Home Administración de Gobierno

Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
TÉCNICO AUXILIAR
Referencia:
referencia 193283
Descrición:
descripcion Monitor/a de Discapacidad
órgano convocante:
organo Diputación Foral de Álava - ARABA/ÁLAVA
Selección de:
seleccion PERSONAL FUNCIONARIO
Vía:
via INGRESO LIBRE
Titulación:
titulacion Formación Profesional de Segundo Grado, Especialidad Adaptación Social o Disminuidos Psíquicos o equivalente.
Prazas:
plazas Convocadas: 35 Libres: 33 Discapacidad: 2
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia ARABA/ÁLAVA
Observacións:
observaciones • 33 plazas por el turno general del sistema de acceso libre, según la siguiente distribución: — 23 plazas con perfil lingüístico 2 de carácter preceptivo. — 10 plazas con perfil lingüístico 2 de carácter no preceptivo. • 2 plazas por el turno general del sistema de promoción interna, según la siguiente distribución: — 1 plazas con perfil lingüístico 2 de carácter preceptivo. — 1 plazas con perfil lingüístico 2 de carácter no preceptivo
Prazos (*):
Hasta el 27/09/2021 El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposto o 18/08/2021 Publicado o 06/09/2021
descripcion Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Diputación Foral de Álava, Instituto Foral de Bienestar Social, referente a la convocatoria para proveer varias plazas
fuente BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Disposto o 29/07/2021 Publicado o 13/08/2021
descripcion ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS AUXILIARES, MONITOR/A DISCAPACIDAD
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.