i biblioteconomia i en la protecció, conservació i restauració d'obres d'art contemporani
Beques de recerca per a professors espanyols de francès, ofertes per l'Ambaixada de França a Espanya
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques de recerca per a professors espanyols de francès, ofertes per l'Ambaixada de França a Espanya
Beques de matrícula en màsters per a titulats en desocupació
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques de matrícula en màsters per a titulats en desocupació
Beques de perfeccionament tècnic-professional per a titulats superiors a l'àrea de comercialització pesquera (pesca marítima).
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
BEQUES DE PERFECCIONAMENT TECNICO - PROFESSIONAL PER A TITULATS SUPERIORS EN L'AREA DE COMERCIALIZACION PESQUERA.
Beques dirigides a estudiants universitaris xinesos per realitzar estades acadèmiques de grau en Universitats espanyoles
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques del Govern Español per a estudiants xinesos per estudiar a Espanya
Beques Endesa per a Iberoamèrica de Patrimoni Cultural
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques Endesa de Patrimoni Cultural
Beques FORMAR-TE de formació i especialització en matèries de la competència de les institucions culturals dependents del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Formació i especialització en activitats i matèries de la competència d'institucions culturals dependents del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport .
Beques FUNDACION GONDRA-BARANDIARAN-MUSEU NACIONAL DEL PRAT per a recerca
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques FUNDACION GONDRA-BARANDIARAN-MUSEU NACIONAL DEL PRAT per a recerca en diverses àrees del Museu Nacional del Prado
Beques FUNDACION IBERDROLA-MUSEU NACIONAL DEL PRAT per a la formació de futurs especialistes i fomentar la recerca
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques FUNDACION IBERDROLA-MUSEU NACIONAL DEL PRAT per a la formació de futurs especialistes i fomentar la recerca en diverses àrees del Museu Nacional del Prado
Beques MAEC-AECID d'Art, Educació i Cultura per al curs acadèmic 2017-2018
Departament: Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperacion
Concessió d'ajudes per al finançament de la realització de projectes artístics en l'exterior, la formació de ciutadans espanyols i estrangers en centres d'educació superior i de formació artística d'excel·lència així com pràctiques en unitats de l'Administració General de l'Estat vinculades a l'acció exterior.
Beques MEADOWS MUSEUM-MUSEU NACIONAL DEL PRAT de formació d'especialistes i foment de la recerca
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques MEADOWS MUSEUM-MUSEU NACIONAL DEL PRAT de formació d'especialistes i foment de la recerca en diverses àrees del Museu Nacional del Prado
Beques Ministeri d'Educació, Cultura i Esport/Fulbright
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Ampliació d'estudis artístics i de gestió cultural als Estats Units d'Amèrica
Beques MUSEU NACIONAL DEL PRAT per a la formació de futurs especialistes i fomentar la recerca
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques MUSEU NACIONAL DEL PRAT per a la formació de futurs especialistes i fomentar la recerca en diverses àrees del Museu Nacional del Prado
Beques per a la formació d'especialistes en cooperació internacional per al desenvolupament (2014-2015)
Departament: Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperacion
Convocar, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, fins a un màxim de 9 beques per a la formació d'especialistes en cooperació internacional per al desenvolupament dividides en tres modalitats: Beques de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, Beques de Cooperació Financera per al Desenvolupament i Beques de Cooperació en Sectors d'Aigua i Sanejament.
Beques per a la Residència Joaquín Blume de Madrid
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
La concessió de beques per a la Residència «Joaquín Blume» té per objecte facilitar l'entrenament dels esportistes de màxim nivell, donant la possibilitat de tenir el seu lloc de Residència al propi Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Madrid.
