Home Administración de Gobierno

Cercador de convocatòries d'ocupació pública

titulo
INVESTIGADOR
Referència:
referencia 188846
Descripció:
descripcion Funcionaria interinos del programa temporal de investigación
òrgan convocant:
organo Universitat de València (Estudi General) - COMUNITAT VALENCIANA
Selecció de:
seleccion PERSONAL FUNCIONARIO
Via:
via INTERINIDAD
Titulació:
titulacion Licenciatura o grado, o titulación equivalente
Places:
plazas Convocadas: 1 Libres: 1
àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
provincia VALENCIA
Observacions:
observaciones «Recolzament de la gestió de plataformes digitals de difusió de la investigació vinculades al Servei de Publicacions de la Universitat de València. FIPI20-32
Adreça d'Internet:
Terminis (*):
Hasta el 12/11/2020 El plazo de presentación de las instancias será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Disposicions:
fuente CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposat el 19/10/2020 Publicat el 29/10/2020
descripcion RESOLUCIÓN de 19 de octubre 2020, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de funcionario o funcionaria interinos del programa temporal de investigación: «Recolzament de la gestió de plataformes digitals de difusió de la investigació vinculades al Servei de Publicacions de la Universitat de València. FIPI20-32»
Seguiment:
tiposeguimiento CORRECCIÓN DE ERRORES
Publicat el 11/11/2020 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de octubre 2020, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de funcionario o funcionaria interinos del programa temporal de investigación: «Recolzament de la gestió de plataformes digitals de difusió de la investigació vinculades al Servei de Publicacions de la Universitat de València. FIPI20-32». (http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/11/pdf/2020_9393.pdf) (Abre en nueva ventana)
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.