Buscador de convocatorias de emprego público

titulo
AGENTE TRIBUTARIO
Referencia:
referencia 184643
órgano convocante:
organo Diputación Foral de Gipuzkoa - GIPUZKOA
Selección de:
seleccion PERSONAL FUNCIONARIO
Vía:
via INGRESO LIBRE
Titulación:
titulacion Graduado en educación secundaria obligatoria. Educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente
Requisitos:
requisitos Estar en posesión del certificado que acredite el perfil lingüístico 2 de euskera Estar en posesión del permiso de conducción B en vigor Obligación de relacionarse por medios electrónicos
Prazas:
plazas Convocadas: 11 Libres: 5 Discapacidad: 1 Internas: 5
ámbito xeográfico:
ambitogeografico LOCAL
Provincia:
provincia GIPUZKOA
Dirección de Internet:
Prazos (*):
Hasta el 18/10/2019 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Disposicións:
fuente BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposto o 09/09/2019 Publicado o 21/09/2019
descripcion Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, referente a la convocatoria para proveer varias plazas
Basees da convocatoria:
(*) A data que figura no prazo de presentación ten carácter indicativo. En convocatorias da Administración Xeral do Estado só se consideraron inhábiles as festas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas e Entidades locais, as festas de ámbito nacional e da Comunidade Autónoma correspondente. Este cómputo esta suxeito ás incidencias derivadas das prescricións establecidas no artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, BOE de 2 de outubro de 2015.