Beques REAL ACADÈMIA DE LA LLENGUA-MUSEU NACIONAL DEL PRAT per a la formació de futurs especialistes i fomentar la recerca
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques REAL ACADÈMIA DE LA LLENGUA-MUSEU NACIONAL DEL PRAT per a la formació de futurs especialistes i fomentar la recerca en diverses àrees del Museu Nacional del Prado
Beques Sanitat: Modelo sol·licitud beques sanitat producció agrària
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Sol·licitud beques
Beques SENAT D'ESPANYA-MUSEU NACIONAL DEL PRAT per a la formació de futurs especialistes i fomentar la recerca
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques SENAT D'ESPANYA-MUSEU NACIONAL DEL PRAT per a la formació de futurs especialistes i fomentar la recerca en diverses àrees del Museu Nacional del Prado
Beques "Turisme d'Espanya" per realizacion de practiques professionals i de recerca
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Realizacion de pràctiques professionals i de recerca en les Consejerias Espanyoles de Turisme a l'estranger.
Beques i ajudes a alumnes de nivells postobligatoris
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques i ajudes a alumnes de nivells postobligatoris
Beques i ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Beques i ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu
Borsa de Treball per a la contractació temporal de personal amb càrrec a Projectes de Recerca, Convenis i Contractes.
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
L'objecte d'aquesta Resolució és la convocatòria d'una borsa de treball per a la contractació temporal de personal investigador i tècnic amb càrrec a projectes, convenis i contractes de recerca. El seu àmbit d'aplicació s'estén a tots els Instituts i Centres de recerca del CSIC, els seus Centres Mixts i Unitats Associades amb independència de la seva localització geogràfica
BORSES DE TREBALL DE PERSONAL INTERÍ DE L'ADMINISTRACION DE JUSTÍCIA
Departament: Ministeri de Justícia
Nomenament de personal interí per cobrir temporalment posats de funcionaris dels cossos de l'Administració de Justícia
BUC EN SERVEI - Motors.
Departament: Ministeri de Foment
Autorització per al muntatge, desmuntatge o canvi de motors intraborda i motors intra-fueraborda.
BUC EN SERVEI - Adequació de dades tècniques.
Departament: Ministeri de Foment
Si es detecta una discordança entre la realitat i les dades que estan registrats, es procedeix a l'anotació de la seva correcció.
BUC EN SERVEI - Anotació/cancel·lació de modalitats d'explotació.
Departament: Ministeri de Foment
Anotació o cancel·lació en fulla de seient dels diferents contractes d'explotació als quals està subjecte una embarcació o buc.
BUC EN SERVEI - Aporti/desaporte per a baixa d'embarcacions/bucs de pesca.
Departament: Ministeri de Foment
Anotació en fulla de seient de l'aportació/desaporte d'una embarcació/buc de pesca per a la construcció d'una altra/o.
BUC EN SERVEI - Canvio d'activitat/llesta.
Departament: Ministeri de Foment
Autorització de canvi d'activitat/llesta.
BUC EN SERVEI - Canvio de classificació.
Departament: Ministeri de Foment
Canvi de classificació d'un buc/embarcació.
BUC EN SERVEI - Canvio de llista per adequació al Reial decret 1027/1989.
Departament: Ministeri de Foment
Canvi de llista per determinades embarcacions en aplicació del que es disposa en el Reial decret 1027/1989
BUC EN SERVEI - Canvio de nom.
Departament: Ministeri de Foment
Sol·licitud de canvi del nom de l'embarcació o buc.
BUC EN SERVEI - Canvio de Registre.
Departament: Ministeri de Foment
Procediment per canviar la matriculació d'un buc del Registre Especial de Canàries al Registre ordinari i viceversa.
BUC EN SERVEI - Bescanvi/duplicat de Rol.
Departament: Ministeri de Foment
Bescanvi o duplicat del Rol en els supòsits d'esgotar-se les fulles d'anotació, modificació de dades del buc, deterioració manifesta, extraviament, furt o pèrdua.
BUC EN SERVEI - Constitució/canvio/novació/cancel·lació d'hipoteca.
Departament: Ministeri de Foment
Anotació en fulla de seient de la constitució, canvi, novació o cancel·lació d'una hipoteca sobre una embarcació o buc.
BUC EN SERVEI - Execució d'opció de compra en lísing.
Departament: Ministeri de Foment
Anotació en fulla de seient de la cancel·lació del contracte de lísing quan l'arrendatari executa l'opció de compra.
BUC EN SERVEI - Escriptura notarial.
Departament: Ministeri de Foment
Anotació en fulla de seient de l'elevació a públic de l'acta de lliurament d'una embarcació o buc o de qualsevol altre document privat.
