Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Administracion.gob.es
Administracion.gob.es

Cercador d'Ocupació

titulo ANALISTA PROGRAMADOR
Referència:
referencia 174637
Òrgan convocant:
organo Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat, S.A.
Selecció de:
seleccion PERSONAL LABORAL
Via:
via PROMOCIÓ INTERNA
Titulació:
titulacion Titulació requerida per a cadascun dels llocs és la que s'especifica en l'Annex I
Requisits:
requisits Personal Funcionari de Carrera i Laboral Fix del Sector Públic Estatal
Places:
places Convocades: 7 Internes: 7
Àmbit geogràfic:
ambitogeografico LOCAL
Província:
província MADRID
Observacions:
observacions La contractació laboral, fora de conveni col·lectiu, tindrà el caràcter d'indefinida
Adreça d'Internet:
Terminis (*):
Fins al 12/05/2017
descripcion
Disposicions:
font CENTRO D'INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Disposat el 06/04/2017
Publicat el 06/04/2017
descripcion Procés de selecció per cobrir places amb Personal Funcionari de Carrera o Laboral fix amb destinació en Departaments o Organismes Públics del Sector Públic Estatal en règim de contracte laboral no acollit a conveni col·lectiu
Veure document (Obre en nova finestra)
(*) La data que figura en el termini de presentació té caràcter indicatiu. En convocatòries de l'Administració General de l'Estat només s'han considerat inhàbils les festes d'àmbit nacional; en convocatòries de Comunitats Autònomes i Entitats Locals, les festes d'àmbit nacional i de la Comunitat Autònoma corresponent. Aquest còmput aquesta subjecte a les incidències derivades de les prescripcions establertes en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, BOE de 2 d'octubre de 2015.
Suggeriments