BUC EN SERVEI - Obres de reforma.
Departament: Ministeri de Foment
Sol·licitud d'autorització de les obres que alterin les característiques del buc tals com l'eslora, màniga, puntal, TRB, GT, motors principals, etc.
BUC EN SERVEI - Registro de Béns Mobles.
Departament: Ministeri de Foment
Anotació en fulla de seient de la inscripció en el Registre de Béns Mobles d'una embarcació o buc.
BUC EN SERVEI - Transferència de propietat.
Departament: Ministeri de Foment
Anotació en la fulla de seient de la transferència de la propietat de l'embarcació o buc.
C
Caducitat de concessions administratives.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Posar fi a l'existència d'un títol concessional per les causes previstes segons la llei de Costas
Càlcul de la tarifa d'últim recurs de gas natural.
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Elaboració de les tarifa de gas natural , aplicable als conusmidores amb dret a acollir-se a ella.
Càlcul dels peatges i cànons d'accés a les instal·lacions gasistes
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Elaboració dels peatges i cànons que els comercialitzadors han d'abonar per l'ús de les instal·lacions gasistes.
Qualificació d'Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament
Departament: Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperacion
Obtenció de la condició d'ONGD qualificada
Qualificació de pel·lícules i certificat de nacionalitat espanyola
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Qualificació, per grups d'edats de públic al que van destinades, de pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals, i expedició del certificat de nacionalitat espanyola de les pel·lícules
Qualificació del grau de discapacitat
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Consisteix en el reconeixement administratiu de la situació de discapacitat i el grau de la mateixa en l'àmbit d'actuació de l'Imserso, circumscrit a la les Ciutats Autònomes de Ceuta i de Melilla.
Qualificació i nomenament d'Esportistes d'Alt Nivell
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Obtenció de la condició d'Esportista d'Alt Nivell
Canvio base de cotització Autònoms (REPTA)
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Comunicació d'elecció de nova base de cotització en el Rég. Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (REPTA)
Canvio base de cotització Convenis Especials
Departament: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Canvi de la base de cotització d'un Conveni Especial subscrit amb la Seguretat Social
Canvi de categoria professional taurina
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Canvi de categoria professional taurina
Canvi de domicili en el Registre de Conductors.
Departament: Ministeri de l'Interior
Actualitzar el domicili en el Registre de Conductors de la Direcció general de trànsit.
Canvi de domicili fiscal del vehicle.
Departament: Ministeri de l'Interior
Canviar el domicili fiscal que consta d'aquest vehicle en el Registre General de Vehicles.
Canvi d'especialitat en la formació sanitària
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Canvi de l'especialitat durant la residència per una altra especialitat al mateix centre o en un altre de la mateixa Comunitat Autònoma
Canvi de modalitat d'assistència sanitària
Departament: Ministeri de Defensa
Autoritzar la variació de la modalitat assistencial sanitària triada pels assegurats.
CANVI DE NOM I/O COGNOMS
Departament: Ministeri de Justícia
Possibilitat de poder canviar els cognoms, l'ordre d'aquests o el nom.
Canvi de Titularitat o Fabricadora d'un Producte Fitosanitari
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
L'objecte del present procediment és poder dur a terme un canvi de titularitat de l'autorització d'un producte fitosanitari o un canvi de fabricant d'un producte fitosanitari.
Canvi de titularitat i notificació de venda del vehicle.
Departament: Ministeri de l'Interior
Comunicació de la venda d'un vehicle i renovació del permís de circulació per variació de la titularitat registral del vehicle.
Canvi de títol d'infermer especialista
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Canvi de títol dels Ajudants Tècnics Sanitaris, Diplomats i Graduats en Infermeria que posseeixen un títol d'especialista d'especialitats que han estat suprimides i desitgen que se'ls emeti un nou títol d'especialista.
Canvio entitat sanitària fos de període ordinari quan l'opció és el Sistema Sanitari Públic per raons mèdic hospitalàries
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Autoritzar, previ informe preceptiu i vinculant de la Comissió Paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL, canvi d'entitat al Sistema Sanitari Públic quan el titular ho sol·liciti fos del període ordinari (mes de gener de cada any )per raons d'assistència mèdic-hospitalària. El titular ha d'aportar informe mèdic en el qual consti el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un Centre del Sistema Sanitari Públic. A més, haurà de fer constar expressament que assumeix l'obligació de romandre cinc anys adscrit a l'INSS en el cas que li sigui autoritzat el canvi.
Canvis d'Emplaçament d'expendedurías de tabac i timbre.
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Canvi d'emplaçament de les Expendedurías de Tabac i Timbre.
Campus d'Aprofundiment Científic
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
«Campus d'Aprofundiment Científic per a estudiants d'Educació Secundària Obligatòria» en Soria, durant el mes de juliol, dirigides a l'alumnat que es trobi cursant quart curs d'Educació Secundària Obligatòria en centres docents espanyols sostinguts amb fons públics. Constitueix l'objecte d'aquest Campus afavorir el desenvolupament de l'interès científic per part dels alumnes, potenciar les seves capacitats demostrades en l'àmbit de les ciències, així com fomentar l'esforç individual i la motivació de l'alumnat, al mateix temps que s'integra en un àmbit en el qual preval la convivència i l'intercanvi d'experiències culturals i educatives entre alumnes procedents de les diferents Comunitats Autònomes.
Campus Inclusius, Campus sense Límits
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Subvencions a universitats per organitzar estades per a estudiants amb discapacitat
Cancel·lació antecedents policials en Guàrdia Civil (Fitxer INTPOL)
Departament: Ministeri de l'Interior
Cancel·lació dades personals - antecedents policials desfavorables inclosos en el fitxer INTPOL de la Guàrdia Civil
CANCEL·LACIÓ D'ANTECEDENTS PENALS
Departament: Ministeri de Justícia
Consisteix a deixar sense efecte els antecedents penals, d'ofici o a sol·licitud de l'interessat.
CANCEL·LACIÓ D'ANTECEDENTS POLICIALS EN LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA
Departament: Ministeri de l'Interior
Cancel·lació de dades personals i antecedents policials desfavorables en la Direcció general de la Policia
CANCEL·LACIÓ D'ANTECEDENTS SEXUALS
Departament: Ministeri de Justícia
Consisteix a deixar sense efecte els antecedents que constin en el Registre Central de Delinqüents Sexuals, d'ofici o a instàncies de l'interessat
Cancel·lació d'inscripció en el Registre de Partits Polítics
Departament: Ministeri de l'Interior
Cancel·lació d'inscripcions en el Registre de Partits Polítics a les formacions polítiques inscrites, prèvia sol·licitud dels interessats legitimats.
CANCEL·LACIÓ D'INSCRIPCIONS EN EL REGISTRE D'ENTITATS RELIGIOSES.
Departament: Ministeri de Justícia
Cancel·lació d'inscripcions registrals.
Cancelacion o pèrdua de l'habilitació del personal de seguretat privada
Departament: Ministeri de l'Interior
Cancel·lació o pèrdua de l'habilitació per treballar com a personal de seguretat privada.
Cancel·lació Temporal (Instància 026)
Departament: Ministeri de Foment
Procediment administratiu que permet sol·licitar mitjançant via telemàtica la cancel·lació temporal d'una matrícula per un temps no superior a 5 anys, quan la mateixa vagi a ser temporalment inscrita a l'estranger.
Cancel·lacions de Crèdits Hipotecaris
Departament: Ministeri de Foment
Cancel·lació de crèdits hipotecaris de diversos tipus: a) préstecs d'habitatges de renda limitada; b) préstecs d'habitatges protegits; c) préstecs denominats PASTURA (Préstecs d'Andalusia, Canàries i Extremadura); d) Suports Financers Habitatges Socials; i i) Ajudes Econòmiques Personals
Bescanvi, inscripció i substitució del permís de conducció.
Departament: Ministeri de l'Interior
Canviar un permís de conducció obtingut en un país de la UE o en un país que tingui subscrit conveni bilateral de bescanvi, per l'espanyol equivalent. També inclou el BESCANVI DE PERMÍS MILITAR, POLICIAL O DE LA GUÀRDIA CIVIL, la INSCRIPCIÓ DE PERMÍS DE CONDUCCIÓ i la SUBSTITUCIÓ DE PERMÍS DE CONDUCCIÓ.
CARIBDIS-Càlcul de la retribució de l'activitat de distribució
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Aplicació de la fórmula per a la determinació de la retribució ordinària de les empreses que realitzen l'activitat de distribució de gas natural
CARIBDIS-Càlcul de la retribució específica de les instal·lacions de distribució de gas natural
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Atorgar retribució específica a instal·lacions de connexió amb la xarxa de gasoductes existent, per escometre la gasificació de nuclis de població que no disposin de gas natural, o per reemplaçar plantes satèl·lit existents de GNL per una connexió amb la xarxa de gasoductes.
CARIBDIS-Calculo de la retribució inicial en el cas d'escissions de xarxes de distribució.
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Càlcul, aprovació i publicació de la retribució inicial de les xarxes de distribució que són escindides en una societat independent (habitualment per a la seva venda).
CARIBDIS-Càlcul de la retribució provisional de les instal·lacions de regasificación i càlcul de la retribució a compte de les instal·lacions de transport
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Càlcul de la retribució provisional de les instal·lacions de regasificación i càlcul de la retribució a compte de les instal·lacions de transport
Carnets d'Artillero
Departament: Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques
Obtenir un certificat especial (carnet d'artillero) per a l'ús i maneig d'explosius en el si d'una empresa consumidora d'explosius autoritzada
Catalogació d'espècies amenaçades.
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Catalogació, descatalogación o canvi de categoria d'espècies amenaçades en el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i al Catàleg Español d'Espècies Amenaçades.
Càtedra Príncep d'Astúries en la Univeridad de Georgetown
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
En el marc de l'Acord subscrit entre el Ministeri d'Educació i Ciència, la Universitat de Georgetown, l'Ambaixada d'Espanya a EUA i ENDESA de data 23 de març de 1999 i l'Acord revisat de 19 de juliol 2005, es convoca concurs per a la provisió de la Càtedra Príncep d'Astúries de la Universitat de Georgetown.
CATEX-Classificació i catalogació d'explosius, cartuchería i artificis pirotècnics, certificat de conformitat d'explosius i homologació d'accessoris
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Classificar i catalogar explosius, cartuchería i artificis pirotècnics, certificat de conformitat d'explosius i homologació d'accessoris.
Cèdula d'Inscripció
Departament: Ministeri de l'Interior
És un document que es dota a l'estranger que no pot ser documentat per les autoritats de cap país i que desitja ser documentat per Espanya, una vegada s'hagi resolt la seva inscripció en el Registre Central d'Estrangers
Centrals nuclears paralitzades: Quantitats a tenir en compte en l'Import Pendent de Compensació
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Fixar les quantitats a tenir en compte en l'Import Pendent de Compensació de les centrals nuclears paralitzades per la Llei 40/1994.
Centrals nuclears paralitzades definitivament: import Pendent de Compensació
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Fixar elImporte Pendent de Compensació de les centrals nuclears paralitzades definitivament per la Llei 40/1994.
Centrals paralitzades definitivament: aprovació de les memòria de plans de manteniment, desmantellament, tancament i desinversions.
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Aprovació de les Memòries de Planes de manteniment, desmantellament, tancament i desinversions de les centrals paralitzades definitivament.
Centres d'excel·lència Sever Ochoa i Unitats d'excel·lència María de Maeztu
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
La convocatòria pretén el reconeixement, el finançament, l'enfortiment institucional i la potenciació del lideratge internacional d'organitzacions científiques públiques o privades sense ànim de lucre existents a Espanya que destaquin pel seu nivell d'excel·lència i impacte internacional dels seus resultats.
Centres educatius públics que sol·liciten acollir a un docent estranger en estada professional
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics per acollir professorat d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Països Baixos, Regne Unit, República d'Irlanda i Suïssa per a la realització d'Estades Professionals a Espanya
CERCOPES-Certificació de col·lectors solars plànols.
Departament: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
Concedir la certificació respecte a normes dels col·lectors solars plànols.
Certamen Nacional de Joves Emprenedors
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Fomentar entre els joves menors de 35 anys, la cultura emprenedora i la creació d'empreses.
Certamen Universitari Arquimedes
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
El Certamen Arquimedes té com a objectiu fomentar l'esperit investigador dels joves estudiants universitaris mitjançant la concessió de premis a treballs de recerca.
Certificació administrativa per a cancel·lació registral de crèdits hipotecaris concedits per l'antic Institut Nacional de l'Habitatge (INV)
Departament: Ministeri de Foment
Expedició de certificacions administratives, vàlides per procedir a la cancel·lació registral dels crèdits hipotecaris afectats per la disposició addicional número 40, de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2006
CERTIFICACIÓ DE SEIENTS I DOCUMENTACIÓ PEL REGISTRE DE FUNDACIONS
Departament: Ministeri de Justícia
El Reglament del Registre de fundacions de competència estatal estableix la publicitat del Registre. La publicitat es fa efectiva per certificació del contingut dels seients expedida per l'encarregat del Registre, per nota simple informativa o per còpia dels seients i documents dipositats en el Registre preferentment per mitjans telemàtics. Correspondrà exclusivament a l'Encarregat del Registre la facultat de certificar els seients del Registre i dels documents arxivats o dipositats en el mateix. Les certificacions constitueixen l'únic mitjà d'acreditar fefaentment el contingut dels seients del Registre. Tant la certificació com la nota podran ser literals o en extracte, i referir-se a tots els seients relatius a una fundació o només a algun o alguns d'ells.
Certificació de dades registrals d'entitats asseguradores
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Certificació de dades registrals
Certificació de dades registrals de mediadors d'assegurances i corredors de reassegurances
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Certificació de dades registrals
Certificació de dades registrals de plans i fons de pensions
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Certificació de dades registrals
Certificació de l'adecuacion de les despeses a l'efecte de l'obtenció dels beneficis fiscals aplicables als esdeveniments declarats d'excepcional interès públic
Departament: Ministeri d'Educacion, Cultura i Esport
Emissió de les certificacions per a l'obtenció de beneficis fiscals aplicables als esdeveniments declarats d'excepcional interès públic.
Certificacions sobre el contingut del Registre d'Aigües
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Aquest procediment té per objecte l'emissió, pels Organismes de conca, de les certificacions acreditatives del contingut del Registre d'Aigües
Certificacions sobre el contingut del Registre d'Aigües
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Aquest procediment té per objecte l'emissió, pels Organismes de conca, de les certificacions acreditatives del contingut del Registre d'Aigües
Certificacions sobre el contingut del Registre d'Aigües
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Aquest procediment té per objecte l'emissió, pels Organismes de conca, de les certificacions acreditatives del contingut del Registre d'Aigües
Certificacions sobre el contingut del Registre d'Aigües
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Aquest procediment té per objecte l'emissió, pels Organismes de conca, de les certificacions acreditatives del contingut del Registre d'Aigües
Certificacions sobre el contingut del Registre d'Aigües
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Aquest procediment té per objecte l'emissió, pels Organismes de conca, de les certificacions acreditatives del contingut del Registre d'Aigües
Certificacions sobre el contingut del Registre d'Aigües
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Aquest procediment té per objecte l'emissió, pels Organismes de conca, de les certificacions acreditatives del contingut del Registre d'Aigües
Certificacions sobre el contingut del Registre d'Aigües
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Aquest procediment té per objecte l'emissió, pels Organismes de conca, de les certificacions acreditatives del contingut del Registre d'Aigües
Certificacions sobre el contingut del Registre d'Aigües
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Aquest procediment té per objecte l'emissió, pels Organismes de conca, de les certificacions acreditatives del contingut del Registre d'Aigües
Certificacions sobre el contingut del Registre d'Aigües
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Aquest procediment té per objecte l'emissió, pels Organismes de conca, de les certificacions acreditatives del contingut del Registre d'Aigües
Certificacions sobre el contingut del Registre d'Aigües
Departament: Ministeri d'Agricultura, Alimentacion i Medi ambient
Aquest procediment té per objecte l'emissió, pels Organismes de conca, de les certificacions acreditatives del contingut del Registre d'Aigües
Certificat BIOPYME
Departament: Ministeri d'Economia i Competitivitat
L'Ordre regula l'expedició d'una certificació per a PIMES d'alta intensitat inversora en R+D+i, per acompanyar a la presentació de sol·licituds d'ajornament o fraccionament amb dispensa de garantia a la Delegació d'Hisenda competent, identificant les entitats i deutes que s'acullen a aquesta ordre. L'objectiu és proporcionar a les Delegacions d'Economia i Hisenda documentació que els permeti analitzar el caràcter transitori de les dificultats economicofinanceres de les empreses i la seva futura viabilitat.
CERTIFICAT D'ACTES D'ÚLTIMA VOLUNTAT
Departament: Ministeri de Justícia
Informar al ciutadà sobre si ell mateix (acte inter vivos) o si escau la persona morta va atorgar o no testament i de ser afirmatiu el lloc i data de l'atorgament i nom del notari autorizante.
CERTIFICAT D'ANTECEDENTS PENALS.
Departament: Ministeri de Justícia
És el document que permet acreditar la manca d'antecedents penals o si escau l'existència dels mateixos.
CERTIFICAT DE CONTRACTE DE SEGUR AMB COBERTURA DE DEFUNCIÓ
Departament: Ministeri de Justícia
És el document en el qual s'Informa al ciutadà sobre si la persona morta tenia contractat una assegurança de vida amb cobertura de defunció o una assegurança d'accidents en els quals es cobreixi la contingència de la mort de l'assegurat i, en cas afirmatiu, el nombre de pòlissa/s i l'entitat/és asseguradora/s.
Certificat de Control de Sanitat a bord / Exempció de Control de Sanitat a bord.
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Expedició d'un certificat després de comprovar que les condicions higiènic-sanitàries d'un buc són adequades o després de la comprovació documental d'haver-se realitzat les oportunes tasques exigides des del punt de vista sanitari
Certificat de cosmètics i de productes de cura personal
Departament: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Obtenció d'un certificat bilingüe sobre la situació legal dels productes cosmètics i de cura personal, principalment per a l'exportació
CERTIFICAT DE DADES OBRANTES EN EL REGISTRE D'ENTITATS RELIGIOSES
Departament: Ministeri de Justícia
Certificar que una entitat religiosa està o no inscrita en el Registre d'Entitats Religioses, així com sobre les dades que consten en el citat Registre.
CERTIFICAT DE DEFUNCION
Departament: Ministeri de Justícia
És el document oficial que acredita la defunció de la persona i que s'expedirà per l'Encarregat del Registre Civil corresponent.
CERTIFICAT DE DELINQÜENTS SEXUALS
Departament: Ministeri de Justícia
És el certificat que permet acreditar la manca d'antecedents per delictes de naturalesa sexual per poder accedir o exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors
CERTIFICAT DE DENOMINACIÓ PEL REGISTRE DE FUNDACIONS
Departament: Ministeri de Justícia
El primer pas que cal donar per constituir una fundació és sol·licitar un certificat de denominació. La sol·licitud va dirigida a l'encarregat del Registre per comprovar que la denominació de la fundació que es vol constituir no coincideix ni assembla amb cap altra prèviament inscrita en els Registres de Fundacions. El Registre consultarà als Registres de Fundacions autonòmics, si els consta inscrita o reservada una denominació idèntica o similar a la sol·licitada. Aquest certificat negatiu de denominació s'acompanyarà a l'escriptura de constitució. El certificat negatiu de denominació ha d'haver estat expedit, com a màxim, tres mesos abans de la data d'atorgament de l'escriptura. Si caduqués, es podrà sol·licitar un nou certificat amb la mateixa denominació, havent d'incorporar-se, en aquest cas, a la sol·licitud, la certificació caducada. La denominació sol·licitada es reservarà durant sis mesos, transcorreguts els quals aquesta denominació provisional registrada caducarà.
CERTIFICAT DE DIPÒSIT DE COMPTES, PLANES D'ACTUACIÓ I UNS ALTRES
Departament: Ministeri de Justícia
El Reglament del Registre de fundacions de competència estatal estableix la publicitat del Registre. La publicitat es fa efectiva per certifi